psi.info

Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu.

Zkušební řády

 

Část první - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl I. ZKOUŠKY PSŮ, JEJICH ORGANIZOVÁNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ

Článek l. Definice některých názvů a jejich působnost

1. Zkoušky psů jsou samostatné výcvikové akce s cílem prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů.

2. Soutěže se zápisem výcvikové značky jsou samostatné výcvikové akce s cílem prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů včetně určení pořadí podle dosažených hodů. Na jejich organizování se mimo tento zkušební řád vztahuje i ustanovení soutěžního řádu.

3. Druhem zkoušky se rozumí zkoušky, prováděné podle určitého oddílu zkušebního řádu (např.: zkoušky všestranného výcviku - ZVV ).

4. Stupně zkoušek téhož druhu označují arabská čísla (např.: ZVV 1).

5. Částí zkoušky označujeme celek, který shrnuje jednotlivé cviky, zpravidla stejného zaměření. Tyto označujeme následovně:

6. Cvikem označujeme jednoduchou nebo složitou činnost psa, kterou provádí na povely psovoda, a který je hodnocen ve smyslu tohoto zkušebního řádu příslušným počtem bodů jako celek (příklad : ovladatelnost, aport skokem a pod.).

7. Každý cvik je zpravidla složen z dílčích výkonů, jejichž způsob splnění ovlivňuje hodnocení cviku jako celku. (Příklad: aport a odevzdání aportu, přisednutí k noze, rychlost provedení cviku jako celku.)

8. Psovod je osoba, která při zkoušce nebo soutěži (dále jen akci) se zápisem výcvikové značky psa vede a usměrňuje jeho činnost.

9. Akcí dle tohoto zkušebního řádu se nohou zúčastnit psovodi :

Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

10. Výsledková listina akce je tiskopis, obsahující data psovodů a psů přihlášených k akci. Spolu s delegací rozhodčího (rozhodčích) jej zasílá nelegující orgán pořadateli, který doplní všechny předepsané údaje a předloží jej ve dvou vyhotoveních před zahájením akce rozhodčímu nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten po akci tiskopis doplní o údaje hodnocení, originál zašle do 14 dnů po akci delegujícímu orgánu a kopie zůstává pro pořadatele.

11. Pořadatelem akce dle tohoto zkušebního řádu může být pouze právní subjekt začleněný v ČKS nebo MSKS (ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.

12. Startovné je poplatek, který psovod poukazuje pořadateli na úhradu nákladů spojených s prováděním akce a to i v případě, že se akce z jakýchkoli důvodů nezúčastní nebo je z ní odvolán či vyloučen, rovněž není-li akce z důvodu klimatických a jiných vážných překážek na pořadateli nezávislých dokončena. Výši startovného určuje pořadatel, pro nečleny pořádající organizace může být zvýšeno.

13. Vedoucí akce je člen pořadatelské organizace, který tuto zastupuje v přípravě, průběhu a při likvidaci akce. Při akci nesmi provádět žádné jiné funkce (pomocníka), ani vystupovat jako psovod. V průběhu akce nesmí se nechat zastupovat.

14. Pomocník vykonává při prováděni akce dílčí a pomocné úkony. Je to zejména:

Pomocníci uvedení pod písmenem a), b) nesmí na akcích vystupovat jako psovodi a nesmí provádět funkce pro své psy nebo psy členů rodiny (viz. b. 15).

15. Rozhodčí pro výkon psů (dále jen rozhodčí) přezkušuje a vyhodnocuje práci psovodů a činnost psů při výcvikové akci. Je oprávněn zadávat výcvikové značky psům. Je delegován pro výkon posuzování delegujícím orgánem. Rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop, nikoliv však jako figurant. Nesmí na akci posuzovat svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně další osoby žijící s rozhodčím ve společné domácnosti.

l6. Hlavního rozhodčího pověřuje delegující orgán řízením a zastupováním sboru rozhodčích při akci, na kterou delegoval více než jednoho rozhodčího. V delegaci je uváděn na prvním místě.

17. Sportovní komisař kontroluje zajištění a provádění akce a činnosti delegovaného rozhodčího (rozhodčích). Za výkon své funkce je odpovědný výcvikové komisi příslušného svazu a o své činnosti ji nejdéle do l4 dnů po akci předává zprávu.

18. Delegující orgán je zpravidla sekretariát ČKS či MSKS, který vede evidenci a vyhodnocuje výsledky těchto akcí.

19.Výcviková značka (např.: ZVV 1 ) je zkratkou druhu a stupně zkoušky.

20.Výcviková známka vyjadřuje dosažený stupeň připravenosti psa (např.: dobře).

21.Výkonnostní a výstavní průkaz psa je vydáván správou plemenné knihy spolu s průkazem původu psa. Do výkonnostního a výstavního průkazu psa se zapisují účasti a výsledky psa na:

Zapisují se i neúspěšné výsledky, přerušení, ukončení a vyloučení. Povinností psovoda je, nechat si provést zápis bez ohledu na výsledek. Účast na akcích bez výcvikové značky se nezapisuje. Dosažený výsledek potvrzuje pořadatel a rozhodčí. Předání výkonnostního a výstavního průkazu pořadateli před zahájením akce je podmínkou připuštění psa na akci. Ztratí-li psovod výkonnostní a výstavní průkaz psa nebo má-li již všechny řádky vypsány, vydá mu rozhodčí nový, který označí jako "duplikát" nebo "pokračování", a jeho vydání poznamená v průkazu původu psa.

Při ztrátě výkonnostního a výstavního průkazu musí psovod prokázat složení nižší zkoušky předložením "Potvrzení o vykonané zkoušce".

22. Potvrzení o vykonaných zkouškách vystavuje rozhodčí pro psovody se psy bez prokázaného původu. Nahrazuje těmto psům výkonnostní a výstavní průkaz. Zde se zapisují pouze úspěšně vykonané zkoušky, a to pouze poprvé.

23. Potvrzení o vykonané zkoušce je tiskopis se záznamy o datech akce, pořadateli, psovodu, psu, dílčích výsledcích cviků, částech zkoušky, celkovém výsledku a dosažené známce. Vypisuje se jen při úspěšně vykonané zkoušce ve dvou vyhotoveních - originál pro psovoda, druhopis pro delegující orgán. Údaje potvrzuje rozhodčí a pořadatel akce.

24. Přihláška psovoda se psem na akci je tiskopis, který musí obsahovat:

Přihlášku možno podat i jinou vhodnou formou. Pořadatel má právo přihlášku odmítnout.

· A - stopa

· B - poslušnost

· C - Obrana

·

D - speciální cviky

· a) občané ČR- členové organizací a svazů začleněných do ČMKU

·

b) občané jiných států - členové zahraničních organizací, začleněných do FCI.

· a) figurant

· b) kladeč cizích stop

·

c) střelec, závodčí apod.

· akcích konaných dle tohoto zkušebního řádu

· akcích konaných dle zkušebního řádu schválených ČMKU a FCI

· mistrovstvích ČR, mistrovstvích a světových pohárech FCI, mistrovstvích jednotlivých plemen, soutěžích CACT a CACIT

·

jiných výcvikových akcích konaných organizacemi FCI mimo území ČR.

· druh a stupeň zkoušky, na kterouže pes hlášen, datum a místo konání

· jméno a chovnou stanici psa, číslo zápisu, číslo tetovací

· plemeno, pohlaví, datum narození psa - jméno, bydliště a rodné číslo psovoda

· název organizace , kde je členem a číslo členského průkazu

·

prohlášeni psovoda, že odpovídá za škody způsobené svým psem na akci a že uhradí startovné i v případě, že se na akci nedostaví.

Článek 2. Druhy a stupně zkoušek a jejich konání

l. Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

a) všestranného výcviku

 

b) speciálního výcviku

2. Zkoušky základního minima (ZM, ZMMP) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Jejich splnění není vstupní podmínkou k splnění jiných zkoušek.

3 Zkoušky všestranného výcviku (ZVV l, ZVV 2, ZVV 3) a zkoušky psů malých plemen (ZMP l, ZMP 2) se absolvují postupně od nižší k vyšší.

4. Zkoušky psa stopaře (ZPS 1, ZPS 2) a zkoušky psa obranáře (ZPO 1, ZPO 2) jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejících zkoušek. Absolvují se postupně od nižší k vyšší.

5. Zkoušek ZM, ZVV1, ZVV2, ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZPS l, ZPO 1, Se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušek ZM, ZVV 1 , ZVV 2, ZPO 1 ,je požadována kohoutková výška větší než 45 cm. (od F. Rittera)

6. Zkoušek ZVV3, ZPS 2, ZPO 2 se mohou zúčastnit výhradně jen psi s průkazem původu, uznávaných FCI. Kohoutková výška psa u zkoušek ZVV 3, ZPO 2 je vyžadována větší než 45 cm, u zkoušek ZPS 2 bez omezení.

7. Konáni akce s náplní zkoušek dle tohoto zkušebního řádu nelze slučovat s náplní zkoušek dle jiných zkušebních řádů.

8. Žádost o konání akce a tím i delegaci rozhodčího podává pořadatel na tiskopise "přihláška akce" delegujícímu orgánu v termínech, které delegující orgán každoročně vyhlásí.

9. Termíny jednotlivých akcí s upřesněním jejich druhu, místa konání, jménem a adresou vedoucího a jménem delegovaného rozhodčího (rozhodčích) jsou předem, péčí delegujícího orgánu, zveřejňovány.

10. Akce se mohou pořádat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna. Tato zásada se nevztahuje na akce pořádané v rámci kynologických táborů nebo soustředění za předpokladu, že delegující organizace orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhodčího.

11. Za mimořádných okolnosti (ze strany pořadatele nebo rozhodčího lze po vzájemné dohodě přeložit akci o týden před nebo po stanoveném termínu. Rozhodčí musí změnu prokazatelně oznámit 14 dní před nově stanoveným termínem delegujícímu orgánu. Podrobnou informaci o konané akci podává pořadatel delegovanému rozhodčímu nejpozději do 2l dnů před akcí.

12. Rozhodčí může posoudit v jeden den pouze jednu akci. Minimální počet nastoupených psů je 5, maximálně 10.

l3. Výjimkou je možná účast jednoho národního rozhodčího (z výkonu nebo exteriéru) s jedním psem nad stanovený limit. Při vyšším počtu účastníků lze akci organizovat jako vícedenní nebo požádat o delegaci více rozhodčích.

14. Akce lze organizovat po celý rok, mimo měsíců prosinec, leden a únor s výjimkou zkoušek ZPO, které nejsou časově omezené.

15. Nemůže-li rozhodčí z odůvodněných příčin delegaci na akci přijmout, musí to neodkladně sdělit pořadateli a delegujícímu orgánu, který deleguje náhradníka.

16. V případě, že pro krátkost doby nemohl delegující orgán zajistit jiného rozhodčího, případně když se rozhodčí na akci nedostavil, poskytuje se pořadateli náhradní termín k provedení akce.

17. Pokud nebyl delegovaný rozhodčí pořadatelem o akci vyrozuměn nebo mu bylo oznámeno, že akce nebude konána, vrátí delegaci do l4ti dnů po plánovaném termínu akce s poznámkou "akce nekonána".

· zkouška základního minima (ZM)

· zkouška všestranného výcviku 1 .stupně (ZVV 1)

· zkouška všestranného výcviku 2.stupně (ZVV 2)

·

zkouška všestranného výcviku 3.stupně (ZVV 3)

· zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)

· zkouška psa malých plemen I .stupně (ZMP 1)

· zkouška psa stopaře I . stupně (ZPS 1 )

· zkouška psa stopaře 2. stupně (ZPS 2)

· zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO 1 )

·

zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO 2)

Článek 3. Podmínky účasti psovodů a psů na zkouškách

1. Při akci může vést psa nebo fenu (dále pes) pouze psovod, který zná ustanovení tohoto zkušebního řádu, a který je schopen psa zvládnout.

2. V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci a to nejvíce se 2 psy.

3. Akcí, dle tohoto zkušebního řádu, se mohou zúčastnit psovodi se psy plemen, která svou stavbou těla splňují požadavky pro daný typ zkoušky.

4. Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.

5. Háravé feny mohou na akce nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně.

6. Nejnižší stáří psů pro jednotlivé druhy a stupně zkoušek určují kritéria příslušných druhů a stupňů zkoušek.

7. U zkoušek dvoustupňových (ZMP, ZPS, ZPO) a třístupňových (ZVV) může pes provádět vyšší stupeň jen za předpokladu úspěšného splnění stupně nižšího. Časový odstup není stanoven.

8. Splní-li pes podmínky zkoušky, tentýž nebo nižší stupeň a druh zkoušky již nemůže opakovat. Toto ustanovení neplatí pro soutěže.

9. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat (časový odstup není stanoven).

10. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č. 24611992 Sb. v platném znění narozeni po 1.7. 1993 na území ČR.

Článek 4. Výstroj psů, cvičební prostory, nářadí a pomůcky

1. Pro všechny druhy a stupně zkoušek se stanoví základní výstroj psa:

a) hladký řetízkový obojek, který není nastaven na stahování, nošení kožených a jiných obojků je zakázáno

b) vodítko, které musí mít psovod neustále u sebe, i když na něm nevede svého psa (v kapse, nebo zavěšené u levého ramene, na pravý bok) mimo práce na stopě, pokud pes nejde volně

2. Speciální výstrojí psa na stopách se rozumí:

a) stopovací postroj (není podmínkou)

b) stopovací šňůra (vodítko) 10 m dlouhá, která na jednom místě je připnuta bud' na obojek psa, nebo na stopovací postroj. Vést může přes záda psa (horem), podél psa (bokem), nebo pod psem mezi předními nebo i zadními končetinami psa (dolem). Pes může jít na stopě též volně, a to s obojkem nebo bez něho či se stopovacím postrojem.

3. Po celou dobu průběhu akce pracuje pes bez náhubku. Výjimku tvoří jen v tomto zkušebním řádě určené cviky zkoušek psů malých plemen.

4. Není přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování části zkoušky, při níž bylo toto ustanovení porušeno.

5. Cvičební prostory musí svou velikostí odpovídat požadavkům předepsaných cviků.

6. Cvičební nářadí a pomůcky popisuje druhá část - metodika a provádění cviků a dále část obrazová.

7. Cvičební prostory, nářadí, pomůcky a pomocníky zajištuje pořadatel. Při jejich nezajištění ukončí rozhodčí akci nebo posuzování daného druhu či stupně zkoušky, případně je nezahájí.

Článek 5. Pořad akce a posuzování cviků

l. Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků (psovodů, případně i pomocníků). Rozhodčí (hlavní rozhodčí) vyhlašuje harmonogram akce, pro který se rozhodl na základě předem předložené výsledkové listiny vyplněné ve všech částech (kromě pořadí a výsledků). Po ukončení nástupu nejsou další psovodi k akci připuštěni, a to i v případě, že jsou zapsáni ve výsledkové listině, ale nástupu se osobně nezúčastnili. Při soutěžích možno volit jinou vhodnou formu zahájení.

2. Rovněž i ukončení každé akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém se provádějí vyhodnocení.

3. Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu a ukončení každé části zkoušky. Výjimku může tvořit pouze část C, kdy je určen výchozí bod pro psovoda a psa pořadatelem. Při nástupu hlásí psovod své příjmení, jméno psa a připravenost k zahájení zkoušené části, u stop způsob činnosti psa při nalezení předmětu. Při ukončení hlásí psovod své příjmení, jméno psa a ukončenost zkoušené části, u stop odevzdá psem nalezené předměty. Rozhodčí poté stručně vyhodnotí práci psa v jednotlivých cvicích a sdělí psovodovi celkový výsledek zkoušené části.

4. Hlášení, zahájení a ukončení každého cviku provádí psovod v základním postoji, stojí vzpřímeně, nohy u sebe, ruce podél těla, pes sedí u levé nohy psovoda rovnoběžně.

5. Chválení psa je kromě části A možné vždy jen l x krátce po skončení celého cviku, a to ze základního postoje.

6. Zahájení každého cviku a jeho provádění se děje výhradně na pokyn rozhodčího.

7. Psovod na akcích je povinen předvést svého psa ve všech cvicích, které předepisuje příslušná zkouška. Nelze, aby se z předvedení některého cviku předem omluvil i s vědomím, že za cvik obdrží nulové hodnoceni.

8. Pokud se pes v průběhu zkoušky zraní nebo je ve svých možnostech omezen, má rozhodčí právo, i proti mínění psovoda, zkoušku u tohoto psa ukončit.

9. Jakákoliv fyzická pomoc psovoda psu v průběhu akce není dovolena a zpravidla vede k anulování výkonu.

10. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může si psa 3x přivolat v přiměřených časových intervalech, určených rozhodčím. Nepřichází-li pes k psovodu ani po třetím přivolání je posuzování psa ukončeno.

11. Harmonogram posuzování akce určuje vždy rozhodčí (pořadí posuzování jednotlivých částí zkoušek). Je-li na akci delegováno více rozhodčích, určuje hlavní rozhodčí, kterou část zkoušek a kterého druhu budou jednotliví rozhodčí posuzovat.

12. Rozhodčí má právo dále již neposuzovat další část zkoušky u psa, který v předešlé části nedosáhl potřebný počet bodů k zadání výcvikové značky (neplatí při soutěžích).

I 3. Pořadí nástupu psovodů a psů k jednotlivým částem zkoušky se určuje dohodou psovodů nebo losem při zahájení akce. V jejím průběhu je nelze bez vážných důvodů měnit. Háravé feny nastupují k částem B a C vždy poslední.

14. Pořadí u cizích stop se určuje výhradně losem.

I5. Jednotlivé druhy a formy povelů určuje další část tohoto zkušebního řádu.

16. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda z akce.

17. Ve výjimečných a zdůvodněných případech lze před zahájením akce provést změnu v osobě psovoda, během akce již ne.

18. Pro krajně nepříznivé klimatické podmínky (např.: silný déšť, sněžení, vichřice, tma, teplota apod.) může rozhodčí zkoušky přerušit, ukončit nebo nezahájit.

19. Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa má rozhodčí povinnost kdykoliv v průběhu akce vyloučit psa z účasti.

20. Pořadí jednotlivých části zkoušky není stanoveno, pořadí cviků v jednotlivých částech zkoušky je nutné dodržet s výjimkou cviku "vysílání psa vpřed" a "přivolání" u zkoušky ZVV3, ZPS 2, ZPO 2.

21. Rozhodčí má právo požádat na zkouškách o opakování cviku, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.

Článek 6. Stanovení výcvikové značky a známky

l. Na základě získaného bodového hodnocení jednotlivých cviků, částí zkoušky a dosaženého počtu bodů se stanoví hodnocení práce psovoda a činnosti psa, které se vyjadřuje výcvikovou značkou a výcvikovou známkou.

2. Výcvikovou značku lze zadat jen tehdy, dosáhne-li pes v každé samostatné části zkoušek nejméně 70% z dosažitelných bodů. Tam, kde je to zvláště vyznačeno, je požadavek dosažení 70% bodů i u jednotlivých cviků.

3. Pokud pes v některé části zkoušky neuspěje (nesplní 70% limit), výsledek se dále nezapočítává a pes obdrží známku "nedostatečně".

4. Výcvikové známky mají následující zkratky a rozsah docíleného bodového hodnocení všech částí zkoušky:

a) u zkoušek ZM a ZMMP :

b) u zkoušek ZPS l, ZPO 1 :

c) u zkoušek ZVV 1, 2, 3, ZMP l, 2, ZPS 2 a ZPO 2 :

5. Výcvikovou značku spolu s výcvikovou známkou zapisuje rozhodčí:

a) při splnění do

b) při nesplnění do

· výborně (V) 145 - 150 bodů

· velmi dobře (VD) 135 - 144 bodů - dobře (D) 120 - 134 bodů

·

uspokojivě (U) 105 -119 bodů - nedostatečně (N) 0 - 104 bodů

· výborně (V) 191 - 200 bodů

· velmi dobře (VD) 180 - 190 bodů

· dobře (D) 160 - 179 bodů

· uspokojivě (U) 140 -159 bodů

·

nedostatečně (N) 0 - 139 bodů

· výborně (V) 286 - 300 bodů

· velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů

· dobře (D) 240 - 269 bodů

· uspokojivě (U) 210 - 239 bodů

·

nedostatečně (N) 0 - 209 bodů

· výsledkově listiny

· potvrzení o vykonané zkoušce

· výkonnostního a výstavního průkazu psa

· potvrzení o vykonaných zkouškách ( pro psy bez prokázaného původu)

·

na žádost psovoda do jiných výkonnostních průkazů, služebních (kmenových) knížek či průkazu o původu psů (je-li tam rubrika).

· výsledkové listiny

Článek 7. Protesty a stížnosti

1. Hodnocení a výrok rozhodčího jsou konečné, a proti výsledku zkoušky a jeho rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.

2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech pouze když:

3. Protest na rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele, kterého na akci zastupuje vedoucí akce.

4. Protest na rozhodčího může podat pouze účastník akce ( vedoucí akce, psovod, pomocník - nikoliv divák).

5. Protest na rozhodčího prostřednictvím vedoucího akce může být podán v průběhu akce a to nejpozději při závěrečném hodnocení akce.

6. Protest na rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo po jejím ukončení přímo na místě, za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, popř. hlavního rozhodčího a sportovního komisaře (jsou-li přítomni). K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.

7. Nedojde-li při řešení na místě ke shodě, je po ukončení akce sepsán písemný protest za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, případně dalších osob dle bodu 6, kteří jej podepisují a k němu se vyjadřují.

8. Písemný protest vyhotovuje vedoucí akce ve třech vyhotoveních s určením:

V případě přítomnosti hlavního rozhodčího či sportovního komisaře na akci je nutno vyhotovit kopie i pro tyto funkcionáře.

9. Písemný protest řeší výcviková nebo disciplinární komise příslušného svazu.

10. Jakákoliv jiná kritika proti rozhodčímu je důvodem k vypovězení dané osoby ze cvičebního prostoru a může vést k disciplinárním opatřením.

l 1. Podání protestu uvádí rozhodčí ve zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

12. Zvláštní kategorii tvoří připomínky a stížnosti, a to na činnost rozhodčího (hlav. rozhodčího), sportovního komisaře, vedoucího akce, pomocníků, psovodů, diváků. Tyto uvádí rozhodčí (hlavní rozhodčí), pokud jsou mu známy, ve své zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

· a) rozhodčí nedodržel ustanovení zkušebního řádu

·

b) chování a vystupování rozhodčího se neslučuje s výkonem a posláním funkce

· a) prvopis - který musí být pořadatelem do 8 dnů odeslán delegujícímu orgánu

· b) první kopie - pro pořadatele

·

c) druhá kopie - pro rozhodčího

Článek 8. Zvláštní, doplňková a přechodná ustanovení

l. Diváci mají povolen přístup na akce se svolením pořadatele jen do míst předem určených.

2. Pořadatel je zodpovědný za zajištění pořádku a bezpečnosti celé akce. To se týká všech prostorů, které se využívají, jakož i všech účastníků akce. Dojde-li k narušení, rozhodčí akci přerušuje, případně i ukončuje.

3. Provinění psovoda proti ustanovení tohoto zkušebního řádu, porušení zákona na ochranu zvířat nebo porušování zásad slušného chování mohou vést k jeho vyloučení vedoucím akce nebo rozhodčím z účasti na akci.

4. Do výsledkové listiny a výkonnostního a výstavního průkazu psa zaznamenává rozhodčí pokud v průběhu akce:

a) posuzování psovoda a psa ukončil pro

b) vyloučil z posuzováni psovoda se psem pro

Do zprávy o provedené akci rozepíše konkrétní podrobnosti případu.

5. Do výsledkové listiny zaznamenává rozhodčí ukončení posuzování:

a) v průběhu akce pro

b) při zahájení akce pro

Do zprávy o provedené akci rozepíše konkrétní podrobnosti případu.

6. Pořadí psovodů se psy dle docílených výsledků se stanovuje pouze při soutěžích se zápisem zkoušek. Při rovnosti bodů rozhoduje:

a) při zkouškách ZM, ZVV

b) při zkouškách ZMMP, ZMP, ZPS, ZPO

7. Zkoušky úspěšně splněné do doby platnosti tohoto zkušebního řádu, dle zkušebních řádů předcházejících, se plně uznávají. Při plnění postupových zkoušek (ZVV, ZMP, ZPS, ZPO) musí se navazovat zkouškou vyšší.

· nedosažení potřebného počtu bodů psem v části (je-li určeno i cviku) příslušné zkoušky

·

zranění psa, popř. psovoda

· nezvladatelnost, silnou bázlivost či útočnost psa - hrubé zacházení psovoda se psem (trestání)

·

porušení zásad slušného chování, nedodržení ustanovení zkušebního řádu či jiná vážná provinění psovoda.

· náhlou změnu klimatických podmínek

·

narušení pořádku a bezpečnosti akce

· nedostavení se psovoda se psem k zahájení akce

· neprokázání se psovoda platným členským průkazem, neodevzdání výkonnostního a výstavního průkazu psa, neprokázání splnění psem nižší postupové zkoušky potřebné k vyššímu stupni

·

nezabezpečení předepsaných technických podmínek nebo potřebných pomocníků akce pořadatelem.

· obrana

· poslušnost

·

los

· spec. discipliny

·

poslušnost

ODDÍL II. PRÁVA A POVINNOSTI

Článek 9. Práva psovoda

1. Přihlásit se ke zkouškám a zúčastnit se jich.

2. Obdržet potřebné pokyny a informace, týkající se organizace zkoušek a provádění cviků.

3. Osobně se obracet na rozhodčího s neodkladnými dotazy týkajícími se provádění cviků. V ostatních případech se obracet na rozhodčího, pořadatele nebo pomocníky jen prostřednictvím vedoucího akce.

4. Obdržet v závěru každé části ústní zdůvodnění bodových ztrát a celkové hodnocení výkonů psa.

5. Při úspěšně vykonané zkoušce má psovod právo požádat o zapsání výsledku do průkazu původu, pokud je předtištěna příslušná kolonka.

6. Nastupuje-li psovod s háravou fenou, má před posuzováním části B a C nárok na krátký trénink. Podmínky určuje rozhodčí.

Článek 10. Povinnosti psovoda

1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.

2. Při prezentaci na akci prokázat své členství platným členským průkazem, odevzdat výkonnostní a výstavní průkaz psa, jedná-li se o psa bez průkazu původu potvrzení o vykonaných zkouškách.

3. Zaplatit startovné, a to i v případě, že se k akci nedostaví.

4. Dostavit se včas na akci, být přítomen jejímu průběhu až do závěru a vyhodnocení.

5. Plnit po celou dobu akce pokyny rozhodčího, vedoucího akce nebo pořadatelů.

6. Odpovídá za škody způsobené psem, kterého vede v průběhu celé akce.

7. Dodržovat obecně platné veterinární předpisy, jakož i předpisy na ochranu zvířat.

8. Být ukázněný při jednáních s rozhodčími, vedoucím akce, pomocníky a ostatními účastníky akce.

9. Před zahájením akce oznámit pořadateli hárání feny a nevstupovat s ní před akcí do prostorů určených k předvádění cviků.

Článek 11. Práva pořadatele

l. Plánovat výcvikové akce a žádat o delegování rozhodčích.

2.Stanovit výši startovného.

3. Žádat od psovoda úhradu startovného i v případě, že se na akci nedostavil.

4. V odůvodněných případech odvolat konání akce.

5. Žádat delegující orgán o náhradní termín v případech, kdy se rozhodčí ke zkouškám nedostavil.

Článek 12. Povinnosti pořadatele

l. Zajistit včasné plánování akce a delegaci rozhodčích zasláním včas přihlášky akce delegujícímu orgánu.

2. Určit vedoucího akce a pomocníky.

3. Oznámit nejméně 21 dní předem delegovaným rozhodčím bližší podrobnosti o akci. 0 těchto skutečnostech informovat včas i psovody.

4. Uhradit delegovaným rozhodčím, případně i určeným pomocníkům, náležitosti podle platných směrnic (posuzovné, stravné, cestovné) a to i v případě, kdy došlo k odvolání akce z důvodů klimatických, terénních, nedostatečného zajištění pomůcek, nekázně psovodů, veterinárních opatření, z vyšší moci apod.

5. V případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit toto delegujícímu orgánu, rozhodčím, pomocníkům, psovodům apod.

Článek 13. Práva vedoucího akce

l. Zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele.

2. Zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody.

3. Zkontrolovat přihlášky psovodů, v odůvodněných případech přihlášky na akci odmítnout.

Článek 14. Povinnosti vedoucího akce

1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.

2. Dbát na to, aby všichni účastnici akce dodržovali všeobecná ustanovení zkušebního řádu.

3. Dostavit se na místo akce včas a zdržovat se zde po celou dobu průběhu (nenechat se zastupovat).

4. Zprostředkovat styk mezi rozhodčími, pomocníky a psovody před akcí, po dobu jejího trvání a její likvidace.

5. Zajistit vyhovující prostory a terény pro konání akce, připravit a zajistit výcvikové pomůcky a materiál odpovídající podmínkám akce.

6. Zajistit zdravotní a veterinární službu.

7. Vymezit psovodům a divákům místo pro sledování akce a shromáždiště psovodů.

8. Dbát na ukázněné chování a sportovní vystupování účastníků akce, včetně diváků.

9. V odůvodněných případech vyloučit, odvolat psovoda, pomocníka, případně diváka z akce.

10. Zajistit bezpečnost průběhu akce tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku účastníků akce nebo třetích osob.

11. Zajistit prezentaci psovodů na akci. Při této prezentaci vyžadovat odevzdání výkonnostních a výstavních průkazů psa, potvrzení o vykonaných zkouškách u psů bez průkazu původu a předložení platných členských průkazů ke kontrole.

12. Před zahájením akce předložit rozhodčímu řádně vyplněnou výsledkovou listinu a další předepsané doklady.

13. Nezasahovat do odborné činnosti rozhodčího.

14. Řídit činnost pomocníků podle pokynů rozhodčího.

15. Neprozrazovat účastníkům údaje, které vzhledem k regulérnosti akce nemají znát.

16. Oznámit rozhodčímu, že proti jeho počínání při akci byl vznesen protest a ve smyslu článku 7 jej řešit.

17. Zabezpečit pro rozhodčího (případně pomocníka) vhodný prostor k provádění administrativních úkonů v průběhu akce.

18. Podepsat výsledkovou listinu, výkonnostní a výstavní průkazy a potvrzení o vykonané zkoušce.

Článek 15. Práva pomocníka

1. Obdržet včas a úplné instrukce k provádění určených úkolů.

2. Žádat úhradu náležitostí dle směrnice.

Článek 16. Povinnosti pomocníka

1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.

2. Dostavit se včas na akci a být k dispozici vedoucímu akce po dobu jejího trvání.

3. Plnit přesně úkoly, které dostane od vedoucího akce nebo rozhodčího.

4. Neprozrazovat účastníkům akce údaje, které vzhledem k regulérnosti akce nemají znát.

5. Být ukázněný při jednání s rozhodčími, vedoucím akce, psovody, ostatními pomocníky a ostatními účastníky akce.

Článek 17. Práva rozhodčího

1. V odůvodněných případech odmítnout delegaci, a u delegujícího orgánu si vyhradit termíny, kdy nechce být delegován.

2. Odmítnout provádění nebo dokončení akce, pokud prostory, terény, cvičební nářadí, pomůcky a pomocníci neodpovídají požadavkům akce a nedošlo k jejich přípravě nebo změně na upozornění rozhodčího.

3. Přerušit nebo nezahájit akci v závažných případech klimatických změn, nekázně účastníků zkoušek nebo diváků či narušení bezpečnosti akce.

4. Odmítnout zapsat zkoušku v případě, kdy došlo k hrubému narušení kázně. Odmítnutí zdůvodnit ve zprávě.

5. Žádat o opakování cviku, považuje-li to žádoucí pro posudek (neplatí u soutěží se zapsáním zkoušky).

6. Neposuzovat dále psovoda a psa, který v některém oddílu zkoušek nedosáhl potřebného počtu bodů pro udělení výcvikové značky (neplatí u soutěží).

7. Stanovit na doporučení vedoucího akce harmonogram akce, t.j. pořadí posuzování jednotlivých části zkoušky.

8. Podepisovat čestné diplomy a uznání.

9. Tělesně postiženým psovodům povolit v části B - cviku ovladatelností vedení psa vpravo a cviku plížení psa se psovodem odlišnost plížení psovoda.

10. Žádat na pořadateli náhradu náležitostí podle platných směrnic, a to i v případě, že akce nebyla zahájena či dokončena z důvodu nekázně, klimatických podmínek, narušení bezpečnosti, nedostatečného prostorového a materiálního zajištění či nezajištění vhodných pomocníků, anebo kdy rozhodčí nedostal včas vyrozumění o odvolání akce a na akci se dostavil apod.

Článek 18. Povinnosti rozhodčího

l. Ve vztahu k provádění delegací uvědomit delegující orgán včas o změnách bydliště a svého zdravotního stavu.

2. Dodržovat ustanovení zkušebního řádu a metodiku posuzování práce psovodů a činnosti psů.

3. Dostavit se včas na místo akce.

4. Uvědomit bezodkladně delegující orgán a pořadatele akce o důvodech, které mu zabraňují v přijetí delegace.

5. V případě domluvy s pořadatelem o přeložení akce o týden před nebo po stanoveném termínu, hlásit toto prokazatelně nejméně l4 dní před stanoveným termínem delegujícímu orgánu.

6. Převzít od vedoucího akce před jejím začátkem výsledkovou listinu a ostatní dokladové materiály (výkonnostní a výstavní průkazy psů a pod.)

7. Zkontrolovat dokumentaci, její správnost a úplnost. V případě pochybnosti o totožnosti psa s průkazem původu překontrolovat tetovací číslo a věk psa předepsaný pro příslušný druh a stupeň zkoušky.

8. Ověřit před zahájením akce cvičební prostory, pomůcky, nářadí a způsobilost pomocníků, zejména figurantů a poučit je.

9. Při nástupu účastníků k zahájení akce provede prezenci nastoupených a informuje je o harmonogramu akce.

I0. Po provedeném nástupu účastníků k zahájení akce nepřipustí:

11 . Zabezpečit losování při vypracování cizích stop a to po jejich položení.

12. Při nástupu účastníků k ukončení akce vyhodnotit veřejně její průběh, vzít na vědomí případný protest a tento po ukončení řešit, nebyl-li již řešen v průběhu akce.

13. Nepřipustit nebo vyloučit z akce psovody, kteří porušili ustanovení zkušebního řádu.

14. Řídit se pokyny hlavního rozhodčího, pokud jej delegující orgán určil nebo sportovního komisaře, je-li tento při akci přítomen.

15. Zapsat výsledky a hodnocení:

a) bez ohledu na výsledek zkoušky do

b) při úspěšném výsledku zkoušky do

l6. Zaslat výsledkovou listinu doplněnou o všechny údaje, včetně zprávy o provedené akci a kopie potvrzení o vykonané zkoušce, vše stvrzené svým podpisem, do l4-ti dnů po akci delegujícímu orgánu.

· dodatečné změny v osobě psovoda

· účast na akci psovoda se psem, který se nezúčastnil osobně nástupu účastníků k zahájení akce

·

nacvičování cviků se psy ve cvičebních prostorech akce (příklad: překážky, aport, vyštěkání apod.).

· výsledkové listiny

·

do výkonnostního a výstavního průkazu psa

· potvrzení o vykonané zkoušce (dvojmo: originál pro psovoda, druhopis pro delegující orgán)

· potvrzení o vykonaných zkouškách pro psa bez průkazu původu

·

průkazu původu uznávaného FCI či jiných výkonnostních či kmenových knížek psa, na přání psovoda.

Článek 19. Práva hlavního rozhodčího

1. Pro hlavního rozhodčího platí všechna práva uvedená v článku 17 - práva rozhodčího.

2. Zrušit rozhodnutí rozhodčího, přesvědčí-li se osobně o nesprávnosti jeho rozhodnuti nebo posudku.

3. Odvolat rozhodčího, porušuje-li zkušební řád, metodiku pro posuzování nebo kázeň.

4. Určovat pracovní náplň pro činnost jednotlivých rozhodčích.

5. Podepisovat za sbor rozhodčích.

Článek 20. Povinnosti hlavního rozhodčího

1. Pro hlavního rozhodčího platí všechny povinnosti uvedené v článku 18 - povinnosti rozhodčího.

2. Řídí a usměrňuje práce rozhodčích posuzujících akci.

3. Je prostředníkem mezi vedoucím akce a rozhodčími.

4. Zasílá celkovou zprávu o vykonané akci delegujícímu orgánu.

Článek 21. Práva sportovního komisaře

l. Žádat od vedoucího akce nebo od rozhodčího předložení zkouškové dokumentace, programu, dílčího nebo celkového hodnocení práce psovodů a psů.

2. Ve výjimečných situacích převzít a vykonávat funkci hlavního rozhodčího nebo rozhodčího. V těchto případech se na sportovního komisaře vztahují všechna práva hlavního rozhodčího nebo rozhodčího.

3. Žádat na delegujícím orgánu úhradu náležitostí.

Článek 22. Povinnosti sportovního komisaře

1. Oznámit vedoucímu akce a rozhodčím svou přítomnost.

2. Kontrolovat práci rozhodčích, pomocníků, vedoucího akce, způsob organizování a dodržování zkušebního řádu a příslušných směrnic.

3. V odůvodněných případech odvolat rozhodčího nebo hlavního rozhodčího, převzít jejich funkci, případně akci ukončit.

4. Podat zprávu delegujícímu orgánu o průběhu akce, nejpozději do týdne. V případě převzetí funkce hlavního rozhodčího nebo rozhodčího přebírá sportovní komisař jejich povinnosti.

Část druhá-METODIKA PROVÁDĚNÍ CVIKŮ

ODDÍL I. PACHOVÉ PRÁCE

Článek 23. Pokládání stop a předmětů.

1. Tvar stopy, délku, umístění v terénu, počet předmětů a jejich umístění určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky.

2. Při pokládání stop mohou být přítomni jen potřební pomocníci, vedoucí akce a rozhodčí. Přítomnost rozhodčího není nezbytně nutná.

3. Stopy se nepokládají v kulturách nebo terénech, které vizuálně prozrazují jejich směr.

4. Předměty, které se pokládají na stopu.

5. O položení stopy a uložení předmětů pořizuje kladeč plánek, který obsahuje základní údaje.

6. Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě, maximálně 30 vteřin klidně stojí nebo mírně našlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku, označující začátek stopy zabodne do země vlevo.

7. Ukončení stopy se provádí tak, že po položení posledního předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč v přímém směru ještě přibližně deset kroků, aniž by sled stopy přerušoval.

· a) musí být z textilu nebo jiného materiálu, který dobře přijímá pachy (nesmí být z kovu a skla)

· b) nesmějí se svou barvou nápadně odlišovat od terénu a nesmějí být větší něž 100 x 50 x 10 mm

· c) při zkouškách nelze použít předmětů, které slouží nebo sloužily jako hračka psa

· d) každý předmět musí mít pach kladeče, který jej má u sebe nejméně 30 minut před kladením stopy

· e) jednou použité předměty již nelze použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů

·

g) předměty musí rozhodčí zkontrolovat

Článek 24. Práce psovoda a činnost psa

1) Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídá ze neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami nebo povětrnostními vlivy, případně jinými způsoby. Ve výjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) lze provést stopu náhradní.

2) Při hlášení, které psovod podává rozhodčímu, oznamuje také způsob, jakým pes předměty označuje. Pes musí předměty označovat shodným způsobem, který psovod sdělil rozhodčímu.

Jsou uznávány dva způsoby označování předmětů:

Kombinace těchto způsobů je chybou.

3) Při stopách nerozhoduje, zda je pes na stopovacím vodítku nebo je volný.

4) Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypouští na celou délku stopovacího vodítka (10 metrů) a sám psa následuje. Tento odstup je nutno dodržovat v průběhu celé stopy, a to i v případě, kdy pracuje na volno.

5) Je-li pes na stopovacím vodítku, může jej psovod použít k mírnému přitažení psa a jeho postup zpomalit.

6) Stopovacího vodítka nelze použít k usměrňování činnosti psa na lomech, u předmětů a pod.

7) Psovod může během stopy psa povzbuzovat opakováním povelu nebo jej chválit, a to zvláště tam, kde mu sledování stopy činí potíže. Nesmí jej však upozorňovat na předměty, která má označit.

8) Čím méně se těchto způsobů ovlivňování psa používá, tím je činnost psa hodnotnější.

9) Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, psovod pouští vodítko, jde ke psu, a zvednutím předmětu nad hlavu dá najevo rozhodčímu splnění dílčího úkolu.

10) Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty.

11) Odvolá-li rozhodčí psovoda a psa ze stopy, podává psovod hlášení. Dokončování stopy po odvolání se nepovoluje.

· zvedání, kdy pes může stát, sedět nebo aportovat

·

označení, kdy pes může stát, sedět nebo ležet.

Článek 25. Hodnocení práce psovoda a činnosti psa v pachových pracích

1) Při hodnocení činností psa v pachových pracích se hodnotí zájem, snaha, spolehlivost a přesnost.

2) U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa.

3) Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnosti psa, když:

4) Chybami, znamenajícími bodové ztráty jsou vybočování, nestejnoměrná a nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé a nepřesné označování předmětů, postup s vysokým nosem, reakce na zvěř a myši, kálení aj. Ovlivnění psa psovodem k označení předmětu znamená ztrátu bodů za předmět.

· a) pes sejde se stopy na vzdálenost více jak 10 m nebo se pes po stopě vrací víc než 10 m za psovoda

· b) pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu či bázlivě

· c) byl překročen časový limit, určený pro provedení stopy

·

d) psovod se snaží sám podle různých ukazatelů sledovat stopu a ovlivňováním udržuje psa v trase stopy, případně nedodržuje předepsaný odstup od psa, v těchto případech může rozhodčí psovoda jednou napomenout

ODDÍL II. CVIKY POSLUŠNOSTI

Článek 26. Předvedení psa při zkoušce

1) Pokud je pes v přímé blízkosti psovoda, na vodítku nebo volně, má podle požadavku sedět, ležet nebo stát u levé nohy psovoda tak, aby podélná osa jeho těla byla ve směru, kterým stojí psovod. Ve všech polohách musí být rameno psa na úrovni nohou psovoda. Pes se nesmí o psovoda opírat nebo být vzdálen více než 20 cm od psovoda. Vodítko drží psovod v pravé ruce a má být mírně prověšené.

2) Při umístění před psovodem má pes sedět, ležet nebo stát ve vzdálenosti jednoho kroku tak, aby byli psovod se psem čelem proti čelu.

3) Za pohybu se pes pohybuje současně s psovodem vedle jeho levé nohy tak, aby byl neustále svým pravým ramenem na úrovni myšlené osy mezi koleny psovoda (nesmí zůstávat pozadu ani předbíhat). Nesmí psovodovi překážet v pohybu nebo se pohybovat ve větším odstupu něž 20 cm. Upoutaný pes nesmí vodítko napínat. Pokud pes pracuje volně, má psovod vodítko buď ukryté nebo pověšené z levého ramene k pravému boku.

4) Pes zůstává u levé nohy psovoda i při obratech a usedání k noze psovoda. Při obratech čelem vzad a přisedání k noze z předsednutí může pes obíhat (ve stejných situacích nutno provádět vždy stejně).

Článek 27. Základní ovladatelnost

1) Přivolání psa. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.

2) Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda, pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. U cviků, kde se provádí přivolání z vysílání, nedoběhne-li pes do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze hodnotit přivolání.

3) Podle způsobu použití a okamžité potřeby rozlišujeme povelovou techniku, která souvisí s provedením závěru cviku, kdy:

4) Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru, pochodu psovoda nebo při obratech psovoda na místě.

5) Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě.

· a) při pokračujícím pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném pohybovém rytmu.

·

b) při klidu psovoda, kdy pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda.

Článek 28. Polohy psa při klidu psovoda

1) Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň.

2) Podle požadavku zkoušky se cvik provádí se psem u nohy na vodítku, volně se psem na jeden krok před psovodem nebo vzdálenosti 20 kroků před psovodem.

3) Cvik se prověřuje několikerým provedením každé polohy.

4) Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

Článek 29. Polohy psa při pohybu psovoda a psa

1) Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku, to je do příchodu psovoda ke psu.

2) Podle druhu nebo stupně zkoušky se odložení psa (krátkodobé odložení) provádí do polohy sedni, lehni a stůj.

3) Psovod při provádění cviku se nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa, zda tento úkol splnil či nikoliv, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu.

4) Pes musí polohy zaujímat okamžitě, rychle a přesně.

5) Povel k zaujetí polohy dává psovod na pokyn rozhodčího přibližně po 10 krocích chůze, psovod se zastavuje na pokyn rozhodčího ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Článek 30. Přinášení předmětů (aportování)

1) Předměty určené k provádění těchto cviků musí být předem umístěny na cvičební ploše.

2) Přinášení předmětů se u vyšších zkoušek ztěžuje aportováním přes překážku skokem nebo šplhem.

3) Stupně zkoušek také určují, zda lze při aportování použít libovolného předmětu nebo zda se musí použít dřevěné činky s předepsanou hmotností.

4) Jako předmětu psovoda při aportování nelze použít hračky nebo část výstroje psa (míček je povolen).

5) Při volném aportování nutno předmět odhodit do vzdálenosti nejméně 10 kroků.

6) Při aportování přes překážku nebo šplhem se neurčuje vzdálenost psovoda od překážky, ponechá se na úvaze psovoda.

7) Provedení cviku se dělí do čtyř částí, k jejichž provedení dává pokyn rozhodčí:

8) Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda.

9) Na povel psovoda vybíhá pes k provedení cviku. Při provádění aportu přes překážku se povel doplňuje ještě povelem pro překonání překážky. Povel pro aport musí být dán nejpozději v okamžiku doskoku psa za překážku.

10) Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi.

11) Obdobně je tomu při aportu přes překážku, kdy pes překoná překážku, uchopí předmět a stejnou cestou se vrací k psovodovi.

12) Pes sedne těsně před psovodem a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. Nesmí též přijít do fyzického kontaktu se psovodem.

13) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává v téže poloze sedět.

14) Na další povel usedá pes k levé noze.

· a) odhození předmětu

· b) vyslání psa k přinesení předmětu

· c) odebrání předmětu

·

d) usednutí psa k noze psovoda

Článek 31. Překonávání překážek

1) Účelem této skupiny cviků je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek různou technikou.

2) Skok vysoký. Výška překážky 100 cm, u malých plemen 50 cm. Pes překoná překážku skokem. Při přeskoku se nesmí překážky dotýkat. Překážku tvoří plná, pevná stěna či pevný živý plot (povolená překážka IPO).

3) Skok šplhem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9 m a široké 1,5 m, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 1,8 m (malá plemena u zkoušky ZMMP 1 a ZPS-160 cm). Na stěnách jsou vždy umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 0,5 m od sebe.

4) Při provádění skoku nebo šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda. Způsob, jakým má pes překážku překonat, určuje již sám odstup psovoda od překážky při skoku nebo šplhu.

5) Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky, případně současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze.

6) Povel ke zpětnému překonání překážky nelze dát tam, kde překonání překážky navazuje na cvik aportování.

7)Při všech skocích stojí psovod na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak

8) Chůze psa po žebříku a po kladině. V požadavcích zkoušek jsou tyto dva metodicky rozdílné cviky, které se nacvičují odděleně, spojeny v jeden cvik.

9) Podle druhu zkoušek nebo jejich stupňů rozlišujeme:

10) Podle požadavku zkoušky se překonává překážka jedním nebo oběma směry.

11) Tento požadavek ovlivňuje i počínání psovoda, který jde buď podél kladiny s postupujícím psem nebo zůstává stát na místě, odkud vyšel pes na překážku.

12) Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy v libovolné vzdálenosti před patou žebříku nebo náběhového prkna. Na pokyn rozhodčího dává psu povel k překonání překážky.

13) Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Nemá propadat mezi příčkami, chodit po postranicích žebříku nebo z kladiny, z náběhového prkna či žebříku seskakovat.

14) Pokud má pes překonat překážku jedním směrem, jde psovod po vyslání psa podél překážky a po ukončení cviku, za pochodu, přivolá psa k noze.

15) V případě, kde se požaduje překonání překážky v jednom směru, může jej psovod povelem usměrnit ke zpětnému překonání překážky. Po sestupu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do jednoho kroku.

· a) kladinu nízkou, širokou 30 cm, 500 cm dlouhou, ve výši 1 m nad zemí. Kladina má na obou koncích náběhová prkna se sklonem asi 30 stupňů.

·

b) kladinu vysokou, 30 cm širokou, 500 cm dlouhou, ve výši 2 m nad zemí. Pro výstup a sestup jsou žebříky se sklonem asi 45 stupňů. Žebříky mají standardní typ, jsou široké asi 40 cm, vzdálenost příček od sebe asi 30-40 cm. Příčky žebříků nesmějí být širší než 5 cm a nesmějí se upravit jako schůdky.

Článek 32. Pomocné cviky

1) Štěkání na povel se podle stupně zkoušky liší polohou a umístěním psa.

2) Podnětem pro štěkání psa při cvicích poslušnosti musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně 3x výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu.

3) Plížení psa. Podle požadavku zkoušky se provedení cviku rozlišuje na plížení psa s psovodem (souběžně) a na samostatné plížení psa směrem k psovodovi, vždy na vzdálenost 10 kroků.

4) Při souběžném plížení psovod na pokyn rozhodčího položí psa, a sám zalehne vedle něj. Potom se oba začnou plížit určeným směrem. Během plížení na vzdálenost 10 kroků se povoluje opakování povelu a pochvala psa.

5) Po dosažení určité vzdálenosti se psovod postaví, a pes na povel psovoda usedne k jeho levé noze. Během cviku není pes na vodítku.

6) Při samostatném plížení položí psovod psa a odejde do vzdálenosti 10 kroků. Provede obrat čelem vzad a dá psu povel k plížení. Povel lze opakovat po celou dobu cviku.

7) Pes se doplazí do přímé blízkosti psovoda a zůstává ležet. Na povel psovoda sedá před psovoda a na další k jeho noze.

8) Při plížení se pes nesmí zvedat, válet, štěkat nebo, pokud se plíží součastně s psovodem, ho obtěžovat. Je lhostejné, zda pes podsunuje zadní nohy těsně pod břichem nebo je za sebou táhne.

9) Vysílání psa vpřed. Účelem cviku je usměrnit povelem pohyb psa do určeného místa.

10) Cvik vysílání psa se zkouší jednou nebo dvakrát, přičemž směr druhého pokusu nutno posunout o 90 stupňů. Délka dráhy je 30 nebo 50 kroků. Směr a výchozí postavení určuje rozhodčí.

11) Psovod se psem, který sedí u jeho levé nohy, stojí na určeném místě. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod psa do určeného směru. Po dosažení stanovené vzdálenosti případný psovod psa zastaví povelem v poloze vleže. Tím cvik končí. Po přivolání psa se provádí případný druhý pokus. Stanoviště psovoda se při obou pokusech nemění.

12) Pes má na povel běžet rychle v určeném směru až do doby, kdy jej psovod povelem zastaví.

Článek 33. Základní požadavky

1) Ponechání psa na místě. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na stanoveném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.

2) Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Základním požadavkem je, že pes nesmí místo opustit na vzdálenost více než 3 kroky. Přitom není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.

3) Umístění psovoda je 15, 25 a 50 kroků od psa nebo v úkrytu vzdáleném 50 kroků od ležícího psa.

4) Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti ne kratší než 20 kroků.

5) Psovod nesmí na psa nijak působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. Rovněž nelze u psa ponechat předmět (předměty), který by jej měl na místě zdržet. Předmětem se rozumí i vodítko.

6) Cvik odložení psa se provádí v závěru cviků poslušnosti po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky nebo po dobu, odpovídající témuž typu zkoušky.

7) Pro odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

8) Klid psa při střelbě. Střílí se jedenkrát při cvicích poslušnosti, kdy je pes od psovoda vzdálen (odložení za pochodu, aport) a jedenkrát při dlouhodobém odložení. Síla výstřelu má být taková, aby se spolehlivě a nezkresleně dokumentovaly a zhodnotily reakce psa (ráže 6-9 mm). U zkoušky ZM a ZMMP se střílí zásadně při ovladatelnosti a při dlouhodobém odložení. Střelba se provádí na pokyn rozhodčího ze vzdálenosti ne menší než 20 kroků od psa.

9) Klid psa při střelbě (hluku) se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo z prostředí (střílení motorů do výfuku, hluk letadla apod.)

10) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti.

11) Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, musí být ze zkoušky odvolán.

12) Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se tyto projevily.

13) Přesuny mezi jednotlivými cviky absolvuje pes na vodítku (u stupňů zkoušek, kde je vedení psa na vodítku vyžadováno) nebo na volno. Vyžaduje se přesné provedení ovladatelnosti, případné bodové ztráty se uplatní u navazujícího cviku.

ODDÍL III. CVIKY OBRANY

Článek 34. Odhalení pomocníka

1) Pomocník (figurant) je vybaven ochrannými kalhotami, případně i vestou, a je vyzbrojen měkkým obuškem.

2) Průzkum terénu. Účelem cviku je, aby pes vyhledal pomocníka nebo pomocníky v určeném prostoru.

3) Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa mohla být přesvědčivá. Přirozený terén musí obsahovat dostatek úkrytů, na cvičišti (stadionu) musí být vždy rozmístěno 6 zástěn (3+3).

4) Rozměry prostoru a počet pomocníků určuje druh nebo stupeň zkoušky.

5) Chování psovoda, jeho postup a usměrňování činnosti psa se má přizpůsobovat účelu cviku. Příliš rychlý nebo pomalý postup, pískání, tleskání apod. je chybou. Při průzkumu terénu je povoleno kromě povelu oslovit psa jménem.

6) Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího.

7) Průzkum terénu má být plánovitý, s postupným vykrýváním prostoru na obě strany. Hloubka postupu psa nemá být delší než asi 20 kroků v přirozeném terénu, na cvičišti je určena rozmístěním zástěn.

8) Činnost psa má být rychlá a přesná. Umělé úkryty (zástěny) má pes obíhat těsně.

9) O umístění pomocníka nebo pomocníků rozhoduje rozhodčí, na cvičišti je tímto úkrytem poslední zástěna.

10) Označení pomocníka. Účelem cviku je, aby pes svým chováním označil psovodovi místo úkrytu pomocníka.

11) Pes má místo úkrytu označit štěkotem. Jiný způsob je povolen pouze u zkoušky ZM. Vystavení či napadnutí znamená ztrátu dílčích bodů.

12) Nalezenou osobu nesmí napadat ani od ní odbíhat. Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej k napadení, k vyštěkání nebo setrvání na místě, kde je úkryt.

13) Pokud pes pomocníka označil nebo jej vyštěká, musí jej střežit nebo štěkat až do příchodu psovoda.

14) Jakmile pes označí úkryt pomocníka, jde psovod, na pokyn rozhodčího, k místu úkrytu pomocníka.

Článek 35. Zajištění pomocníka

1) Prohlídka pomocníka. Psovod vyzve pomocníka, aby vystoupil z úkrytu a dal ruce nad hlavu.

2) Po dobu udílení pokynů pomocníkovi sedí pes u levé nohy psovoda. U zkoušky ZVV 1 jej může psovod přidržovat za obojek.

3) Když pomocník zaujme požadovanou polohu, uvolní psovod psa a položí jej proti pomocníkovi ve vzdálenosti přibližně 5 kroků.

4) Prohlídku provádí psovod tím, že obejde pomocníka, odebere mu obušek a zezadu jej prohledává.

5) Po ukončení prohlídky se psovod vrací ke psu, aniž by křížil osu mezi psem a pomocníkem. Pes sedá na povel k levé noze psovoda. Pomocník připažuje ruce buď po ukončení prohlídky nebo po návratu psovoda ke psu, a to vždy na pokyn psovoda.

6) Po celou dobu akce psovoda musí pes pomocníka střežit, nesmí štěkat ani jej napadat.

7) Výslech pomocníka. Při výslechu pomocníka který navazuje na prohlídku , sedí pes u levé nohy psovoda a jeho chování musí být stejné jako v bodě 6.

8) Doprovod pomocníka. Délka doprovodu je zpravidla asi 20 kroků.

9) Psovod vyzve pomocníka ke klidné chůzi určeným směrem a sám s volným psem následuje pomocníka ve vzdálenosti asi 5 kroků.

10) Pes musí pomocníka bedlivě střežit, a v případě potřeby provést zákrok. Nemá vyrážet od nohy psovoda nebo pomocníka bezdůvodně napadat.

11) Podle stupně zkoušky se provádí doprovod jednoho nebo dvou pomocníků.

12) Hlídání pomocníka. Účelem cviku je, aby pes hlídal pomocníka v době, kdy je psovod od pomocníka vzdálen.

13) Podle stupně zkoušky hlídá pes po určitou dobu jednoho nebo dva pomocníky. Pokus pomocníka o únik se přizpůsobí požadavkům zkoušky.

14) Místo hlídání a úkryt psovoda (asi 25 kroků za psem) určuje rozhodčí.

15) Psovod určí pomocníkovi nebo pomocníkům místo, usměrní psa k hlídání a sám odejde do úkrytu.

16) Pes leží před pomocníkem (pomocníky) ve vzdálenosti 5 kroků. Během střežení pes nemá pomocníka (pomocníky) napadat, štěkat a opouštět místo.

17) Jakmile pomocník nebo pomocníci opustí určené místo, má pes provést okamžitě přesvědčivý zákrok. Pokyny pro činnost pomocníka či pomocníků dává rozhodčí.

18) Po provedení zákroku, kdy pomocník zůstává klidně stát, má jej pes okamžitě pustit a dále 1 minutu střežit. Při zákroku proti oběma pomocníkům musí pes prvního zadrženého pomocníka pustit a zlikvidovat útěk druhého pomocníka do vzdálenosti 20 kroků od prvního.

19) Pes může zůstat u jednoho pomocníka nebo pobíhat mezi oběma a dále je musí střežit. Nemá je však napadat. Štěká-li pes při této části hlídání, není to chybou.

20) Psovod přichází ke psu na pokyn rozhodčího po uplynutí doby hlídání, nebo když si to situace vyžaduje (pes napadá, drží pomocníka, při nesplnění cviku apod.), a to vždy na pokyn rozhodčího.

Článek 36. Ochrana psovoda

1) Účelem cviku je, aby pes chránil psovoda před útokem pomocníka a pomáhal při likvidaci útoku. Psovod se sám aktivně nebrání a likvidování útoku pomocníka ponechává psu.

2) Přepadení psovoda navazuje na cviky:

3) Pes musí v okamžiku přímého ohrožení psovoda ihned a přesvědčivě provést zákrok na pomocníka.

4) Jakmile pomocník přestane klást odpor (na pokyn rozhodčího), má pes pomocníka na povel psovoda nebo samostatně pustit a dále jej střežit.

5) Při doprovodu dvou pomocníků se v okamžiku zákroku dává druhý pomocník na útěk. Pes jej má samostatně zadržet.

· a) výslech pomocníka

· b) prohlídka pomocníka

· c) doprovod pomocníka

·

d) doprovod dvou pomocníků

Článek 37. Samostatná činnost psa

1) Psovod se psem, sedícím u nohy, stojí na místě, které určí rozhodčí. Psovod může psa přidržovat za obojek.

2) Současně je v určité vzdálenosti připraven i pomocník, vyzbrojený obuškem.

3) Na pokyn rozhodčího vyjde pomocník z úkrytu a odchází.

4) Psovod vyzve pomocníka k zastavení. Když pomocník na výzvu reaguje útěkem, vypouští psovod psa k zadržení pomocníka.

5) Podle druhu nebo stupně zkoušky zůstává psovod na místě nebo ihned běží za psem.

6) Jakmile pomocníka dostihne, musí provést ihned zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor, a pes jej má pustit a střežit do příchodu psovoda. Po příchodu k místu zadržení psovod psa buď odvolá k noze (ze vzdálenosti 1 kroku) nebo se zařadí ke psu.

7) K puštění může psovod použít maximálně 3 povely, a to z libovolné vzdálenosti, ne menší než 5 kroků od pomocníka. Použití dalšího povelu v těsné blízkosti psa anuluje bodovou hodnotu za puštění. Nutnost dalších povelů nebo fyzická pomoc znamená anulování obrany.

Článek 38. Odolnost psa

1) Cílem cviku je přezkoušení odolnosti psa vůči úderu a tvrdosti psa při střetech a boji s pomocníkem.

2) Podle požadavku zkoušky se cvik přezkušuje samostatně nebo navazuje na předešlý cvik.

3) Při samostatném přezkušování stojí psovod se psem v určené vzdálenosti proti pomocníkovi a drží psa za obojek. Na pokyn rozhodčího vydráždí pomocník psa a provede útok. V okamžiku útoku pomocníka vysílá psovod psa. Za psem jde až na pokyn rozhodčího.

4) V případě spojení cviku odolnost se cvikem samostatná činnost (zadržení s protiútokem), provádí pomocník protiútok ze vzdálenosti cca 30 kroků při doběhu psa.

5) Pes musí bez ohledu na chování pomocníka provést zákrok.

6) Před zákrokem psa se snaží pomocník uplatnit vizuální nebo sluchové vjemy, které mohou mít negativní vliv na zákrok psa (nápřahy, křik).

7) Při úderech používá pomocník měkký obušek, asi 55 cm dlouhý a 2 cm silný. Je obalen kůží nebo jiným měkkým materiálem a opatřen poutkem.

8) Údery nesmí být silné, musí odpovídat druhu a stupni zkoušky a nesmí být vedeny do míst snadné zranitelnosti psa.

9) Po ukončení cviku jde psovod ke psu a odvolá jej k noze (1 krok) nebo se zařadí vedle psa.

10) Pokyny pro práci pomocníka a činnost psovoda ve všech cvicích obrany dává rozhodčí.

11) Pro pouštění psa po zákroku platí stejná ustanovení jako v čl. 37, bod 7.

12) Při všech cvicích obrany platí pravidlo, že u psa, který při boji s pomocníkem projeví bázlivost, je posuzování obrany ukončeno.

ODDÍL IV. JEDNOTLIVÉ POVELY

Ččlánek 39. Nástup psovoda a hlášení

1) Nástup. Před zahájením akce dává zástupce pořádající organizace (vedoucí zkoušek apod.) nastoupit psovody se psy do vhodného nástupového tvaru. Pes na vodítku sedí u levé nohy psovoda. Psovod drží vodítko v levé ruce.

2) Hlášení psovoda při vlastní akci.

a) Psovod se psem se hlásí rozhodčímu při začátku a ukončení každého oddílu. Pes na vodítku sedí vedle jeho levé nohy. Psovod podává hlášení v základním postavení, vodítko drží v levé ruce. U zkoušky ZVV2 a vyšších může být pes bez vodítka.

b) Psovod se představuje příjmením a uvádí jméno psa a oznamuje zahájení nebo ukončení zkoušené disciplíny (příklad: Pane rozhodčí, psovod Novák se psem Ajaxem z Horek je připraven ke cvikům poslušnosti).

Článek 40. Povelová technika pro činnost psa

1) Povely pro jednotlivé cviky nebo jejich částí určuje zkušební řád a psovod je povinen je používat.

2) Povely dává psovod psu (zpravidla) na pokyn rozhodčího.

3) Opakování povelu, kromě cviků, kde to zkušební řád výslovně povoluje, snižuje, případně anuluje bodové hodnocení.

4) Za opakování povelu se rovněž považuje setrvání psovoda v poloze povelu, různé úkroky, posunky nebo jiné působení na psa.

5) Chválení psa je povoleno pouze po ukončení cviku a to 1x krátce.

6) Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých zkušební řád předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před započetím cviku.

7) Povely pro činnost psa rozdělujeme na povely zvukové (zkratka Z) a na povely posunkové (zkratka P).

8) Při cvicích dává rozhodčí psovodovi pokyn k provedení cviku tak, aby neovlivňoval činnost psa.

Článek 41. Povely pro činnost psa

1) Podle zásady o rozdílnosti používané povelové techniky pro jednotlivé cviky se dále uvádění povely s rozlišením:

2) Stopa. Hledej, stopa.

3) Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka.

4) Přivolání psa s usednutím před psovoda

5) Přivolání psa s připojením nebo usednutím k noze psovoda

6) Polohy při klidu psovoda

7) Ponechání psa na místě za pohybu psovoda v poloze.

8) Aport volný.

9) Aport skokem nebo šplhem.

10) Skok vysoký nebo šplh.

11) Kladina.

12) Štěkání psa na povel.

13) Plížení psa.

14) Vysílání psa.

15) Ponechání psa na místě.

16) Průzkum terénu.

17) Hlídání pomocníka (pomocníků)

18) Zákrok psa.

19) Pouštění po zákroku nebo při přinášení předmětu.

20) Pochvala psa.

21) Zákaz nebo přerušení nežádoucí činnosti.

22) Volný pohyb psa.

· a) povel zvukový,

· b) povel posunkový - pes u nohy psovoda

·

c) povel posunkový - pes před psovodem.

· a) k noze

·

b) lehký úder levou rukou na stehno

·

a) ke mně

· a) k noze

·

b) lehký úder levou rukou na levé stehno.

· a) Lehni

· - mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu

· - ze vzpažení pravou paži připažit předem

· b) Vstaň

· - mírné pokrčení v kolenou

· - zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru

· c) Sedni

· - lehký úder levou rukou na levé stehno

·

- předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed

· a) Sedni

· b) Lehni

· - mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu

· c) Stůj

·

- levou rukou dát dlaní před čenich psa

· a) Aport (přines)

·

- ukázat ve směru předmětu s nakloněním trupu

·

a) Vpřed (hop), aport (přines)

·

a) Vpřed (hop). Při požadovaném zpětném skoku zpět.

·

a) Vpřed. Při požadovaném zpětném překonání kladiny zpět.

· a) Štěkej,

· - ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa

·

- ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu

· a) Plaz

·

- komíhání pravé ruky nalevo a napravo před sebou ve výši boků

· a) Vpřed, lehni.

·

- ukázání pravou paží do směru.

· a) Zůstaň

·

- mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa

· a) Revír, ke mně (zpět) - povoleno oslovení psa, které navazuje na povel,

·

-ukázání paží ve směru propátrávaného prostoru.

·

a) Hlídej

· a) Drž

·

- ukázat do směru k pomocníkovi.

·

a)Pusť

· a) Ústní

·

b) Pohlazení, poplácání

·

a) Fuj

· a) Volno

· - volný pohyb pravé nebo levé paže do směru a naklonění těla

Část třetí-ROZSAH ZKOUŠEK

ODDÍL I. ZKOUŠKY VŠESTRANÉHO VÝCVIKU

A. Zkouška základního minima (ZM)

Článek 42. Kritéria pro zkoušku ZM

1) Stáří psa nejméně 12 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může použít jednoho z povelů nebo oba současně.

Článek 43. Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body.

Stopa (max. 50 bodů)

Stopa vlastní, 150-200 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.

Poslušnost

Obrana

· a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) - max.10 bodů

· b) ovladatelnost psa na vodítku - max.10 bodů

· c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) - max.10 bodů

· d) aport volný (předmět psovoda) - max.10 bodů

·

e) odložení psa(vzdálenost 15 kroků) - max.10 bodů

· a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) - max.10 bodů

· b) označení pomocníka - max.10 bodů

· c) ochrana psovoda - max.10 bodů

· d) zadržení pomocníka (25 kroků) - max.10 bodů

· e) odolnost psa (náznak úderů) - max.10 bodů

Článek 44. Připomínky k provádění zkoušky ZM

1) Pokud se v tomto článku neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části „Metodika provádění cviků".

2) Přivoláním libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.

3) Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu 30x40 kroků nebo na zástěny na prostoru 80x100 kroků.

4) Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.

5) Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka, aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.

6) Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.

7) Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery.

8) Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.

9) Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.

10) Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.

11) Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.

12) Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

13) Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

B. Zkouška všestranného výcviku psa prvního stupně (ZVV 1)

Článek 45. Kritéria pro zkoušku ZVV 1

1) Stáří psa je nejméně 14 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

Článek 46. Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body.

Stáří psa minimálně 14 měsíců. Maximální počet bodů je 300, minimální je 210 s tím, že v každé disciplíně musí být dosaženo minimum 70 bodů.

· a) přivolání psa za pochodu k noze - max.10 bodů

· b) ovladatelnost psa na vodítku - max.10 bodů

· c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) - max.10 bodů

· d) za pochodu odložení vleže - max.10 bodů

· e) štěkání psa (v sedě u nohy na vodítku) - max.10 bodů

· f) aport volný (činka psovoda) - max.10 bodů

· g) skok vysoký (100 cm) - max.10 bodů

· h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) - max.10 bodů

· ch) kladina nízká (jedním směrem) - max.10 bodů

·

i) odložení psa (25 kroků) - max.10 bodů

· průzkum terénu (40x50 kroků, čtyři zástěny) - max.10 bodů

·

vyštěkání pomocníka - max.10 bodů

· prohlídka pomocníka - max.10 bodů

·

výslech pomocníka - max.10 bodů

· přepadení psovoda při výslechu - max.15 bodů

·

ovladatelnost psa (pouštění) - max.5 bodů

· zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· útok na psa se 2 údery po zákusu - max.15 bodů

· ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

Článek 47. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1

1) Pokud se v tomto článku neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika provádění cviků"

2) Průzkum se provádí v přírodním terénu 40x50 kroků, nebo na zástěny na prostoru 80x100 kroků.

3) Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek.

4) V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.

5) Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.

6) Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.

7) Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odchází na určené místo podle pokynu rozhodčího.

8) Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští, jakmile se objeví pomocník ve vzdálenosti 50 kroků. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.

9) Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.

10) Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

C. Zkouška všestranného výcviku psa druhého stupně (ZVV 2)

Článek 48. Kritéria pro zkoušku ZVV 2

1) Stáří psa nejméně 16 měsíců.

2) Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

Článek 49. Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

Stopa (max. 100 bodů)

Stopa cizí, 500-600 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.

Poslušnost

Obrana

a) odhalení pomocníka

b) zajištění pomocníka

c) ochrana psovoda

d) samostatná činnost psa

e) odolnost psa

· a) ovladatelnost psa bez vodítka - max.10 bodů

· b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) - max.10 bodů

· c) za pochodu odložení vstoje - max.10 bodů

· d) štěkání psa (ve stoje 1 krok před psovodem) - max.10 bodů

· e) plížení psa s psovodem (10 kroků) - max.10 bodů

· f) aport skokem (100 cm, činka psovoda 1 kg) - max.10 bodů

· g) kladina vysoká (jedním směrem) - max.10 bodů

· h) vysílání psa (30 kroků) - max.10 bodů

· ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) - max.10 bodů

·

i) odložení psa (50 kroků) - max.10 bodů

· průzkum terénu (60x100 kroků, 6 zástěn) - max.10 bodů

·

vyštěkání pomocníka - max.10 bodů

· prohlídka a výslech pomocníka - max.10 bodů

·

doprovod pomocníka (20 kroků) - max.10 bodů

· přepadení psovoda při prohlídce - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· zadržení pomocníka (100 kroků) - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· útok na psa, 2 údery po zákusu - max.15 bodů

· ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

Článek 50. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

1) Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika cviků".

2) Cvik přivolání psa se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti, a to zpravidla jeho středem.

3) Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu 60x100 kroků nebo na zástěny na prostoru 80x100 kroků.

4) Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

5) Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20 kroků.

D. Zkouška všestranného výcviku psa třetího stupně (ZVV 3)

Článek 51. Kriteria pro zkoušku ZVV 3

Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

· 1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

· 2) Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2.

·

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou:

Článek 52. Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

Stopa (max. 100 bodů)

Stopa cizí, 1000 -1200 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.

Poslušnost

Obrana

a) odhalení pomocníka

b) zajištění pomocníka

c) ochrana psovoda

d) samostatná činnost psa

e) odolnost psa

· a) ovladatelnost psa bez vodítka - max.10 bodů

· b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) - max.10 bodů

· c) za pochodu odložení v sedě - max.10 bodů

· d) štěkání psa (v leže 20 kroků před psovodem) - max.10 bodů

· e) plížení psa (10 kroků) - max.10 bodů

· f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká) - max.10 bodů

· g) kladina vysoká (oba směry) - max.10 bodů

· h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) - max.10 bodů

· ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) - max.10 bodů

·

i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) - max.10 bodů

· průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) - max.10 bodů

·

vyštěkání pomocníka - max.10 bodů

· prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) - max.10 bodů

·

hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max.10 bodů

· přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· zadržení pomocníka (150 kroků) - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.20 bodů

Článek 53. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3

1) Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

2) Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5+5 bodů). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště.

3) Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, po uplynutí dvou minut po ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes pomocníka pustí, pokračuje cvik hlídání ještě jednu minutu.

4) Při cviku zadržení pomocníka zůstává stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

5) Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. U ostatních cviků povel pro pouštění povolen.

6) Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení protiútokem.

ODDÍL II. ZKOUŠKY SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU

A. Zkouška psa stopaře prvního stupně (ZPS 1)

Článek 54. Kritéria pro zkoušku ZPS 1

1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=zvukový povel, P=posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

4) Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat v každé části zkoušky nejméně 70% bodů.

Článek 55. Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body

1.Stopa:

Stopa cizí, 500-600 kroků dlouhá, min 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, dva předměty, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Z - 100 (70)

2.Poslušnost:

podle ZVV 1 - 100 (70)

3.Celkem (stopa + poslušnost) - 200 (140)

Článek 56. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1

1) Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodiky a provádění cviků"

2) Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.

3) První lom bude vždy pravý, ostrý lom přibližně 45 stupňů.

B. Zkouška psa stopaře druhého stupně (ZPS 2)

Článek 57. Kritéria pro zkoušku ZPS 2

1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2) Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=zvukový povel, P=posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

4) Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat v každé části zkoušky nejméně 70% bodů. Tento limit platí pro stopu A i B.

Článek 58. Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body

1.Stopy:

A) stopa cizí, 1500-1700 kroků dlouhá, min 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut.

Z 100 (70)

B) stopa cizí, 500-600 kroků dlouhá, min. 1 hod stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, po 30 min křížená jinou osobou v polovině prvého a druhého úseku, 1. předmět na stopě, 2.předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 min.

Z 100 (70)

2.Poslušnost:

podle ZVV 3 Z 100 (70)

Celkem (stopy + poslušnost) 300 (210)

Článek 59. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 2

1) Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

2) Aport šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké, činka psovoda.

3) Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.

4) Podmínka je začít stopou A.

5) Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to pod úhlem 45-9O stupňů asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.

C. Zkouška psa obranáře prvního stupně (ZPO 1)

Článek 60. Kritéria pro zkoušku ZPO 1.

1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

4) Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat v každé části zkoušky nejméně 70% bodů.

Článek 61. Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

1.Poslušnost:

podle ZVV 1

100 (70)

2.Obrana:

a) odhalení pomocníka

b) zajištění pomocníka

c) ochrana psovoda

d) samostatná činnost psa

e) odolnost psa

3.Celkem (poslušnost,obrana) 200 (140)

· průzkum terénu (60x100 kroků, přírodní terén, čas 5 minut) - max.10 bodů

·

vyštěkání pomocníka - max.10 bodů

· prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) - max.10 bodů

·

hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max.10 bodů

· přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· zadržení pomocníka (150 kroků) - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

·

navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu) - max.20 bodů 100 (70)

Článek 62. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1

1) Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".

2) Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes pustí, pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

3) Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

4) Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa, u ostatních cviků je povel pro pouštění povolen.

D. Zkouška psa obranáře druhého stupně (ZPO 2)

Článek 63.Kritéria pro zkoušku ZPO 2

1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2) Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=zvukový povel P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

4) Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat v každé části zkoušky nejméně 70% bodů.

Článek 64. Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

1.Poslušnost:

podle ZVV3 100 (70)

2.Obrana:

a) odhalení pomocníků

b) zajištění pomocníků

c) ochrana psovoda

d) samostatná činnost psa

e) odolnost psa

- cvik se napojuje na protiútoky obou pomocníků na psa (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.40 bodů 200 (140)

3. Celkem (poslušnost, obrana) 300 (210)

· průzkum terénu (60x200 kroků, přírodní terén, čas 10 minut) - max.20 bodů

·

vyštěkání pomocníků (2 pomocníci) - max.20 bodů

· prohlídky, výslechy, doprovody - max.20 bodů

·

hlídání pomocníků (2 + 1 minuta) - max.20 bodů

· přepadení při prohlídce - max. 15 bodů

· ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· zadržení pomocníka (200 kroků) - max.15 bodů

· ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

· útok druhého pomocníka (50 kroků) - max. 15 bodů

·

ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů

Článek 65. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2

1) Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

2) Obrana se provádí se dvěma pomocníky.

3) Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.

4) Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu.

5) Po nalezení prvého pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad psovoda.

6) Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka.

7) Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky.

8) Po nalezení druhého pomocníka následuje jeho prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Dále pokračuje doprovod obou pomocníků.

9) Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do 20 kroků.

10) Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct.

11) Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku - hlídání.

12) Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut od ukrytí psovoda.

13) Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká, zatímco první pomocník zůstane stát. Zákrok na dva pomocníky musí být proveden do 20 kroků.

14) Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení jednu minutu.

15) Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

16) S výjimkou počátku cviku "samostatná činnost" má pes provádět zákroky samostatně.

17) U cviků b) a d) obrany se vyžaduje samostatné pouštění. U ostatních cviků je povel pro puštění povolen.

E. Zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)

Článek 66. Kritéria pro zkoušku ZMMP

1) Stáří psa nejméně 12 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodminuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=povel zvukový P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

Článek 67. Náplň zkoušky ZMMP, dosažitelné body

1.Stopa:

2.Poslušnost:

3.Speciální cviky:

a) rozlišování předmětů psovoda

b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda - max. 10 bodů

c) vyhledání předmětů psovoda

4. Celkem (stopa, poslušnost, speciální cviky) 150 (105)

·

podle ZM 50 (35)

·

podle ZM 50 (35)

· první úspěšný pokus - max. 10 bodů

·

druhý úspěšný pokus - max. 10 bodů

· 3 předměty (po 5 bodech) - max. 15 bodů

·

 

ovladatelnost psa - max. 5 bodů

Článek 68. Připomínky k provádění zkoušky ZMMP

1) Rozlišování:

Povolený povel "přines"- cvik se provádí ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je u všech stupňů zkoušek max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan atd.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišování musí být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno T) jsou položeny dvě skupiny předmětů.

Psovod vysílá psa ze středu, t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí, i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy. Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu pomocníka anebo psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětů psovoda od dvou cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím Pokládání předmětů 2. pokusu se provádí po skončení 1. pokusu.

2) Vyhledání předmětů

Povel "hledej aport" a ukázání pravou rukou do směru k předmětu. Čas je 5 minut. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20 x 30 kroků. V polovině vzdálenosti 20 kroků je vedena osa postupu, na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10 kroků. Na pokyn rozhodčího (asi po 5 sekundách) vysílá psa pro předmět. Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky (aby byl pes nucen předmět hledat). Velikosti předmětu je max. 100 cm2, jeden z předmětů musí být dřevo a neměly by se svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu nelze použít hračky nebo součásti výstroje psa. Další předměty odhazuje vždy po 10 krocích a to střídavě na levou a pravou stranu.

3)Vyhledání ztraceného předmětu. Povel "hledej aport"

Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu,tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi. Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků, čas na přinesení předmětu je 1 minuta. Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu max. 100 cm2, nesmí to být hračka anebo výstroj psa, barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu. Při předání předmětů pes nemusí předsedat, ale předmět musí držet.

F. Zkouška malých plemen prvního stupně (ZMP 1)

Článek 69. Kritéria pro zkoušky ZMP 1

1) Stáří psa nejméně 14 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu neb stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=zvukový povel P=posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

Článek 70. Náplň zkoušky ZMP 1, dosažitelné body

1. Stopa:

podle ZVV 1 100 (70)

2. Poslušnost:

podle ZVV 1 100 (70)

3. Speciální cviky:

a) rozlišování předmětů psovoda

b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda - max. 10 bodů

c) vyhledání předmětů psovoda

d) hlídání předmětu psovoda - max. 20 bodů

e) samostatná činnost psa - max. 20 bodů

4. Celkem (stopa, poslušnost, speciální cviky) 300 (210)

· první úspěšný pokus- max. 10 bodů

·

druhý úspěšný pokus- max. 10 bodů

· 3 předměty (po 5 bodech)- max. 15 bodů

·

ovladatelnost psa- max. 5 bodů

Článek 71. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1

Prováděcí pokyny

1) Poslušnost:

2) Rozlišování:

Povolený povel "PŘINES". Provádí se ihned po skončení stopy, velikost je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který pohlcuje pach (hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén, kde se rozlišování provádí, musí být přehledný. Pes nemá předměty hledat, ale rozlišovat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vysílání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno T) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu, t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí, i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy, při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.

Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný.

Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka).

Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím. Pokládání předmětů 2. pokusu se provádí po skončení 1. pokusu.

3. Vyhledání předmětů :

Povel "HLEDEJ - APORT" a ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut. Čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.

Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí psovod dle pokynů rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhrazeného prostoru. Prostor se vytyčí.

Předměty jsou o velikosti 5x5x2 cm, jeden je z textilu, filcu a druhý ze dřeva. Třetí předmět je svazek klíčů - min.3 klíče (nesmí u nich být klíčenka, přívěšek apod.). Pokud to podmínky dovolí, tak se pro každého psa vytyčí jiný prostor pro vyhledání - stejné podmínky pro všechny.

Při rozmístění předmětů ve vytyčeném prostoru je pes psovoda v úkrytu. Psovod si může zvolit stranu čtverce - základnu, odkud bude vysílat psa. Na této základně se může pohybovat, ale nesmí ji opustit.

Prostor, kde se vyhledání provádí, musí být přehledný a bez vysokého porostu. V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely "Vpřed", "Zpět" a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytyčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přinesení aportu může dát psovod načichat z igelitového pytlíku pach z kontrolních předmětů. Po nalezení předmětu musí se pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět - provedení jako při "Aportu".

4. Vyhledání ztraceného předmětu: Povel "HLEDEJ - APORT"

Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Na další pokyn se zastaví, dá psovi načichat pach z kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Provádí se na vzdálenost 50 kroků, čas na přinesení předmětu je 2 minuty. V terénu, kde se vyhledání provádí se projdou psovodi se psy - z důvodu stejných podmínek pro všechny psovody. Vyhledání se provádí na stejném místě. Při kladení předmětu jde psovod se psem na vodítku, pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět musí být použita peněženka (o max. rozměru 100 cm2) nebo klíče v klíčence, předání předmětu se provádí jako předání aportu.

5. Hlídání předmětu psovoda : Povel "HLÍDEJ - APORT"

Prováděcí pokyny na místě, které určí rozhodčí, odloží psovod psa, položí před něj svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu. Jako předmět nesmí být použita hračka psa, krmivo anebo výstroj psa. Předmětem by měla být např.: taška, část oděvu psovoda, apod.

Provedení cviku se dělí na tři části:

V prvé části cviku nesmí pes projevovat agresivitu štěkáním nebo napadáním pomocníka.

V druhé části má pes projevovat ostražitost vrčením, štěkotem nebo náznakem útoku. Nemá však osobu napadat anebo odejít od předmětu. V závěru cviku musí pes na počínání pomocníka odpovědět útokem, který přestává v okamžiku, kdy se pomocník zastaví, a nesnaží se již předmět odebrat anebo jej odkopnout. Jakmile pomocník zůstane klidně stát, musí se pes vrátit k předmětu, tento dále hlídat a pomocníka nechat odejít. Pes zůstává dále hlídat předmět až do příchodu psovoda, který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se ke psu.

Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

6. Samostatná činnost psa :

Psovod připoutá psa vodítkem o délce 1 m k úvaznému kolíku ( úchyt na vodítku navlékne na kolík) a odejde do úkrytu asi 20 kroků od psa. Za jednu minutu po ukrytí psovoda, přejde kolem uvázaného psa ve vzdálenosti asi 5 kroků dvakrát pomocník, aniž by psa svým chováním nějak dráždil (vždy jde asi 10 kroků za psa, provede čelem vzad a jde zpět). Na pokyn rozhodčího přichází pomocník přímo ke psu s úmyslem psa odvázat a odvést. Při tom může na psa slovně působit. Pes má při cviku náhubek.

· Skok vysoký, výška překážky 5O cm.

·

Skok šplhem, výška překážky 160 cm.

· a) chování psa k osobě, která prochází okolo psa ve vzdálenosti 5 kroků, aniž by projevovala zájem o psa anebo o předmět

· b) ostražitost psa, kdy pomocník na psa mluví a snaží se jej od předmětu odlákat odhozením aportu, nabídnutím krmiva apod.

·

c) aktivní obrana předmětu a útok na pomocníka, když se pomocník snaží předmět uchopit anebo odkopnout.

G. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN DRUHÉHO STUPNĚ (ZMP 2)

Článek 72. Kritéria pro zkoušky ZMP 2

1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP1.

3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba současně.

Článek 73. Náplň zkoušky ZMP 2, dosažitelné body

l. Stopa:

podle ZVV 2 100 (70)

2.Poslušnost:

podle ZVV 2, s výjimkou bodu f 100 (70)

3. Speciální prvky:

a) rozlišování cizího předmětu

· první úspěšný pokus ZP 10

·

druhý úspěšný pokus ZP 10

· chování psa vůči dvěma pomocníkům, kteří procházejí kolem psa ve vzdálenosti asi 5 kroků, aniž by projevovali zájem o psa anebo předmět, po ujití vzdálenosti 10 kroků od psa se otočí a jdou zpět, a na úrovni psa se zastaví.

· ostražitost psa - jeden pomocník zůstane pět kroků vzdálen od psa a druhý jde ke psu. Oba se snaží psa od předmětu odlákat hozením aportu, nabídnutím krmiva apod.

·

Aktivní obrana předmětu a útok na pomocníky. Jeden pomocník provede pokus o uchopení nebo odkopnutí předmětu. Pes by měl zareagovat útokem na pomocníka, který odstoupí asi na pět kroků od předmětu a zůstane stát.

b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 25

c) vyhledání cizích předmětů

- 3 předměty (po 8 bodech) ZP 24 - ovladatelnost psa ZP 6

d) hlídání předmětu psovoda Z 25 100 (70)

4. C e 1 k e m (stopa, poslušnost, speciální prvky) 300 (210)

Článek 74. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 2

1. Poslušnost:

Aport skokem - výška překážky 50 cm, činka psovoda.

2. Rozlišování :

Povolený povel " PŘINES ", provádí se ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je max. l00cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan apod.). Předměty se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén pro rozlišování musí být přehledný - pes nemá předměty hledat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání. Řady tvoří písmeno"T".) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu, t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Pokládání předmětů 2. pokusu se provádí po skončení 1. pokusu. Provádí se dva pokusy. Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu kladeče anebo psovoda. Předmět, který vzal pes do mordy, nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.

Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod nebo kladeč šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal neporušen.

Provádí se rozlišení předmětu kladeče stopy mezi čtyřmi předměty různých pomocníků. Při pokládání předmětu je psovod se psem v úkrytu. Dle pokynů rozhodčího provedou pomocníci položení předmětů. Kladeč předá psovodovi igelitový pytlík s kontrolními předměty s pachem kladeče.

3. Vyhledání předmětů : Povel "HLEDEJ-APORT"

Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí dle pokynů rozhodčího kladeč stopy tři předměty (filc, dřevo ,klíče). Předměty musí mít kladeč u sebe min. 30 minut před započetím cviku. Při rozmístění předmětů je psovod se psem v úkrytu. Vytyčení prostoru pro vyhledání nesmí provádět kladeč-osoba, která rozhazuje předměty, ostatní ustanoveni stejné jako u ZMP1. Vytyčení prostoru se provádí označením v rozích prostoru kolíky nebo tabulkami.

4. Vyhledání ztraceného předmětu: Povel "HLEDEJ-APORT"

Psovod se psem na vodítku vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Po ujití vzdálenosti l00 kroků se zastaví a vyčká 5 minut. Poté dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku. A vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Jako předmět lze použít svazek klíčů v klíčence nebo s přívěškem. Předání předmětu se provádí jako předání aportu.

5. Hlídání předmětu psovoda: Povel "HLÍDEJ-APORT"

Na místě, které určí rozhodčí, odloží psovod psa, položí před něho svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes hlídá předmět jednu minutu, pak přicházejí dva pomocníci a snaží se mu předmět odebrat.

Jako předmět nelze použít hračku psa, části výstroje nebo krmivo. Předmětem by měla být např. taška, část oděvu apod. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu.

Provedení cviku se dělí na tři části:

V tomto okamžiku provede pokus o odebrání předmětu druhý pomocník. Pes se musí ihned vrátit k předmětu a zaútočit na druhého pomocníka.Ten stejně jako první odstoupí od předmětu a zůstane klidně stát. Pes se musí vrátit k předmětu a ten nadále hlídat. Pomocníci pomalu odchází směrem od psa. Pes hlídá předmět ještě po dobu jedné minuty až do příchodu psovoda, který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se ke psu. Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

Stopa (max. 100 bodů)

Stopa vlastní, 350-400 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.

Poslušnost

Obrana

a) odhalení pomocníka:

b) zajištění pomocníka:

c) ochrana psovoda

d) samostatná činnost psa

e) odolnost psa

 

Obsah:

I. Všeobecná ustanovení

II. Mistrovství světa (MS)

III. Mezinárodní zkušební řád třídy 1 (IPO 1)

IV. Mezinárodní zkušební řád třídy 2 (IPO 2)

V. Mezinárodní zkušební řád třídy 3 (IPO 3)

- Známkovací a bodovací tabulka

VII. Závěrečné ustanovení

 

Pokyny pro mezinárodní pracovní kynologii FCI

Platné od 1. 1. 1995

(Schválené komisí FCI pro pracovní kynologii dne 6. září 1993 v Lummen

(Belgii) a přijaté FCI dne 13, prosince 1993 ve Stockholmu)

Pokyny byly zpracovány komisí v německém jazyce. Při případných nejasnostech, vyplývajících z překladu do jiných jazyků, je rozhodující německý text.

I. Všeobecná ustanovení

1. Zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu

Organizacím členských států se doporučuje provádět akce dle mezinárodního zkušebního řádu. Způsob posuzování má probíhat ve všech členských státech podle přijatých ustanovení. Organizace členských států mohou organizovat provádění jednotlivých výkonů odděleně a to:

a.) obranu a poslušnost

b) práce na stopě

Zadání CACITu nepřichází v těchto případech v úvahu.

2. Zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu (IP0) - třídy 3 se zadáním CACITu

Organizacím členských zemí se doporučuje provádět zkoušky podle IPO s vyžádáním CACITu u FCI, V tomto případě je třeba k takovéto zkoušce pozvat ostatní členské státy.

Závazná je účast nejméně 2 rozhodčích. Při zahraniční účasti musí být pozván ještě nejméně jeden rozhodčí z jiné země.

3. Stupně zkoušek

Mezinárodní zkušební řád je rozdělen na:

· mezinárodní zkušební řády třídy 1 (IPO 1)

· mezinárodní zkušební řády třídy 2 (IPO 2)

· mezinárodní zkušební řády třídy 3 (IPO 3)

4. Prověrka chování psa k cizí osobě

I. Všeobecné podmínky

1) Prověrky se zúčastňují všichni přihlášení psi ke zkouškám IPO 1- 3.

2) Součástí této prověrky je i kontrola tetovacích čísel psů.

3) Psi, kteří při této prověrce neobstojí, nejsou rozhodčím k přihlášené zkoušce připuštěni.

4) Pokud pes, i když při prověrce obstál, v průběhu zkoušky projeví výraznou a přesvědčivou bázlivost, nebo naopak neodůvodněnou a těžko zvládatelnou útočnost, je rozhodčím z další účasti na prováděné zkoušce vyloučen.

II. Průběh prověrky

1) Prověrku provádí rozhodčí, který je delegován na zkoušky a to těsně před jejich započetím v běžném prostředí, bez jakýchkoliv mimořádných rušivých vlivů (kupříkladu v prostorách stop).

2) K prověrce jsou předváděni rozhodčímu zúčastnění psi jednotlivě.

3) Psovod psa upoutá na vodítko a posadí neb postaví si jej k noze. Vodítko nesmí být napnuto, pes je bez náhubku.

4) Rozhodčí, aniž by použil jakýchkoliv pro psa dráždivých či výhružných pohybů, se přiblíží normální chůzi ke psu, který se svým psovodem stojí proti němu čelem. Po domluvě s rozhodčím, může psovod psa přidržovat za obojek. Po přiblížení těsně ke psu provede kontrolu tetovacího čísla.

5) Pes se má chovat klidně a to jak při přibližování se rozhodčího, tak i při kontrole tetovacího čísla.

Takovíto psi jsou k přihlášené zkoušce připuštěni, rozhodčím jsou však v celém jejím průběhu pozorně sledováni.

c. Záporné chování psa

Zcela výrazná a přesvědčivá:

i. nejistota

ii. bázlivost

iii. kousavost

iv. útočnost

Psi s takovýmto projevem chování se nemohou přihlášené zkoušky zúčastnit.

5. Podmínky účasti:

Stáří psů je k připuštění na

Jeden rozhodčí smí posoudit v jednom dnu nejvíce 10 psů.

Je-li přihlášeno více psů, musí se zkouška o polovinu nebo o celý den prodloužit, nebo je třeba přizvat další rozhodčí. Určení nejmenšího, počtu účastníků je ponecháno

na rozhodnutí jednotlivých organizací členských zemí (v ČR minimálně 5),

V jednom zkušebním termínu může být pes připuštěn k vykonání pouze jednoho stupně zkoušky. Pokud pes získal výcvikovou značku, může být připuštěn k vyššímu stupni zkoušky až za 4 týdny. Dosáhne-li stupně 3, pak je již záležitostí psovoda, kdy předvede svého psa k dalším zkouškám.

Pes, který obdržel třikrát známku "výborný" se zadáním výcvikové značky, musí v následujícím roce pracovat v následující třídě IPO.Není dovoleno, aby týž den byl jeden psovod účasten na zkouškách u dvou různých organizací nebo svazů. Ke zkouškám se mohou přihlásit pouze zdraví psi. Agresivní a bázlivé psi musí rozhodčí ze zkoušky vyloučit.

6. Počty bodů a hodnocení

V každém oddíle se zadává maximální počet 100 bodů, takže nejvyšší počet je 300 bodů.

Výcvikovou značku možno zadat jen tehdy, jestliže pes v každém z oddílů a, b, c dosáhne nejméně 70 bodů

Podle dosaženého počtu bodů jsou udělovány následující známky:

III. Hodnocení

a. Kladné chování psa

i. sebevědomý

ii. jistý

iii. pozorný

iv. temperamentní

 

b. Přípustné chování psa

i. trochu těkavý

ii. lehce podrážděný

iii. lehce nejistý

· mezinárodní zkoušku třídy 1- 18 měsíců

· mezinárodní zkoušku třídy 2 - 19 měsíců

·

mezinárodní zkoušku třídy 3 - 20 měsíců
0 až 209 bodů nedostatečná
210 až 239 bodů uspokojivá
240 až 269 bodů dobrá
270 až 285 bodů velmi dobrá
286 až 300 bodů výborná

Při rovnosti bodů u více psů rozhoduje dosažený počet bodů v oddíle C.

Pokud toto nevede k rozhodnutí, rozhoduje počet bodů získaných v oddíle B.

7. Vystupování účastníků zkoušek

Na začátku zkoušky hlásí psovod v základním postoji na pokyn delegovanému rozhodčímu své jméno a jméno svého psa, který' sedí upoután nebo volně u nohy psovoda. Průkaz původu, přihlášku a výkonnostní průkaz psa odevzdá před zahájením vedoucímu zkoušek

Jestliže jen část na zkouškách podmíněna členstvím v kynologickém svazu, je nutno prokázat se členským průkazem. Každý účastník se bez námitek podřizuje pokynům rozhodčího a vedoucího zkoušek. Psovod musí svého psa předvádět sportovně, bezvadným způsobem. Úmyslné přestupky (surové zacházení) mohou mít za následek vyloučení z další účasti. Rozhodnutí v této věci přísluší ve všech případech rozhodčímu.

Rozhodnutí rozhodčího nebo rozhodčích je konečné, protest proti němu není přípustný.

Slovní povely mohou být vydávány v úředním jazyku psovoda.

Na zkoušce smí být pes veden jen na takovém obojku, který není nastaven na stahování.

Kožené a ostnaté obojky ,jsou zakázány. Po ukončení každého cviku smí psovod pochválit svého psa jen jednou. Pomoc tělem není dovolena, bude-li použita, následuje bodová ztráta.

8. Vedeni psa u pravé nohy

Tělesně postižení psovodi, kteří vzhledem k postižení nemohou vést svého psa po levé straně, směji svého psa vést u pravé nohy. V takovém případě platí ustanovení tohoto řádu o vedení psa u levé nohy analogicky pro pravou stranu.

9. Povinnosti vedoucího zkoušek

Před zahájením zkoušek předloží vedoucí zkoušek delegovanému rozhodčímu potvrzení o schválení konání akce příslušným kynologickým svazem. Vedoucí zkoušek předá rozhodčímu potřebné zápisníky pro posuzování a další podklady pro zkoušky, v nichž musí být zaneseny všechny potřebné údaje (Výsledková listina)

Z pověření pořadatele musí vedoucí zkoušek zajistit vhodný a zkušebnímu řádu odpovídající terén na stopy a připravit příslušný počet odborně poučených kladečů. Musí se postarat o dostatečný prostor k provádění cviků poslušnosti a obrany a jeho vybavenost. Odpovídá za přípravu jednoho nebo dvou proškolených pomocníků. Ti musí být vybaveni bezpečným ochranným oděvem, jakož i potřebnými pomůckami. Dále zajišťuje skupinu nejméně 4 osob, potřebných pro průběh zkoušky. Vedoucí zkoušek ručí za řádný průběh zkoušek a celou dobu jejich trvání je k dispozici rozhodčímu. Musí se starat o to, aby vyhodnocovací podklady byly v dostatečném počtu a vždy připraveny.

II. Mistrovství světa (MS)

l. Organizace mistrovství světa

Mistrovství světa se pořádá každoročně. Vítězi je přiznán titul Mistr světa a návrh na udělení CACITu. Organizace členských zemí, které chtějí pořádat mistrovství světa , se musí dva roky předem písemně přihlásit u předsedy komise pro pracovní kynologii FCI.

Přihláška má obsahovat:

Místo soutěže má být podle možností položeno tak, aby bylo pro každou členskou zemi dosažitelné bez zbytečných zajížděk a velkých časových ztrát. Organizace členské země, která převezme uspořádání mistrovství světa, nese plnou odpovědnost za hladký průběh.

Po přidělení organizace mistrovství světa požádá pořadatel cestou vedoucího kynologického svazu své země FCI o zadávání CACIT. Minimálně čtyři měsíce před konáním zve pořádající země ostatní členské země FCI k účasti.

Komise pro pracovní kynologii FCI určí dozorčího, který provádí hlavní dohled nad průběhem MS. Tato osoba je odpovědná za dodržování "Pokynů pro provádění MS ve výkonu pracovních plemen psů FCI", které vydala komise pro pracovní kynologii FCI. Závěry ze schůzí organizačního výboru musí být této osobě předávány písemně. Pro stopy je stanoven jako dozorčí osoba rozhodčí.

Přejímá následující úkoly:

a) spolupracuje při výběru prostorů pro pokládání stop při přípravě MS,

b) v průběhu MS provádí dozor nad prostory stop a nad losováním,

c) dohlíží na včasný nástup psovodů.

Dozorčí osoba nesmí být z pořádající země.

1. - název kynologického svazu

2. - místo a datum konání

3. - datum uzávěrky přihlášek

4. - jméno a adresu vedoucího soutěže

5. - nákres terénu v měřítku 1: 5000

2.Podmínky účasti

K účasti na MS mohou být připuštěni pouze psi vybraní příslušnou zemskou organizací, kteří mají složenu nejméně jednu zkoušku IPO 3 se zadáním výcvikové značky. Poslední podmínky platí i pro připuštění ke zkouškám IPO se zadáním CACITu.

Zadání CACITu je vyhrazeno pouze pro plemena pracovních psů zavedených v seznamu vydaném FCI.

Každý psovod musí být příslušníkem kynologické organizace, která je členem FCI. Pes musí být zapsán v plemenné knize uznávané FCI. Zemské kynologické organizace zasílají organizátorům přihlášky svých účastníků hromadně do stanoveného termínu. Přihlášky musí být potvrzeny a podepsáni příslušnou zemskou organizací. Před zahájením se provádí veterinární prohlídka. Nemocní psi, kryptorchidi a monorchidi nejsou připuštěni. Háravé feny se mohou účastnit za podmínky, že budou drženy odděleně od ostatních účastníků a na poslušnost a obranu budou nastupovat jako poslední.

Každá země může přihlásit maximálně 6 účastníků.

Družstvo tvoří psovodi třech nejvýš ohodnocených psů

3. Výkonnostní průkazy psů

Výkonnostní průkazy psů vystavené organizací členské země jsou povinné a každá členská země je před zahájením mistrovství světa hromadně předá pořadateli.

4. Rozhodčí

Rozhodnutí rozhodčího je konečné. Pro mistrovství světa jsou jmenování 3 rozhodčí.

V každém oddílu soutěže vykonává funkci jeden.

Rozhodčí nesmí být z pořádající země. Rozdělení rozhodčích do oddílů A, B a C určuje komise pro pracovní kynologii FCI.

Ustanovení o proplácení náležitostí rozhodčích je uvedeno v pokynech pro provádění MS.

Pokud rozhodčí ovládá jen jeden jazyk, bude mu dán pořadatelem k dispozici tlumočník, který je obeznámen s kynologickou terminologií.

5. Výcvikové značky

Komise pro pracovní kynologii FCI předá po mistrovství světa zdarma upomínkovou medaili každému psovodu, který se svým psem splnil podmínky pro udělení výcvikové značky.

Pořadatel předá FCI výsledkovou listinu s uvedením jmen psovodů, jejich státní příslušností, jmen psů a dosažených bodů. Pořadí bude seřazeno podle bodového zisku, přičemž nejdříve budou uvedeni psi, kteří získali výcvikovou značku.

6. Čestné ceny

V zájmu propagace mezinárodních soutěži ve výkonu se členským zemím FCI doporučuje, aby pořádající organizaci věnovaly pro psovody čestné ceny.

7. Vedoucí soutěže

Pořádající organizace jmenuje kvalifikovaného vedoucího soutěže.

Jeho úkolem je především:

8. Průběh soutěže

Pořadatel vydá časový plán, z kterého může každý účastník zjistiti svůj startovní čas.

Tento časový plán musí být zpracován tak, aby každému účastníku zůstal mezi jednotlivými oddíly soutěže časový prostor minimálně dvě hodiny (vyjma háravých fen v oddíle BIC)

9. Práce na stopě

Potřebné údaje o položeni stopy, její délce, stáří, počtu předmětů, jejich velikost, atd., jsou uvedeny v oddílu IPO cizí stopa. Náhradní stopa se pokládá v případě, kdy se původní stopa stala nepoužitelnou cizími vnějšími vlivy, např. změnou terénu zemědělskými pracemi, většími skupinami osob, atd.

10. Poslušnost a obrana

Tyto výkony se provádějí na stadiónu střídavě v jednom a tomtéž prostoru. Pro obranu musí mít stadión délku asi l00 m a šířku asi 30 m. Na ploše stadiónu je nepravidelně rozmístěno šest umělých zástěn. Figurant musí mít kompletní ochranný oděv (kabát a kalhoty). Oblek musí figurantovi umožňovat přirozený a temperamentní pohyb.

11. Vystupování psovodů

Vystupování psovodů se hodnotí všeobecně při jednotlivých cvicích. Nekorektní vystupování při úvodním hlášení, resp. mezi jednotlivými cviky, se hodnotí při následujícím cviku, odhlášení při cviku předchozím.

12. Pojištění

Pořadatel zajišťuje pojištění rozhodčích a pomocníků. Za škody způsobené psem zodpovídá jeho psovod. Jako držitel psa proto musí být pojištěném proti následkům.

13. Tiskopisy

Mezinárodní zkušební řád a posudkové listy jsou k dispozici u kynologického svazu členské země, nebo se získají prostřednictvím komise pro pracovní kynologii FCI.

14. CACIT

Viz zvláštní ustanovení

· příprava a rozdělení dostatečně velkého soutěžního terénu

· ustanovení dostatečně velkého počtu pomocníků (pořadatelů, kladečů stop, figurantů,administrativního personálu atd.)

· příprava posudkových listů pro rozhodčí

· vylosování pořadí startujících v předvečer akce

·

spolehlivé a rychlé zpracování výsledků pro určeni vítěze a stanovení pořadí účastníků.

III.Mezinárodní zkušební řád třídy 1 (IPO 1)

Oddíl A: výkony v práci na stopě

Nejvyšší počet bodů 100

- slovní povel "hledej"

- sledování stopy = 80 bodů

- 2 předměty (10 + 10) = 2O bodů

Hledání dvou předmětů na vlastní stopě psovoda dlouhé 350 - 400 kroků, minimálně 20 minut staré, na 10 m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno.

Stopa má dva pravé úhly. Stopu určuje rozhodčí podle návaznosti na prostor a průběh stopy předchozího psovoda. Nášlap stopy musí být dobře označený štítkem, který' je zastrčen do země vlevo od nášlapu. Na nášlapu psovod chvíli setrvá, potom vykročí v určeném směru a položí první předmět přibližné uprostřed prvního nebo druhého úseku, aniž by při tom měnil způsob chůze. Druhý předmět položí na konec stopy. Potom se vzdálí několika kroky v přímém směru a stranou se vrátí. Stopu vypracovává psovod se psem bud' na 10 m dlouhé šňůře nebo na volno.Oba způsoby jsou hodnoceny stejně.Jestliže psovod nedokončí stopu v limitu 15 minut, bude rozhodčím odvolán.

Prováděcí ustanovení

Před položením ukáže psovod předměty rozhodčímu. Smí být použity jen běžné předměty o délce 15 cm, šířce 5-6 cm a tloušťce 2-3 cm.

Předměty jsou psovodovi vydány asi čtvrt hodiny před položením stopy. Během pokládání stopy je pes odložen v úkrytu. Síla pachu stopy nemá být pokud možno během pokládání stopy měněna. Kladeč stopy nesmí narušovat povrch terénu, nebo zůstávat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu. Psovod se psem se připraví na výkon sledování stopy. Na výzvu se hlásí se psem rozhodčímu a udává, jestli pes předměty zvedá nebo označuje. Obojí dohromady, tedy zvedání i označování je chybné. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně přiveden k nášlapu a uveden na stopu. Před pachovou prací, během uvádění a po celou dobu sledování stopy je jakékoliv násilné ovlivňování psa zakázáno. Při uvádění je psovi dán dostatek času k navětření stopy. Musí být zabráněno všemu, co v psovi vyvolává snahu k prudkému vyběhnutí. Pes má postupovat na stopě klidně s nízkým nosem. Jakmile začne pes stopu sledovat, zůstává psovod stát a nechává předepsanou 10 m dlouhou stopovací šňůru prokluzovat v rukou. Následuje svého psa v odstupu asi 10 m i v případě, kdy pes stopuje na volno. Jakmile pes nalezne předmět, musí jej bez povelu psovoda ihned zvednout, nebo také přijít k psovodovi. Každý postup s předmětem vpřed, nebo zvedání vleže, je chybné. 0značovat může pes vleže, v sedě, nebo ve stoje. Psovod nechá stopovací šňůru ležet na zemi a jde ihned ke psu. Nalezený předmět ukazuje zvednutím do výšky. Pak pokračuje psovod se svým psem ve sledování stopy Po ukončení stopy předkládá předměty rozhodčímu. Psovodu je dovoleno jít ke psu, který předmět zvedl. Je chybou, pokračuje-li pes dál s předmětem.

Pokud psovod neodkládá stopovací šňůru, musí být tato prověšena.

Stopovací šňůra musí být připevněna na stopovacím postoji, nebo, není-li použit, na obojku psa. Možnost volného sledování stopy zůstává zachována. Používání volných přídavných řemenů není dovoleno. Vedení stopovací šňůry se ponechává na psovodovi.

Očichání tabulky na označení začátku stopy není chybou.

Vzdálí-li se psovod od stopy na délku vodítka, následuje ukončení stopy. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je l x vyzván rozhodčím, aby psa následoval. V případě opakovaní následuje ukončení stopy.

Hodnocení

Chybné uvedení, neklid, časté otáčení, ověřování na lomech, trvalé povzbuzování, nečisté zvedání nebo označování předmětů, upuštění zvednutého předmětu, bude postiženo bodovou ztrátou až 4 body. Opakované uvádění, silný neklid, sledování stopy s převážně vysokým nosem, velmi rychlé sledování stopy, vyprazdňování se psa na stopě, hledání myší a pod. má za následek ztrátu až 8 bodů. Za chybně zvednuté, nebo chybně označené předměty mohou být odebrány až 4 body. Za každý nenalezený předmět se odebírá 10 bodů. Za zvednutí nebo označení jiného, na stopě nepoloženého předmětu, se odebírají 4 body.

Oddíl B 4: Výkony v poslušnosti

Nejvyšší počet bodů 100

Každý jednotlivý cvik začíná a končí v základním postoji.

Rozhodčí dává pokyn k zahájení cviku. Všechno ostatní, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádí bez pokynu rozhodčího. Psovod však může rozhodčího o povely požádat. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků normálního kroku.

Obraty vlevo jsou dovoleny dvěma způsoby.

Zastavení musí být provedeno přesně podle IPO schématu.

Při povelu "k noze" z předsednutí, může pes k noze psovoda usednout přímo, nebo až psovoda obejde.

1. Ovladatelnost na vodítku a přirozenost (15 bodů)

Zvukový povel "k noze"

Psovod vyjde ze základního postoje, pes je připoután na vodítku. Na povel "k noze" psovoda radostně následuje. Na začátku cviku jde psovod se psem v přímém směru 40-50 kroků bez zastavení, provede obrat čelem vzad a po 10-15 krocích provede poklus a pomalou chůzi, minimálně 10 kroků. V obvyklé chůzi potom provede minimálně jeden obrat vpravo, vlevo a čelem vzad. Obrat čelem vzad se provádí vlevo,. Pes zůstává svou lopatkou stále na úrovni kolena levé nohy psovoda, nesmí předbíhat, opožďovat se nebo vzdalovat se do strany.

Jen při vykročení a změně způsobu chůze je psovodovi dovolen povel "k noze". Při zastavení má pes rychle bez povelu usednout. Psovod přitom nesmí měnit základní postoj, zejména nesmí přistupovat k odsednuvšímu si psovi. Vodítko drží psovod v levé ruce a musí být volně prověšené. Na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou minimálně čtyř osob. Psovod se ve skupině minimálně jednou zastaví. Skupina osob se volně pohybuje sem a tam. Zpožďování, předbíháni a vychylování psa do strany a zpomalování psovoda při obratech je chybné.

2. Ovladatelnost bez vodítka (20 bodů)

Zvukový povel "k noze"

Na povel rozhodčího psovod v základním postavení uvolní psa z vodítka. Vodítko si dá přes rameno nebo ho strčí do kapsy a s neupoutaným psem se ihned opět vydá do skupiny osob a tam se minimálně jedenkrát zastaví. Po opuštění skupiny zaujme psovod krátce základní postavení a následuje postup cviků analogicky podle ustanovení cviku č. 1.

V průběhu výše popsaných cviků s neupoutaným psem (ne však při průchodu skupinou) se 2x vystřelí (ráže 6-9 mm). Pes má k výstřelům zachovat lhostejnost. Jestliže pes projevuje strach z výstřelu, je okamžitě ze zkoušky vyloučen. Jestliže projevuje útočnost, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný. Plný počet bodů je možno zadat jen za plnou lhostejnost k výstřelu.

Prováděcí ustanovení

Na lhostejnost k výstřelu musí být položen zvláštní důraz. Výstřely musí být dány ze vzdálenosti 15 kroků a sice dva výstřely s odstupem 5 vteřin, Pokud pes po výstřelu utíká, je z dalšího pokračování zkoušky vyloučen. Domnívá-li se rozhodčí, že pes projevuje citlivost k výstřelu, může k přezkoušení nařídit další výstřely. Zkouška lhostejnosti k výstřelu se provádí jen při cvicích "ovladatelnost bez vodítka" a "odložení".

3. Odložení v sedě (10 bodů)

Zvukový povel "sedni"

Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po minimálně 10 krocích si má pes na zvukový povel "sedni" rychle sednout, aniž by psovod měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme po jeho pravé straně základní postoj. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, bude mu za to odebráno 5 bodů.

4. Odložení s přivoláním ( 10 bodů)

Zvukový povel "lehni", "ke mně", "k noze".

S povelem "k noze" vykročí psovod se psem ze základního postoje v přímém směru. Po minimálně 10 krocích si má pes na zvukový povel "lehni" rychle lehnout. Bez dalšího ovlivňování psa a bez otáčení pokračuje psovod dalších 30 kroků v přímém směru, ihned se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího přivolá psa. Pes má radostně a rychle přiběhnout k psovodovi a posadit se těsně před něj. Na zvukový povel "k noze" si má pes sednout vedle psovoda.Pokud pes zůstane stát nebo si sedne, bude mu odebráno až 5 bodů.

5. Aport volný - předmět psovoda ( 10 bodů)

zvukový povel "aport"

Neupoutaný pes sedí vedle psovoda, na jeden slovní povel "aport" rychle vyběhne pro předem odhozený předmět na vzdálenost asi 10 kroků, ihned ho uchopí a rychle přinese psovodovi. Má si sednout těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu ho psovod po krátké přestávce a povelu "pust"' neodebere. Na povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda. Kromě předmětu psovoda může být použit i dřevěný aport. Psovod má zůstat tak dlouho v základním postoji, pokud pes předmět neodevzdá a ne-usedne k noze.

Hodnocení

Pokud pes předmět upustí, hraje si s ním, nebo ho kouše, budou mu odebrány až 4 body. při změně základního postoje psovoda budou odebrány až 3 body. Pokud pes předmět ne-přinese, hodnotí se cvik nulou.

6. Aport skokem - předmět psovoda (15 bodů)

(1 m vysoká a 1,5 m široká proutěná překážka)

Zvukový povel "vpřed", "aport"

Psovod stoji v přiměřené vzdálenosti před překážkou, neupoutaný pes sedí vedle nohy. Psovod hodí přes překážku svůj předmět nebo dřevěný aport. Na zvukový povel "vpřed" "aport" má pes volným skokem bez doteku přeskočit překážku, ihned uchopit předmět, skočit zpět, sednout si těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu ho psovod po krátké pauze a zvukovém povelu "pust"' neodebere. Na zvukový povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda, Zvukový povel "aport" musí být vydán dříve, než pes doběhne k předmětu.

Hodnocení

Při lehkém dotyku mohou být odebrány až 2 body, při silném dotyku a lehkém odrazu až 3 body, při silném odrazu, upuštění předmětu, hraní nebo překusování předmětu budou odebrány až 4 body.

Jestliže z důvodu chybného hodu nebo silného větru padl předmět stranou překážky, může si psovod po předchozím dotázání rozhodčího pro předmět dojít a odhození opakovat. Toto nemá za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod psovi při přeskoku překážky pomáhá bez opuštění svého místa, má to za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod opustí místo aby psovi pomohl přeskočit překážku, budou mu odebrány body za přeskok tam nebo zpět. Klepání na překážku, přičemž psovod opustí své místo musí být bráno jako velká pomoc, že přeskok tam i zpět nemůže být hodnocen. Psovod má zůstat v základním postoji tak dlouho, dokud si pes po odevzdání předmětu na zvukový povel "k noze" rychle nesedne k levé noze psovoda. Všichni psi mají skákat přes jednu překážku i když je jich k dispozici více.

7. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

Zvukový povel "vpřed", "lehni", "sedni"

Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s neupoutaným psem několik kroků přímo ve stanoveném směru. Zároveň se zdvižením paže dává psovi zvukový povel "vpřed" a zůstává stát. Pes se má rychlým způsobem vzdálit minimálně 25 kroků v ukázaném směru. Psovod může držet zvednutou paži do doby ulehnuti psa. Na zvukový povel "lehni" má pes okamžitě lehnout. Na pokyn rozhodčího přejde psovod ke psu na jeho pravou stranu a dá mu zvukový povel "sedni".

Prováděcí ustanovení

Opakované zdvižení paže není dovoleno. Pes se má vzdálit v přímém směru, malá odchylka však není chybou. Silné vychýlení, krátká vzdálenost, váhavé a předčasné ulehnutí a postavení se psa při příchodu psovoda má za následek bodovou ztrátu.

8. Odložení psa (10 bodů)

Zvukový povel "lehni", "sedni".

Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa ve vzdálenosti asi 40 kroků, aniž by u něho nechal vodítko nebo jiný předmět. V dohledu psa pokračuje v chůzi dalších 40 kroků bez ohlížení a zůstane zády ke psu klidně stát. Pes má bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem zůstat leže tak dlouho, dokud následující pes neabsolvuje cviky 1-6. Po šestém cviku přijde psovod ke psu a ukončení provede jako u cviku 7.

Prováděcí ustanovení

Psovod má klidně stát na vykázaném místě zády ke psu tak dlouho, až je rozhodčím vyzván vrátit se ke psu. Neklidné chování psovoda jakož i skrytá pomoc a předčasné postavení se psa při ukončeni cviku je chybné. Pokud si pes sedne nebo vstane ale neopustí místo, bude mu hodnocení sníženo. Pokud se pes vzdálí před ukončením třetího cviku následujícího psa o více jak 3 metry od místa odložení, Je cvik hodnocen nulou. Opustí-li místo po třetím cviku, bude mu hodnocení sníženo. Jde-li pes psovodovi při ukončení cviku naproti, následuje srážka až 3 body.

· Bezvadný skok i aport =15 bodů.

· Skok tam proveden, zpět neproveden, předmět přinesen - 8 bodů

· Skok tam neproveden, zpět proveden, předmět přinesen - 8 bodů

· Skok tam i zpět proveden, předmět nepřinesen - 8 bodů

· Skok tam i zpět neproveden, předmět přinesen - 0 bodů

·

Skok tam proveden, zpět neproveden, předmět nepřinesen - 0 bodů

Oddíl C: Obrana

Nejvyšší počet bodů 100

1. Vyhledání figuranta (5 bodů)

V prostoru asi 100 m dlouhém a asi 80 m širokém je umístěno po delších stranách 6 úkrytů, vždy 3 úkryty stupňovitě rozestaveny na každé straně. V posledním úkrytu se nachází figurant v úplném ochranném obleku, s rukávem a s měkkou holí tak, aby nebyl viděn psem. Psovod s neupoutaným sedícím psem u nohy zaujme základní postoj na pomyslné středové čáře v úrovni pátého úkrytu. Zdvižením paže hlásí připravenost k zahájení práce.

Na pokyn rozhodčího zahajuje psovod práci v obraně. Na krátké zvukové a pokynové povely pravou nebo levou paží, které mohou být opakovány, musí pes se od psovoda rychle vzdálit a úkryty postupně obíhat. Psovod se pohybuje po pomyslné středové čáře, kterou nesmí při průzkumu prostoru psem, opustit.

Jakmile pes provede oběhnutí, může ho psovod krátkým zvukovým povelem k sobě přivolat a za pohybu dalším krátkým zvukovým povelem vyslat do dalšího směru. Zvukový povel pro přivolání může být spojen se jménem psa. Pes se musí stále pohybovat před psovodem. Jakmile přiběhne pes k poslednímu úkrytu zůstává psovod stát, další zvukové povely již nejsou povoleny.

2. Vystavení a vyštěkání (10 + 10 = 20 bodů)

Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Pes nesmí na figuranta skákat, ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu. Na další pokyn rozhodčího se postaví psovod se svým psem do základního postoje ve vzdálenosti 1 m od figuranta. Vyzve jej, aby vystoupil 5 kroků z úkrytu.

3. Pokus o útěk figuranta (25 bodů)

Na pokyn rozhodčího vystoupí psovod se svým psem, který jej následuje volně u nohy, od úkrytu a odebere se do vzdálenosti 5ti kroků od figuranta, ponechá psa jej hlídat v sedě a sám odchází znovu do úkrytu. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Na jeden zvukový povel psovoda musí pes okamžitě a bez váhání pokus o útěk figuranta energickým a silným zákuskem zmařit.

Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden zvukový povel figuranta pustit a pozorné jej hlídat.

4. Obrana psa při hlídání (25 bodů)

Po hlídání, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího, provede figurant na-psa útok. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákuskem ubránit. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a neustále pozorně jej hlídat. Poté přistoupí psovod ke svému psu a přivolá si jej k noze. Hůl se figurantovi neodebírá.

5. Útok na psa z pohybu (25 bodů)

Psovod se svým psem se přesune doprostřed prostoru, asi tak na úroveň třetího úkrytu. Pes sedí u jeho nohy a může jej přidržovat za obojek.

Na pokyn rozhodčího vystoupí normálním krokem ze 6tého úkrytu figurant opatřen holí a jde přímo ke psu. Jakmile se přiblíží do vzdálenosti asi 30 kroků k psovodovi a jeho u nohy mu sedícímu psovi, na pokyn rozhodčího psovod svého psa pustí a vysílá k obraně. Psovod nesmí své místo opustit. V témže okamžiku zaútočí figurant křikem a silnými výhružnými pohyby přímo na psa. Pes se musí bez váhání energickým a silným zákuskem ubránit. Jakmile se pes do figuranta zakousne, dostává 2 rány holí. Jsou to rány vedeny na stehna, boky, po stranách těla a na krajinu kohoutku. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a pozorně hlídat. Na pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke svému psu, odebere figurantovi hůl a připraví se se psem k provedení bočního doprovodu.

Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu do vzdálenosti asi 20ti kroků. Krátký zvukový povel psovoda při zahájení je dovolen. Psovod jde po pravé straně figuranta, aby pes byl mezi psovodem a figurantem. V průběhu doprovodu nesmi pes na figuranta naskakovat, ani jej kousat. Před rozhodčím se skupinka zastaví a psovod předá rozhodčímu hůl. Figurant opouští prostor. Před i v průběhu oznamování hodnocení musí být pes veden, případně sedět, volně bez vodítka. Po oznámení hodnocení opouští psovod se svým psem, který' je volně bez vodítka, prostor.

Prováděcí ustanovení

- Figurant musí být oblečen do úplného ochranného oděvu (kabátek, kalhoty, ochranný rukáv).

- Může být použita pouze hůl obalená měkkým materiálem (softstock).

- Při poctu více ne 6ti psů musí být použiti 2 figuranti. Druhý figurant se využívá pro cvik č. 5.

- Pozorné, těsné obíhání figuranta i v úkrytu, není chybou

- Pokud pes při cviku č. 3 začne pronásledovat prchajícího figuranta před nebo bez povelu psovoda, je cvik hodnocen nedostatečně.

- Jestliže ve cviku č. 5 opustí pes své místo před pokynem rozhodčího, je cvik hodnocen neuspokojivě.

- Jestliže pes při zákusech nepustí ani po třech krátkých zvukových povelech, je cvik hodnocen nedostatečně.

Jestliže nepustí ani na další zvukový povel, který na pokyn rozhodčího může být dán ze vzdálenosti 10 kroků, je práce v obrané ukončena. Jestliže je třeba, aby figurant mohl psa neustále sledovat, nemusí bezpodmínečně zcela bez hnutí stát. Nesmí ale dělat žádné výhružné, nebo obranné pohyby. Ochranný rukáv má přitisknut k tělu. Práce v obraně musí být přerušena a nesmí být v ní pokračováno když:

- psovod nemá psa plně pod svým vlivem;

- pes ani po 4tém zvukové povelu, včetně dovoleného nepustí,

- pes je donucen pustit přímým zásahem psovoda rukou,

- pes při cvicích útoku zklame, nebo se nechá vytlačit, ( při zadržení)

- pes při cvicích hlídání figuranta napadne a kousne.

Štěkání psa je dovoleno pouze u úkrytu a při cvicích hlídání.

IV.Mezinárodní zkušební řád třídy 2 (IPO 2)

Oddíl A: výkony v práci na stopě

Nejvyšší počet bodů 100

- slovní povel "hledej"

- sledování stopy = 80 bodů

- 2 předměty ( 10 + 10) = 20 bodů

Hledání dvou předmětů na cizí stopě dlouhé 600 kroků, minimálně 30 minut staré, na 10 m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno. Stopa má dva pravé úhly. Stopu určuje rozhodčí podle návaznosti na prostor a průběh

stopy předchozího psovoda. Nášlap stopy musí být dobře označený štítkem, který' je zastrčen do země vlevo od nášlapu. Na nášlapu setrvá kladeč nějaký čas, potom vykročí v určeném směru a položí první předmět přibližně uprostřed druhého úseku (uprostřed mezi prvním a druhým lomem stopy), aniž by při tom měnil způsob chůze. Druhý předmět položí na konec stopy. Potom se kladeč vzdálí několika kroky v přímém směru a stranou se vrátí zpět. Stopu vypracovává psovod se psem bud' na 10 m dlouhé šňůře nebo na volno. Oba způsoby jsou hodnoceny stejně. Jestliže psovod nedokončí stopu v limitu 15 minut, bude rozhodčím odvolán.

Prováděcí ustanovení

Před položením ukáže kladeč předměty rozhodčímu, nebo osobě odpovědné za kladení stop. Smí být použity jen běžné předměty o délce 15 cm, šířce 5-6 cm a tloušťce 2-3 cm,

Během pokládání stopy musí být psovod se psem v úkrytu. Pach stopy nemá být pokud možno během pokládání předmětů měněn. Kladeč stopy nesmí narušovat povrch terénu, nebo zůstávat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu. Psovod se psem se připraví na výkon sledování stopy. Na výzvu se hlásí se psem rozhodčímu a udává, jestli pes předměty zvedá nebo označuje. Obojí dohromady, tedy zvedání i označování je chybné. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně přiveden k nášlapu a uveden na stopu. Před pachovou prací, během uvádění a po celou dobu sledování stopy je jakékoliv násilné ovlivňování psa zakázáno. Při uvádění je psovi dán dostatek času k navětření stopy. Musí být zabráněno všemu, co v psovi vyvolává snahu k prudkému vyběhnutí. Pes má postupovat na stopě klidně s nízkým nosem. Jakmile začne pes stopu sledovat, zůstává psovod stát a nechává předepsanou 10 m dlouhou stopovací šňůru prokluzovat v rukou. Následuje svého psa v odstupu asi 10 m i v případě, kdy pes stopuje na volno. Jakmile pes nalezne předmět, musí jej bez povelu psovoda ihned zvednout, nebo také přijít k psovodovi. Každý postup s předmětem vpřed, nebo zvedání vleže, je chybné. Označovat může pes vleže, v sedě, nebo ve stoje. Psovod nechá stopovací šňůru ležet na zemi a jde ihned ke psu. Nalezený předmět ukazuje zvednutím do výšky. Pak pokračuje psovod se svým psem ve sledování stopy Po ukončení stopy předkládá předměty rozhodčímu.

Psovodu je dovoleno jít ke psu, který předmět zvedl. Je chybou, pokračuje-li pes dál s předmětem.

Pokud psovod neodkládá stopovací šňůru, musí být tato prověšena. Stopovací šňůra musí být připevněna na stopovacím postroji, nebo, není-li použit, na obojku psa. Možnost volného sledování stopy zůstává zachována. Používání volných přídavných řemenů není dovoleno. Vedení stopovací šňůry se ponechává na psovodovi.

Očicháni tabulky na označení začátku stopy není chybou.

Vzdálí-li se psovod od stopy na délku vodítka, následuje ukončení stopy. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je l x vyzván rozhodčím, aby psa následoval. V případě opakovaní následuje ukončení stopy.

Hodnocení

Chybné uvedení, neklid, časté otáčení, ověřování na lomech, trvalé povzbuzování, nečisté zvedání nebo označování předmětů, upuštění zvednutého předmětu, bude postiženo bodovou ztrátou až 4 body.

Opakované uvádění, silný neklid, vyprazdňování se psa na stopě, hledání myší a pod..má za následek ztrátu až 8 bodů.

Za chybně zvednuté, nebo chybně označené předměty mohou být odebrány až 4 body. Za každý nenalezený předmět se odebírá 10 bodů. Za zvednutí nebo označení jiného, na stopě nepoloženého předmětu, se odebírají 4 body.

Oddíl B 4: Výkony v poslušnosti

Nejvyšší počet bodů 100

Každý jednotlivý cvik začíná a končí v základním postoji. Rozhodčí dává pokyn k zahájení cviku. Všechno ostatní, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádí bez pokynu rozhodčího. Psovod však může rozhodčího o povely požádat. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků normálního kroku.

Obraty vlevo jsou dovoleny dvěma způsoby.

Zastavení musí být provedeno přesně podle IPO schématu. Při povelu "k noze" z přesednutí, může pes k noze psovoda usednout přímo, nebo až psovoda obejde. Ke cvikům 5 a 6 se musí použít aportovací činky, které jsou připraveny na cvičišti.

l. Ovladatelnost na vodítku a přirozenost (10 bodů)

Zvukový povel "k noze"

Psovod vyjde ze základního postoje, pes je připoután na vodítku. Na povel "k noze" psovoda radostně následuje. Na začátku cviku jde psovod se psem v přímém směru 40-50 kroků bez zastavení, provede obrat čelem vzad a po 10-15 krocích provede poklus a pomalou chůzi, minimálně 10 kroků. V obvyklé chůzi potom provede minimálně jeden obrat vpravo, vlevo a čelem vzad. Obrat čelem vzad se provádí vlevo,. Pes zůstává svou lopatkou stále na úrovni kolena levé nohy psovoda, nesmí předbíhat, opožďovat se nebo vzdalovat se do strany. Jen při vykročení a změně způsobu chůze je psovodovi dovolen povel "k noze". Při zastavení má pes rychle bez povelu usednout. Psovod přitom nesmí měnit základní postoj, zejména nesmí přistupovat k odsednuvšímu si psovi. Vodítko drží psovod v levé ruce a musí být volně prověšené. Na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou minimálně 4 osob. Psovod se ve skupině minimálně jednou zastaví. Skupina osob se volně pohybuje sem a tam. Zpožďování, předbíhání a vychylování psa do strany a zpomalování psovoda při obratech je chybné.

2. Ovladatelnost bez vodítka (15 bodů)

Zvukový povel "k noze"

Na povel rozhodčího psovod v základním postavení uvolní psa z vodítka. Vodítko si dá přes rameno nebo ho strčí do kapsy a s neupoutaným psem se ihned opět vydá do skupiny osob a tam se minimálně jedenkrát zastaví. Po opuštění skupiny zaujme psovod krátce základní postavení a následuje postup cviků analogicky podle ustanovení cviku č.1. V průběhu výše popsaných cviků s neupoutaným psem (ne však při průchodu skupinou) se 2x vystřelí (ráže 6-9 mm). Pes má k výstřelům zachovat lhostejnost. Jestliže pes projevuje strach z výstřelu, je okamžitě ze zkoušky vyloučen. Jestliže projevuje útočnost, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný. Plný počet bodu je možno zadat jen za plnou lhostejnost k výstřelu.

Prováděcí ustanovení

Na lhostejnost k výstřelu musí být položen zvláštní důraz. Výstřely musí být vydány ze vzdálenosti 15 kroků a sice dva výstřely s odstupem S vteřin. Pokud pes po výstřelu utíká, je z dalšího pokračování zkoušky vyloučen. Domnívá-li se rozhodčí, že pes projevuje citlivost k výstřelu, může k přezkoušení nařídit další výstřely. Zkouška lhostejnosti k výstřelu se provádí jen při cvicích "ovladatelnost bez vodítka" a "odložení".

3. Odložení v sedě (5 bodů)

Zvukový povel "sedni"

Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po minimálně 10 krocích si má pes na zvukový povel "sedni" rychle sednout, aniž by psovod měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme po jeho pravé straně základní postoj. Pokud pes zůstane stát nebo si lehne, budou mu odebrány až 3 body.

4. Odložení s přivoláním ( 10 bodů)

Zvukový povel "lehni", "ke mně", "k noze".

S povelem "k noze" vykročí psovod se psem ze základního postoje v přímém směru. Po minimálně 10 krocích si má pes na zvukový povel "lehni" rychle lehnout. Bez dalšího ovlivňování psa a bez otáčení pokračuje psovod dalších 30 kroků v přímém směru, ihned se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího přivolá psa. Pes má radostně a rychle přiběhnout k psovodovi a posadit se těsně před něj. Na povel "k noze" si má pes sednout vlevo vedle psovoda. Pokud pes zůstane stát nebo si sedne, bude mu odebráno až 5 bodů.

5. Aport volný - dřevěná aportovací činka o váze 1 kg (10 bodů)

Zvukový povel "aport"

Neupoutaný pes sedí vedle psovoda, na jeden slovní povel "aport" rychle vyběhne pro předem odhozenou dřevěnou aportovací činku do vzdálenosti asi 10 kroků, ihned ji uchopí a rychle přinese psovodovi. Má si sednout těsně před psovoda a držet činku tak dlouho, dokud mu ho psovod po krátké přestávce a povelu "pust"' neodebere. Na povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda, psovod po tuto dobu zůstává v základním postoji.

Hodnocení .

Pokud pes činku upustí, hraje si s ní, nebo ji kouše, budou mu odebrány až 4 body. Při změně základního postoje psovoda budou odebrány až 3 body. Pokud pes předmět nepřinese, hodnotí se cvik nulou.

6. Aport skokem (15 bodů)

přes 1 m vysokou a 1,5 m širokou proutěnou překážku, dřevěná aportovací činka 650 g. těžká

Zvukový povel "vpřed", "aport"

Psovod stojí v přiměřené vzdálenosti před překážkou, neupoutaný pes sedí vedle nohy. Psovod hodí 650 g těžkou dřevěnou aportovací činku přes překážku, Na zvukový povel "vpřed" "aport" má pes volným skokem bez doteku přeskočit překážku, ihned uchopit aportovací činku, skočit zpět, sednout si těsně před psovoda a držet činku tak dlouho, dokud mu ji psovod po krátké pauze a zvukovém povelu "pust"' neodebere.

Na zvukový povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda. Zvukový povel "aport" musí být vydán dříve, než pes doběhne k čince.

Hodnocení

Při lehkém dotyku mohou být odebrány až 2 body, při silném dotyku a lehkém odrazu až 3 body, při silném odrazu, upuštění předmětu, hraní nebo překusování předmětu budou odebrány až 4 body.

Jestliže z důvodu chybného hodu nebo silného větru padl předmět stranou překážky, může si psovod po předchozím dotázání rozhodčího pro předmět dojít a odhození opakovat. Toto nemá za následek bodovou ztrátu. Psovod má zůstat v základním postoji tak dlouho, dokud si pes po odebrání činky nesedne vedle levé nohy. Pokud psovod psovi při přeskoku překážky pomáhá bez opuštění místa, má to za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod opustí místo aby psovi pomohl přeskočit překážku, budou mu odebrány body za přeskok tam nebo zpět. Klepání na překážku, přičemž psovod opustí své místo musí být bráno jako tak velká pomoc, že přeskok tam i zpět nemůže být hodnocen.Všichni psi mají skákat přes jednu překážku i když je jich k dispozici více.

7. Aport šplhem (15 bodů)

přes šikmou stěnu vysokou 1,60 a širokou 1.50 m předmět psovoda

Zvukový povel "vpřed", "aport"

Šikmá stěna sestává ze dvou nahoře spojených šplhacích stěn o šířce 1.50 a výšce 1.90. Spodní části stěn stojí na zemi v takové vzájemné vzdálenosti, že kolmá výška dosahuje 1.60 m. Na stěnách jsou umístěny 3 stoupací lišty 24148 mm. Psovod stojí v přiměřené vzdálenosti před šikmou stěnou, neupoutaný pes sedí vedle nohy. Psovod hodí přes stěnu svůj předmět nebo dřevěný aport. Na zvukový povel "vpřed", "aport", má pes šplhem překonat stěnu, ihned uchopit předmět, šplhem překonat stěnu zpět, sednout si těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu ho psovod po krátké pauze a zvukovém povelu "pust"' neodebere. Na zvukový povel "k noze" si pes musí rychle sednout vedle psovoda.

Zvukový povel "aport" musí být vydán dříve, než pes doběhne k předmětu.

Hodnocení

upuštění předmětu, hraní nebo překusování je chybné, budou odebrány až 4 body

Jestliže z důvodu chybného hodu nebo silného větru padl předmět stranou překážky, může si psovod po předchozím dotázání rozhodčího pro předmět dojít a odhodit ho znovu. Toto nemá za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod psovi při překonávání stěny pomáhá bez opuštění místa, má to za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod opustí místo aby psovi pomohl překonat stěnu, budou mu odebrány body za přeskok tam nebo zpět. Klepání na stěnu, přičemž psovod opustí místo, musí být považováno za tak velkou pomoc, že přeskok tam i zpět nemůže být hodnocen. Psovod má zůstat v základním postoji tak dlouho, dokud si pes po odevzdání předmětu na zvukový povel "k noze" opět nesedne vlevo vedle psovoda. Všichni psi mají skákat přes jednu stěnu i když je jich k dispozici více.

8. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

Zvukový povel "vpřed", "lehni' ; "sedni"

Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s neupoutaným psem několik kroků přímo ve stanoveném směru. Zároveň se zdvižením paže dává psovi zvukový povel "vpřed" a zůstává stát. Pes se má rychlým způsobem vzdálit minimálně 30 kroků v ukázaném směru. Psovod smí držet zvednutou paži ve směru do doby ulehnutí psa. Na zvukový povel "lehni" má pes okamžitě lehnout. Na pokyn rozhodčího přijde psovod ke psu na jeho pravou stranu a dá mu zvukový povel "sedni".

Prováděcí ustanovení

Opakované zdvižení paže není dovoleno. Pes se má vzdálit v přímém směru, malá odchylka však není chybou. Silné vychýlení, krátká vzdálenost, váhavé a předčasné ulehnutí a postavení se psa při příchodu psovoda má za následek bodovou ztrátu.

9. Odložení psa (10 bodů)

Zvukový povel "lehni", "sedni".

Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa ve vzdálenosti asi 40 kroků, aniž by u něho nechal vodítko nebo jiný předmět. V dohledu psa pokračuje v chůzi dalších 40 kroků bez ohlížení a zůstane zády ke psu klidně stát. Pes má bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem zůstat leže tak dlouho, dokud následující pes neabsolvuje cviky 1-7. Po sedmém cviku přijde psovod ke psu a ukončení provede jako u cviku 8.

Prováděcí ustanovení

Psovod má klidně stát na vykázaném místě zády ke psu tak dlouho, až je rozhodčím vyzván vrátit se ke psu. Neklidné chování psovoda jakož i skrytá pomoc a předčasné postavení se psa při ukončení cviku je chybné. Pokud si pes sedne nebo vstane, ale neopustí místo, bude mu hodnocení sníženo. Pokud se pes vzdálí před ukončením čtvrtého cviku následujícího psa o více jak 3 metry od místa odložení. je cvik hodnocen nulově Opustí-li místo po čtvrtém cviku, bude mu hodnocení sníženo. Jde-li pes psovodovy i ukončení cviku naproti, následuje srážka až 3 body.

· Skok tam proveden, zpět neproveden, přinesení bezvadné= 8 bodů

· Skok tam neproveden, zpět proveden, přinesení bezvadné= 8 bodů

· Skok tam i zpět proveden, předmět nepřinesen= 8 bodů

· Skok tam i zpět neproveden, předmět přinesen= 0 bodů

·

Skok tam proveden, zpět neproveden, předmět nepřinesen= 0 bodů

· skoky bezvadné a přinesení bez chyb =15 bodů

· skok tam proveden, zpět neproveden, přinesení bezchybné - 8 bodů

· skok tam neproveden, zpět proveden, přinesení bezchybné - 8 bodů

· skok tam i zpět proveden, předmět nepřinesen - 8 bodů

· skok tam i zpět neproveden, předmět přinesen - 0 bodů

·

skok tam proveden, zpět neproveden, předmět nepřinesen = 0 bodů

Oddíl C: Obrana

Nejvyšší počet bodů 100

1. Vyhledáni figuranta (5 bodů)

V prostoru asi 100 m dlouhém a asi 80 m širokém je umístěno po delších stranách 6 úkrytů, vždy 3 úkryty stupňovitě rozestaveny na každé straně. V posledním úkrytu se nachází figurant v úplném ochranném obleku, s rukávem a s měkkou holi tak, aby nebyl viděn psem.

Psovod s neupoutaným sedícím psem u nohy zaujme základní postoj na pomyslné středové čáře v úrovni třetího úkrytu. Zdvižením paže hlásí připravenost k zahájení práce,

Na pokyn rozhodčího zahajuje psovod práci v obraně. Na krátké zvukové a pokynové povely pravou nebo levou paží, které mohou být opakovány, musí pes se od psovoda rychle vzdálit a úkryty postupně obíhat. Psovod se pohybuje po pomyslné středové čáře, kterou nesmí při průzkumu prostoru psem, opustit.

Jakmile pes provede oběhnutí, může ho psovod krátkým zvukovým povelem k sobě přivolat a za pohybu dalším krátkým zvukovým povelem vyslat do dalšího směru. Zvukový povel pro přivolání může být spojen se jménem psa. pes se musí stále pohybovat před psovodem. Jakmile přiběhne pes k poslednímu úkrytu zůstává psovod stát, další zvukové povely již nejsou povoleny.

2. Vystavení a vyštěkání (5 + 5 =10 bodů)

Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Pes nesmí na figuranta skákat, ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu. Na další pokyn rozhodčího se postaví psovod se svým psem do základního postoje ve vzdálenosti 1 m od figuranta. Vyzve jej, aby vystoupil 5 kroků z úkrytu.

3. Pokus o útěk figuranta (20 bodů)

Na pokyn rozhodčího vystoupí psovod se svým psem, který jej následuje volně u nohy, od úkrytu a odebere se do vzdálenosti 5ti kroků od figuranta, ponechá psa jej hlídat v sedě a sám odchází znovu do úkrytu.

Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Na jeden zvukový povel psovoda musí pes okamžitě a bez váhání pokus o útěk figuranta energickým a silným zákuskem zmařit.

Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden zvukový povel figuranta pustit a pozorně jej hlídat.

4. Obrana psa při hlídání (20 bodů)

Po hlídání, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího, provede figurant na psa útok. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákuskem ubránit. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a neustále pozorně jej hlídat. Poté přistoupí psovod ke svému psu a přivolá si jej k noze.

Hůl se figurantovi neodebírá, figurant ji však musí držet tak, aby ji pes až ke cviku č. 6 nemohl vidět.

5. Doprovod zezadu ( 5 bodů)

Následně se provádí doprovod figuranta zezadu na vzdálenost asi 30ti kroků. Psovod vyzve figuranta aby šel napřed a jde se svým psem, kterého má volně u nohy, za ním, v odstupu asi 5ti kroků. Krátký zvukový povel při zahájení je povolen.

6. Přepad psa při doprovodu (20 bodů)

V návaznosti na doprovod následuje, bez zastavení, přepad psa. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě na kterém se právě nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a pozorně jej hlídat.

Na pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke svému psu, odebere figurantovi hůl a připraví se se psem k provedení bočního doprovodu. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu do vzdálenosti 20-ti kroků.

Krátký zvukový povel při zahájení doprovodu je povolen. Psovod jde po pravé straně figuranta, aby pes byl mezi psovodem a figurantem. V průběhu doprovodu nesmí pes na figuranta naskakovat, ani jej kousat. Před rozhodčím se skupinka zastaví. Figurant opouští prostor nebo se odebere do 6-tého úkrytu.

7. Útok na psa z pohybu (20 bodů)

Psovod se svým psem se přesune doprostřed prostoru; asi tak na úroveň třetího úkrytu. Pes sedí u jeho nohy neupoutaný. Na pokyn rozhodčího vystoupí normálním krokem ze 6tého úkrytu figurant opatřen holí a jde přímo ke psu. Jakmile se přiblíží do vzdálenosti asi 30 kroků k psovodovi a jeho, u nohy mu sedícímu psovi, na pokyn rozhodčího psovod svého psa vysílá k obraně. Psovod nesrní své místo opustit. V témže okamžiku zaútočí figurant křikem a silnými výhružnými pohyby přímo na psa. Pes se musí bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Jakmile se pes do figuranta zakousne, dostává 2 rány holí. Jsou to rány vedeny na stehna, boky, po stranách těla a na krajinu kohoutku.

Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a pozorně hlídat. Na pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke svému psu, odebere figurantovi hůl a připraví se se psem k provedení bočního doprovodu. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu do vzdálenosti asi 20ti kroků. Krátký zvukový povel psovoda při zahájení je dovolen. Psovod jde po pravé straně figuranta, aby pes byl mezi psovodem a figurantem. V průběhu doprovodu nesmí pes na figuranta naskakovat, ani jej kousat. Před rozhodčím se skupina zastaví a psovod předá rozhodčímu hůl. Figurant opouští prostor. před i v průběhu oznamování hodnocení musí být pes veden, případně sedět, volně bez vodítka. Po oznámení hodnocení opouští psovod se svým psem, který je volně bez vodítka, prostor.

Prováděcí ustanovení

- Figurant musí být oblečen do úplného ochranného oděvu (kabátek, kalhoty, ochranný rukáv).

- Může být použita pouze hůl obalená měkkým materiálem (softstock).

- Při počtu více ne 6-ti psů musí být použiti 2 figuranti. Druhý figurant se využívá pro cvik č. 7.

- Pozorné, těsné obíhání figuranta i v úkrytu, není chybou ,

- Pokud pes při cviku č. 3 začne pronásledovat prchajícího figuranta před nebo bez povelu psovoda, je cvik hodnocen nedostatečně.

- Jestliže ve cviku č. 7 opustí pes své místo před pokynem rozhodčího, je cvik hodnocen neuspokojivě.

- Jestliže pes při zákusech nepustí ani po třech krátkých zvukových povelech, je cvik hodnocen nedostatečně.

- Jestliže nepustí ani na další zvukový povel, který na pokyn rozhodčího může být dán ze vzdálenosti 10 kroků, je práce v obraně ukončena.

- Jestliže je třeba, aby figurant mohl psa neustále sledovat, nemusí bezpodmínečně zcela bez hnutí stát. Nesmí ale dělat žádné výhružné, nebo obranné pohyby. Ochranný rukáv má přitisknut k tělu.

- Práce v obraně musí být přerušena a nesmí být v ní pokračováno když: - psovod nemá psa plné pod svým vlivem,

- pes ani po 4-tém zvukové povelu, včetně dovoleného nepustí, - pes je donucen pustit přímým zásahem psovoda rukou,

- pes při cvicích útoku zklame, nebo se nechá vytlačit, (i při zadržení) - pes při cvicích hlídáni figuranta napadne a kousne.

Štěkáni psa je dovoleno pouze u úkrytu a při cvicích hlídání.

V. Mezinárodní zkušební řád třídy 3 (IPO 3)

Oddíl A: výkony v práci na stopě

Nejvyšší počet bodů 100

-slovní povel "hledej"

-sledování stopy = 80 bodů

-3 předměty (7 + 7 + 6) = 20 bodů

Hledání třech předmětů na asi 800 metrů a minimálně b0 minut staré cizí stopě. Stopa má čtyři pravé úhly, určuje ji rozhodčí podle návaznosti na prostor a průběh stopy předchozího psovoda. Stopy musí být položeny různým způsobem, např. lomy a předměty nesmí být ve stejných vzdálenostech. Nášlap stopy musí být dobře označený štítkem, který je zastrčen do země vlevo od nášlapu. Na nášlapu setrvá kladeč nějaký čas, potom vykročí v určeném směru a položí první předmět po asi 100 krocích, druhý předmět položí uprostřed druhého nebo třetího úseku aniž by přitom měnil způsob chůze. Třetí předmět položí na konec stopy. Potom se kladeč vzdálí několika kroky v přímém směru a stranou se vrátí zpět. Stopu vypracovává psovod se psem bud' na 10 metrů dlouhé šňůře nebo na volno. Oba způsoby jsou hodnoceny stejně. Jestliže psovod nedokončí stopu v limitu 20 minut, bude rozhodčím odvolán.

Prováděcí ustanovení

Před položením ukáže kladeč předměty rozhodčímu, nebo osobě odpovědné za kladení stop. Smí být použity jen běžné předměty dobře nasycené pachem kladeče, které měl kladeč předtím nejméně 30 minut v kapse, o délce 10 cm, šířce 2-3 cm a tloušťce 0,5-1 cm. Během pokládání stopy musí být psovod se psem v úkrytu. Pach stopy nemá být pokud možno během pokládání předmětů měněn. Kladeč stopy nesmí narušovat povrch terénu, nebo zůstávat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Psovod se psem se připraví na výkon sledování stopy. Na výzvu se hlásí se psem rozhodčímu a udává, jestli pes předměty zvedá nebo označuje. Obojí dohromady, tedy zvedání i označování je chybné. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidné přiveden k nášlapu a uveden na stopu. Před pachovou prací, během uvádění a po celou dobu sledováni stopy je jakékoliv násilné ovlivňování psa zakázáno. Při uvádění je psovi dán dostatek času k navětření stopy. Musí být zabráněno všemu, co v psovi vyvolává snahu k prudkému vyběhnutí. Pes má postupovat na stopě klidně s nízkým nosem. Jakmile začne pes stopu sledovat, zůstává psovod stát a nechává předepsanou 10 m dlouhou stopovací šňůru prokluzovat v rukou. Následuje svého psa v odstupu asi 10 m i v případě, kdy pes stopuje na volno. Jakmile pes nalezne předmět, musí jej bez povelu psovoda ihned zvednou, nebo také přijít k psovodovi. Každý postup s předmětem vpřed, nebo zvedání vleže, je chybné. 0značovat může pes vleže, v sedě, nebo ve stoje. Psovod nechá stopovací šňůru ležet na zemi a jde ihned ke psu. Nalezený předmět ukazuje zvednutím do výšky. Pak pokračuje psovod se svým psem ve sledování stopy Po ukončení stopy předkládá předměty rozhodčímu.

Psovodu je dovoleno jít ke psu, který předmět zvedl. Je chybou, pokračuje-li pes dál s předmětem.Pokud psovod neodkládá stopovací šňůru, musí být tato prověšena. Stopovací šňůra musí být připevněna na stopovacím postoji, nebo, není-li použit, na obojku psa. Možnost volného sledování stopy zůstává zachována. Používání volných přídavných řemenů není dovoleno. Vedení stopovací šňůry se ponechává na psovodovi.

Očichání tabulky na označení začátku stopy není chybou.

Vzdálí-li se psovod od stopy r,a délku vodítka, následuje ukončení stopy. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je l x vyzván rozhodčím, aby psa následoval. V případě opakování následuje ukončení stopy.

Hodnocení:

Chybné uvedení, neklid, časté otáčení, ověřování na lomech, trvalé povzbuzování, nečisté zvedání nebo označování předmětů, upuštění zvednutého předmětu, bude postiženo bodovou ztrátou až 4 body. Opakované uvádění, silný neklid, vyprazdňování se psa na stopě, hledání myší a pod. má za následek ztrátu až 8 bodů.

Za chybně zvednuté, nebo chybně označené předměty mohou být odebrány až 4 body. Za každý nenalezený 1. a 2. předmět se odebírá 7 bodů, za nenalezený 3. předmět 6 bodů. Za zvednutí jiného na stopě nepoloženého předmětu, se odebírají 4 body.

Oddíl B : Výkony v poslušnosti

Nejvyšší počet bodů 100

Každý jednotlivý cvik začíná a končí v základním postoji. Rozhodčí dává pokyn k zahájení cviku. Všechno ostatní, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádí bez pokynu rozhodčího. Psovod však může rozhodčího o povely požádat. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků normálního kroku. Obraty vlevo jsou dovoleny dvěma způsoby. Zastaveni musí být provedeno přesně podle IPO schématu. Při povelu "k noze" z přesednutí, může pes k noze psovoda usednout přímo, nebo až psovoda obejde. Cviky 2 a 3, také 4 a 5 musí být jeden po druhém provedeny po sobě v přímém směru (ne zpět k základnímu postaveni). Ke cvikům 6 a 7 se musí použít odpovídající aportovací činky, které jsou připraveny na cvičišti.

l. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

Zvukový povel "k noze"

Psovod s neupoutaným psem se hlásí rozhodčímu. Vodítko má psovod schováno tak, aby ho pes nemohl vidět. Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postoje, na povel "k noze" ho pes radostně následuje. Na začátku cviku jde psovod se psem v přímém směru 40-50 kroků bez zastavení, provede obrat čelem vzad a po 10-15 krocích provede poklus a pomalou schůzi, minimálně 10 kroků. V obvyklé chůzi potom provede minimálně jeden obrat vpravo, vlevo a čelem vzad. Obrat čelem vzad se provádí vlevo,. Pes zůstává svou lopatkou stále na úrovni kolena levé nohy psovoda, nesmí předbíhat, opožďovat se nebo vzdalovat se do strany. Jen při vykročení a změně způsobu chůze je psovodovi dovolen povel "k noze". Při zastaveni má pes rychle bez povelu usednout. Psovod přitom nesmí měnit základní postoj, zejména nesmí přistupovat k odsednuvšímu si psovi. Na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou minimálně 4 osob. Psovod se ve skupině minimálně jednou zastaví. Skupina osob se volně pohybuje sem a tam. Zpožďování, předbíhání a vychylování psa do strany a zpomalování psovoda při obratech je chybné.

V průběhu výše popsaných cviků z ovladatelnosti bez vodítka (ne však při průchodu skupinou) se 2x vystřelí (ráže 6-9mm). Pes má k výstřelům zachovat lhostejnost. Jestliže pes projevuje strach z výstřelu, je okamžitě ze zkoušky vyloučen. Jestliže projevuje útočnost, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný. Plný počet bodu je možno zadat jen za plnou lhostejnost k výstřelu.

Prováděcí ustanovení

Na lhostejnost k výstřelu musí být položen zvláštní důraz. Výstřely musí být vydány ze vzdálenosti 15 kroků a sice dva výstřely s odstupem 5 vteřin. Pokud pes po výstřelu utíká, je z dalšího pokračování zkoušky vyloučen. Domnívá-li se rozhodčí, že pes projevuje citlivost k výstřelu, může k přezkoušení nařídit další výstřely. Zkouška lhostejnosti k výstřelu se provádí jen při cvicích "ovladatelnost bez vodítka" a "odložení".

2. Odložení v sedě (5 bodů)

Zvukový povel "sedni"

Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postavení v přímém směru. Po minimálně 10 krocích si má pes na zvukový povel "sedni" rychle sednout, aniž by psovod měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme po jeho pravé straně základní postoj. Pokud pes zůstane stát nebo si lehne, budou mu odebrány až 3 hody.

3. Odložení s přivoláním (10 bodů)

Zvukový povel "lehni", "ke mně", "k noze".

Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postavení a po l0ti krocích přejde z chůze do klusu. Po dalších 10 krocích si má pes na zvukový povel "lehni" rychle lehnout. Psovod pokračuje v klusu bez ohlížení dalších 30 kroků v přímém směru, zastaví se, otočí a na pokyn rozhodčího přivolá psa. Pes má radostně a rychle přiběhnout

k psovodovi a posadit se těsné před něj. Na povel "k noze" si má pes sednout vlevo vedle psovoda. Jestliže si pes na zvukový povel "lehni" sedne nebo zůstane stát, bude mu odebráno až 5 bodů.

4. Odložení ve stoje za pochodu (5 bodů)

Zvukový povel "stůj"

Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postavení v přímém směru. Po minimálně 10 krocích se má pes na zvukový povel "stůj" ihned zastavit a zůstat stát, Psovod pokračuje bez ohlížení ještě 30 kroků, zastaví se a ihned se otočí ke psu, Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme po jeho pravé straně základní postoj. Psovi dá zvukový povel "sedni" a pes sedne k noze.

5. Odložení ve stoje za poklusu s přivoláním (10 bodů)

Zvukový povel "stůj" , "ke mně"

Psovod s neupoutaným psem vyběhne klusem ze základního postavení v přímém směru, Po minimálně 10 krocích se má pes na zvukový povel "stůj" ihned zastavit a zůstat stát. Psovod pokračuje v klusu bez ohlížení ještě 30 kroků, zastaví se a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího přivolá psa. Pes má rychle přiběhnout a posadit se těsně před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda.

Prováděcí ustanovení

Jestliže si pes na zvukový povel "stůj" sedne nebo lehne, bude mu odebráno až 5 bodů. Popocházení psa, ohlížení se psovoda, pomalý příchod psa přivolání jsou chybné.

6. Aport volný ( 10 bodů)

Dřevěná aportovací činka o váze 2 kg

Zvukový povel "aport"

Neupoutaný pes sedí vedle psovoda, na jeden zvukový povel "aport" má ihned rychle vyběhnout pro předem odhozenou dřevěnou aportovací činku do vzdálenosti asi 10 kroků, ihned ji uchopí a rychle přinese psovodovi. Má si sednout těsně před psovoda a držet činku tak dlouho, dokud mu ji psovod'po krátké pauze a zvukovém povelu "pust"' neodebere Na povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda. Psovod má zůstávat v základním postoji tak dlouho, dokud psovi činku neodebere a pes si nesedne vedle psovoda.

Hodnocení

Pokud pes činku pouští, hraje si s ni, nebo ji kouše, budou mu za to odebrány až 4 body. Při změně základního postoje, jako např. lehké ukročení vzad apod. budou odebrány až 3 body, Pokud pes činku nepřinese, hodnotí se cvik nulou.

7. Aport skokem 15 bodů

přes 1 m vysokou a 1,5 m širokou proutěnou překážku,

dřevěná aportovací činka 650 g. těžká

Zvukový povel "vpřed", "aport"

Psovod stojí v přiměřené vzdálenosti před překážkou, neupoutaný pes sedí vedle nohy. Psovod hodí 650 gr těžkou dřevěnou aportovací činku přes překážku. Na zvukový povel "vpřed" "aport" má pes volným skokem bez doteku přeskočit překážku, ihned uchopit aportovací činku, skočit zpět, sednout si těsně před psovoda a držet činku tak dlouho, dokud mu ji psovod po krátké pauze a zvukovém povelu "pusť" neodebere, Na zvukový povel "k noze" si má pes rychle sednout vedle psovoda. Zvukový povel "aport" musí být vydán dříve, než pes doběhne k čince.

Hodnocení

Při lehkém dotyku mohou být odebrány až 2 body, při silném dotyku a lehkém odrazu až 3 body, při silném odrazu, upuštění předmětu, hraní nebo překusování předmětu budou odebrány až 4 body.

Jestliže z důvodu chybného hodu nebo silného větru padl předmět stranou překážky, může si psovod po předchozím dotázání rozhodčího pro předmět dojít a odhození opakovat. Toto nemá za následek bodovou ztrátu. Psovod má zůstat v základním postoji tak dlouho, dokud si pes po odebrání činky nesedne vedle levé nohy. Pokud psovod psovi při přeskoku překážky pomáhá bez opuštění místa, má to za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod opustí místo aby psovi pomohl přeskočit překážku, budou mu odebrány body za přeskok tam nebo zpět. Klepání na překážku, přičemž psovod opustí své místo musí být bráno jako tak velká pomoc, že přeskok tam i zpět nemůže být hodnocen. Všichni psi mají skákat přes jednu překážku i když je jich k dispozici více.

8. Aport šplhem (15 bodů)

přes šikmou stěnu vysokou 1.60 a širokou 1.50 m

předmět psovoda zvukový povel "vpřed" a "aport"

Šikmá stěna sestává ze dvou nahoře spojených šplhacích stěn o šířce 1.50 a výšce 1.90 metrů. Spodní části stěn stojí na zemi v takové vzájemné vzdálenosti, že kolmá výška dosahuje 1.80 m. Na stěnách jsou umístěny 3 stoupací lišty 24148 mm.

Psovod stojí v přiměřené vzdálenosti před šikmou stěnou, neupoutaný pes sedí vedle nohy. Psovod hodí přes stěnu svůj předmět nebo dřevěný aport. Na zvukový povel "vpřed", "aport", má pes šplhem překonat stěnu, ihned uchopit předmět, šplhem překonat stěnu zpět, sednout si těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu ho psovod po krátké pauze a zvukovém povelu "pust"' neodebere. Na zvukový povel "k noze" si pes musí rychle sednout vedle psovoda. Zvukový povel "aport" musí být vydán dříve, než pes doběhne k předmětu.

Hodnocení:

Jestliže z důvodu chybného hodu nebo silného větru padl předmět stranou překážky, může si psovod po předchozím dotázání rozhodčího pro předmět dojít a odhodit ho znovu. Toto nemá za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod psovi při překonávání stěny pomáhá bez opuštění místa, má to za následek bodovou ztrátu. Pokud psovod opustí místo aby psovi pomohl překonat stěnu, budou mu odebrány body za šplh tam nebo zpět. Klepání na stěnu, přičemž psovod opustí místo, musí být považováno za tak velkou pomoc, že šplh tam i zpět nemůže být hodnocen. Psovod má zůstat v základním postoji tak dlouho, dokud psovi předmět neodebere a na zvukový povel "k noze" si pes rychle nesedne vedle levé nohy psovoda. Všichni psi mají skákat přes jednu stěnu i když je jich k dispozici, více.

9. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

Zvukový povel "vpřed", "lehni", "sedni"

Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s neupoutaným psem několik kroků přímo ve stanoveném směru. Zároveň se zdvižením paže dává psovi zvukový povel "vpřed" a zůstává stát. Na to se pes má rychle vzdálit minimálně 40 kroků v ukázaném směru. Psovod smi držet zvednutou paži ve směru do doby ulehnutí psa. Na zvukový povel "lehni" má pes okamžité ulehnout. Psovod může držet paži zvednutou ve směru tak dlouho, dokud si pes nelehne. Na pokyn rozhodčího psovod přijde ke psu na jeho pravou stranu. Na zvukový povel "sedni" si má pes sednout.

Prováděcí ustanovení

Opakované zdvižení paže není dovoleno. Pes se má vzdálit v přímém směru, malá odchylka však není chybou. Silné vychýlení, krátká vzdálenost, váhavé a předčasné ulehnuti má za následek bodovou ztrátu. Předčasné postavení se psa při příchodu psovoda je chybné.

10. Odložení psa ( 10 bodů)

Zvukový povel "lehni", "sedni".

Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa ve vzdálenosti asi 40 kroků, aniž by u něho nechal vodítko nebo nějaký jiný předmět, Bez ohlížení pokračuje minimálně 40 kroků uvnitř zkouškového prostoru, mimo dohled psa. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu, přistoupí k jeho pravé straně a dá mu zvukový povel "sedni".

Prováděcí ustanovení

Psovod setrvá mimo dohled psa v klidu tak dlouho, dokud není rozhodčím vyzván, aby si psa odvedl. Neklidné chování psovoda, jiná skrytá pomoc a předčasné postavení se psa při ukončení cviku je chybné. Jestliže pes sedí nebo stojí, ale neopustí místo odložení, bude mu hodnocení sníženo. Pokud se pes vzdálí před ukončením pátého cviku následujícího psa o více jak 3 metry od místa odložení, je cvik hodnocen nulou. Opustí-li místo po pátém cviku, bude mu hodnocení sníženo. Jde-li pes psovodovi při ukončení cviku naproti, následuje srážka až 3 body.

· Bezvadné přeskoky a bezchybné přinesení =15 bodů

· Skok tam proveden, zpět neproveden, přinesení bezvadné - 8 bodů

· Skok tam neproveden, zpět proveden, přineseni bezvadné - 8 bodů

· Skok tam i zpět proveden, předmět nepřinesen - 8 bodů

· Skok tam i zpět neproveden, předmět přinesen - 0 bodů

·

Skok tam proveden, zpět neproveden, předmět nepřinesen = 0 bodů

· upuštění předmětu, hraní nebo překusování je chybné, budou odebrány až 4 body

· šplh tam i zpět proveden, přinesení bezvadné =15 bodů

· šplh tam proveden, zpět neproveden, přinesení bezvadné = 8 bodů

· šplh tam neproveden, zpět proveden, přinesení bezvadné = 8 bodů

· šplh tam i zpět proveden, předmět nepřinesen = 8 bodů

· šplh tam i. zpět neproveden, předmět přinesen = 0 bodů

·

šplh tam proveden, zpět neproveden, předmět nepřinesen = 0 bodů

Oddíl C: Obrana

Nejvyšší počet bodů 100

1. Vyhledání figuranta ( 10 bodů)

V prostoru asi 100 m dlouhém a asi 80 m širokém je umístěno po delších stranách 6 úkrytů, vždy 3 úkryty stupňovitě rozestaveny na každé straně. V posledním úkrytu se nachází figurant v úplném ochranném obleku, s rukávem a s měkkou holí tak, aby nebyl viděn psem. Psovod s neupoutaným sedícím psem u nohy zaujme základní postoj na pomyslné středové čáře v úrovni prvého úkrytu. Zdvižením paže hlásí připravenost k zahájení práce.Na pokyn rozhodčího zahajuje psovod práci v obraně. Na krátké zvukové a pokynové povely pravou nebo levou paží, které mohou být opakovány, musí pes se od psovoda rychle vzdálit a úkryty postupné obíhat. Psovod se pohybuje po pomyslné středové čáře, kterou nesmí při průzkumu prostoru psem, opustit. Jakmile pes provede oběhnutí, může ho psovod krátkým zvukovým povelem k sobě přivolat a za pohybu dalším krátkým zvukovým povelem vyslat do dalšího směru. Zvukový povel pro přivolání může být spojen se jménem psa. Pes se musí stále pohybovat před psovodem. Jakmile přiběhne pes k poslednímu úkrytu zůstává psovod stát, další zvukové povely již nejsou povoleny.

2. Vystavení a vyštěkání (5 + 5 =10 bodů)

Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Pes nesmí na figuranta skákat, ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu. Na další pokyn rozhodčího se postaví psovod se svým psem do základního postoje ve vzdálenosti 1 m od figuranta. Vyzve jej, aby vystoupil S kroků z úkrytu.

3. Pokus o útěk figuranta ( 15 bodů)

Na pokyn rozhodčího vystoupí psovod se svým psem, který jej následuje volně u nohy, od úkrytu a odebere se do vzdálenosti 5ti kroků od figuranta, ponechá psa jej hlídat v sedě a sám odchází znovu do úkrytu. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Na jeden zvukový povel psovoda musí pes okamžitě a bez váhání pokus o útěk figuranta energickým a silným zákuskem zmařit. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden zvukový povel figuranta pustit a pozorně jej hlídat.

4. Obrana psa při hlídání ( 15 bodů)

Po hlídání, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího, provede figurant na psa útok. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a neustále pozorně jej hlídat. Poté přistoupí psovod ke svému psu a přivolá si jej k noze. Hůl se figurantovi neodebírá. figurant ji však musí držet tak, aby ji pes až ke cviku č. 6 nemohl vidět.

5. Doprovod zezadu ( 5 bodů)

Následně se provádí doprovod figuranta zezadu na vzdálenost asi 30ti kroků. Psovod vyzve figuranta aby šel napřed a jde se svým psem, kterého má volně u nohy, za ním, v odstupu asi 5ti kroků. krátký zvukový povel při zahájení je povolen.

6. Přepad při doprovodu ( 15 bodů)

V návaznosti na doprovod následuje, bez zastavení, přepad psa. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě na kterém se právě nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a pozorně jej hlídat. Na pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke svému psu, odebere figurantovi hůl a připraví se se psem k provedení bočního doprovodu.

Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu do vzdálenosti 20ti kroků. Krátký zvukový povel při zahájení doprovodu je povolen. Psovod jde po pravé straně figuranta, aby pes byl mezi psovodem a figurantem. V průběhu doprovodu nesmí pes na figuranta naskakovat, ani jej kousat. Před rozhodčím se skupinka zastaví. Figurant opouští prostor, nebo se odebere do 6tého úkrytu.

7. Útok na psa z pohybu (15 bodů)

Psovod se svým psem se přesune doprostřed prostoru, asi tak na úroveň třetího úkrytu. Pes sedí volný u jeho nohy . Na pokyn rozhodčího vystoupí normálním krokem ze 6tého úkrytu figurant opatřen holí a běží až k pomyslné středové čáře. Zde se otočí ke psovodovi aniž by běh přerušil. Jakmile se přiblíží do vzdálenosti asi 30 kroků k psovodovi a jeho, u nohy mu sedícímu psovi, na pokyn rozhodčího psovod svého psa vysílá k obraně. Psovod nesmí své místo opustit. V témže okamžiku zaútočí figurant křikem a silnými výhružnými pohyby přímo na psa. Pes se musí bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Jakmile se pes do figuranta zakousne, dostává 2 rány holi. Jsou to rány vedeny na stehna, boky, po stranách těla a na krajinu kohoutku. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát. Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a pozorně hlídat.

8. Obrana psa při hlídání (15 bodů)

Po hlídání, která trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího, zaútočí figurant znovu na psa.

Bez ovlivňování psovodem se pes musí bez váhání energickým a silným zákusem ubránit, Jakmile se pes do figuranta zakousne, dostává 2 rány holí. Jsou to rány vedeny na stehna, boky, po stranách těla a na krajinu kohoutku. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát.Pes musí na jeden krátký zvukový povel figuranta pustit a pozorně jej hlídat. Na pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke svému psu, odebere figurantovi hůl a připraví se se psem k provedení bočního doprovodu. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu do vzdálenosti asi 20ti kroků. Krátký zvukový povel psovoda při zahájení je dovolen. Psovod jde po pravé straně figuranta, aby pes byl mezi psovodem a figurantem. V průběhu doprovodu nesmí pes na figuranta naskakovat, ani jej kousat. Před rozhodčím se skupinka zastaví a psovod předá rozhodčímu hůl. Figurant opouští prostor. před i v průběhu oznamování hodnocení musí být pes veden, případné sedět, volné bez vodítka. Po oznámení hodnocení opouští psovod se svým psem, který je volně bez vodítka, prostor.

Prováděcí ustanovení

- Figurant musí být oblečen do úplného ochranného oděvu (kabátek, kalhoty, ochranný rukáv).

- Může být použita pouze hůl obalená měkkým materiálem (softstock).

- Při počtu více ne 6-ti psů musí být použiti 2 figuranti. Druhý figurant se využívá pro cvik č. 7.

- Pozorné, těsné obíhání figuranta i v úkrytu, není chybou

-Pokud pes při cviku č. 3 začne pronásledovat prchajícího figuranta před nebo bez povelu psovoda, je cvik hodnocen nedostatečně.

- Jestliže ve cviku č. 7 opustí pes své místo před pokynem rozhodčího, je cvik hodnocen neuspokojivě.

- Jestliže pes při zákusech nepustí ani po třech krátkých zvukových povelech, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže nepustí ani na další zvukový povel, který na pokyn rozhodčího může být dán ze vzdálenosti 10 kroků, je práce v obraně ukončena.

- Jestliže je třeba, aby figurant mohl psa neustále sledovat, nemusí bezpodmínečně zcela bez hnutí stát. Nesmí ale dělat žádné výhružné, nebo obranné pohyby. Ochranný rukáv má přitisknut k tělu.

- Práce v obraně musí být přerušena a nesmí být v ní pokračováno když:

- psovod nemá psa plně pod svým vlivem,

- pes ani po 4-tém zvukové povelu, včetně dovoleného nepustí,

- pes je donucen pustit přímým zásahem psovoda rukou,

- pes při cvicích útoku zklame, nebo se nechá vytlačit, (i při zadržení)

- pes při cvicích hlídání figuranta napadne a kousne.

Štěkání psa je dovoleno pouze u úkrytu a při cvicích hlídání.

Známkovací a bodovací tabulka

Pro hodnocení jednotlivých cviků platí tyto procentické sazby:

V = výborný.............................................více než 95 %
VD = velmi dobrý...........................................90 - 95 %
D = dobrý.......................................................80 - 89 %
U = uspokojivý...............................................70 - 79 %
N = neuspokojivý...........................................36 - 69 %
N = nedostatečný.............................................0 - 35 %

Tabulka pro přepočet bodů na známky:

Maximální počet bodů 100 Maximální počet bodů 60 Maximální počet bodů 40 Maximální počet bodů 35
Známka body body body body
V 96 - 100 57 - 60 38,5 - 40 33,5 - 35
VD 90 - 95,5 54 - 56,5 36 - 38 31,5 - 33
D 80 - 89,5 48 - 53,5 32 - 35,5 28 - 31
U 70 - 79,5 42 - 47,5 28 - 31,5 24 - 27,5
N 36 - 69,5 21,5 - 41,5 14 - 27,5 12,5 - 24
N 0 - 35,5 0 - 21 0 - 13,5 0 - 12
Maximální počet bodů 25 Maximální počet bodů 20 Maximální počet bodů 15 Maximální počet bodů 10 Maximální počet bodů 5
Známka body body body body body
V 24,5 - 25 19 - 20 14,5 - 15 10 5
VD 22,5 - 24 18 - 18,5 13,5 - 14 9 - 9,5 4,5
D 20 - 22 16 - 17,5 12 - 13 8 - 8,5 4
U 17,5 - 19 14 - 15,5 10,5 - 11,5 7 - 7,5 3,5
N 9,5 - 17 7,5 - 13,5 5,5 - 10 4 - 6,5 2 - 3
N 0 - 9 0 - 7 0 - 5 0 - 3,5 0 - 1,5

VII. Závěrečné ustanovení

Dnem vstupu tohoto zkušebního řádu (IPO 95) v platnost se ruší:
-mezinárodní zkušební řád IPO 90
-příslušné dodatky k mezinárodním zkušebnímu řádu IPO 90

 

Cílem těchto zkoušek je prověření schopností psa a jeho psovoda při společné spolupráci. Zkoušky z výkonu se obvykle skládají ze tří základních disciplín – pachových prací, cviků poslušnosti a obrany. V evropských zemích probíhají zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu (IPO), vydaného FCI. Některé kluby také pořádají také zkoušky specializované na určitý typ výcviku a výkonu, jako jsou např. zkoušky záchranných psů apod.


Zkoušky všestranného výcviku

Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR

(Národní zkušební řád – NZŘ)


Zkouška základního minima – (ZM)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 12 měsíců

 • splnění zkoušky není vstupní podmínkou ke splnění jiných zkoušek

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována větší než 45 cm


Stopa

stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá,

minimálně 15 min. stará, jednou lomená v pravém

 

 

úhlu, předmět zakončující stopu

 

 

časový limit 5 minut

 max. 50 bodů

 Poslušnost

přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku (střelba)

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

aport volný (předmět psovoda)

max. 10 bodů

 

odložení psa (vzdálenost 15 kroků)

max. 10 bodů

Obrana

průzkum terénu (30x40 kroků, 2 zástěny)

max. 10 bodů

 

označení pomocníka

max. 10 bodů

 

ochrana psovoda

max. 10 bodů

 

zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků)

max. 10 bodů

 

odolnost psa (náznak úderů)

max. 10 bodů


Známkování: výborně (V) = 140 – 150 bodů

velmi dobře (VD) = 135 – 144 bodů

dobře (D) = 120 – 134 bodů

uspokojivě (U) = 105 – 119 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 104 bodů
Zkouška všestranného výcviku I. stupně (ZVV 1)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 14 měsíců

 • účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována větší než 45 cm


Stopa


 

 


 

 

stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá minimálně 30 min. stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět


 

stopu ukončuje, časový limit 10 minut

max. 100 bodů

Poslušnost

přivolání psa za pochodu k noze

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vleže (střelba)

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vsedě na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

aport volný (činka psovoda)

max. 10 bodů

 

skok vysoký (100 cm)

max. 10 bodů

 

skok šplhem (180 cm, jedním směrem)

max. 10 bodů

 

kladina nízká (jedním směrem)

max. 10 bodů

 

odložení psa (25 kroků)

max. 10 bodů

Obrana

a) odhalení pomocníka:

 

 

průzkum terénu (40x50 kroků, 4 zástěny)

max. 10 bodů

 

vyštěkání pomocníka

max. 10 bodů

 

b) zajištění pomocníka:

 

 

prohlídka pomocníka

max. 10 bodů

 

výslech pomocníka

max. 10 bodů

 

c) ochrana psovoda:

 

 

přepadení psovoda při výslechu

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

d) samostatná činnost psa:

 

 

zadržení pomocníka na 50 kroků

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa

max. 5 bodů

 

e) odolnost psa

 

 

útok na psa se dvěma údery po zákusu)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodůZnámkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška všestranného výcviku II. stupně (ZVV 2)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 16 měsíců

 • účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována větší než 45 cm


Stopa

stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.

 

 

1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém

 

 

úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět

 

 

stopu ukončuje, časový limit 15 minut

max. 100 bodů

Poslušnost

ovladatelnost psa bez vodítka

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (1 krok před psovodem)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vstoje

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vstoje 1 krok před psovodem)

max. 10 bodů

 

plížení psa u nohy psovoda (10 kroků)

max. 10 bodů

 

aport skokem (100 cm, činka ps. 1 kg-střelba)

max. 10 bodů

 

kladina vysoká (jedním směrem)

max. 10 bodů

 

vysílání psa (30 kroků)

max. 10 bodů

 

přivolání psa s předsednutím

max. 10 bodů

 

odložení psa (50 kroků)

max. 10 bodů

Obrana

a) odhalení pomocníka:

 

 

průzkum terénu (60x100 kroků, 6 zástěn)

max. 10 bodů

 

vyštěkání pomocníka

max. 10 bodů

 

b) zajištění pomocníka:

 

 

prohlídka a výslech pomocníka

max. 10 bodů

 

doprovod pomocníka (20 kroků)

max. 10 bodů

 

c) ochrana psovoda:

 

 

přepadení psovoda při prohlídce

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

d) samostatná činnost psa:

 

 

zadržení pomocníka (100 kroků)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

e) odolnost psa

 

 

útok na psa (dva údery po zákusu)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů


Známkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška všestranného výcviku III. Stupně (ZVV 3)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 18 měsíců

 • účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 2

 • zkoušky se mohou účastnit pouze psi s průkazem původu uznávaným FCI

 • kohoutková výška psa je požadována větší než 45 cm

Stopa

stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min.

 

 

3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém

 

 

úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět

 

 

stopu ukončuje, časový limit 20 minut

max. 100 bodů

Poslušnost

ovladatelnost psa bez vodítka

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (20 kroků před psovodem)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vsedě

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem)

max. 10 bodů

 

plížení psa (10 kroků)

max. 10 bodů

 

aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg-střelba)

max. 10 bodů

 

kladina vysoká (oběma směry)

max. 10 bodů

 

vysílání psa vpřed (50 kroků, 2x provedení)

max. 10 bodů

 

přivolání psa před psovoda (2x provedení)

max. 10 bodů

 

odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků)

max. 10 bodů

Obrana

a) odhalení pomocníka:

 

 

průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn)

max. 10 bodů

 

vyštěkání pomocníka

max. 10 bodů

 

b) zajištění pomocníka:

 

 

prohlídka,výslech,doprovod pomocníka (20+10kr)

max. 10 bodů

 

hlídání pomocníka (2+1 minuta)

max. 10 bodů

 

c) ochrana psovoda:

 

 

přepadení psovoda při doprovodu pomocníka

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

d) samostatná činnost psa:

 

 

zadržení pomocníka (150 kroků)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

e) odolnost psa

 

 

cvik se napojuje na cvik zadržení

 

 

(při protiútoku 2 údery po zákusu)

max. 20 bodů


Známkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška psa stopaře I. stupně (ZPS 1)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 18 měsíců

 • účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psů není omezenaStopa

stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.

 

 

2 hod. stará, 4x lomená, z toho jednou v ostrém úhlu,

 

 

1. předmět na stopě, 2. předmět

 

 

stopu ukončuje, časový limit 20 minut

max. 100 bodů

Poslušnost

přivolání psa za pochodu k noze

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (na vodítku)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vleže (střelba)

max. 10 bodů

 

štěkání (vsedě na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

aport volný (činka psovoda)

max. 10 bodů

 

skok vysoký (100 cm)

max. 10 bodů

 

skok šplhem (180 cm, jedním směrem)

max. 10 bodů

 

kladina nízká (jedním směrem)

max. 10 bodů

 

odložení psa (25 kroků)

max. 10 bodů


Známkování: výborně (V) = 191 – 200 bodů

velmi dobře (VD) = 180 – 190 bodů

dobře (D) = 160 – 179 bodů

uspokojivě (U) = 140 – 159 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 139 bodůZkouška psa stopaře II. stupně (ZPS 2)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 18 měsíců

 • účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1

 • zkoušky se mohou účastnit pouze psi s průkazem původu uznávaným FCI

 • kohoutková výška psů není omezena
Stopa

a) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá,

 

 

min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém

 

 

úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět

max. 100 bodů

 

stopu ukončuje, časový limit 35 minut

b) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá,

min. 1 hodinu stará, 4x lomená, z toho jednou

v ostrém úhlu, po 30 min. křížená jinou

osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje, časový limit 15 minut


max. 100 bodů

Poslušnost

ovladatelnost psa bez vodítka

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (20 kroků před psovodem)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vsedě

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem)

max. 10 bodů

 

plížení psa (10 kroků)

max. 10 bodů

 

aport šplhem (1,8 m, činka poř. -1 kg-střelba)

max. 10 bodů

 

kladina vysoká (oběma směry)

max. 10 bodů

 

vysílání psa vpřed (50 kroků, 2x provedení)

max. 10 bodů

 

přivolání psa před psovoda (2x provedení)

max. 10 bodů

 

odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků)

max. 10 bodů


Známkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška psa obranáře I. stupně (ZPO 1)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 18 měsíců

 • účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována větší než 45 cmPoslušnost

přivolání psa za pochodu k noze

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vleže (střelba)

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vsedě u nohy na vodítku)

max. 10 bodů

 

aport volný (činka psovoda)

max. 10 bodů

 

skok vysoký (100 cm)

max. 10 bodů

 

skok šplhem (180 cm, jedním směrem)

max. 10 bodů

 

kladina nízká (jedním směrem)

max. 10 bodů

 

odložení psa (25 kroků)

max. 10 bodů

Obrana

a) odhalení pomocníka:

 

 

průzkum terénu (60x100 kroků, čas 5 min.)

max. 10 bodů

 

vyštěkání pomocníka

max. 10 bodů

 

b) zajištění pomocníka:

 

 

prohlídka,výslech,doprovod pomocníka (20+10kr)

max. 10 bodů

 

hlídání pomocníka (2+1 minutu)

max. 10 bodů

 

c) ochrana psovoda:

 

 

přepadení psovoda při doprovodu pomocníka

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

d) samostatná činnost psa:

 

 

zadržení pomocníka ( 150 kroků)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa (pouštění)

max. 5 bodů

 

e) odolnost psa

 

 

navazuje na cvik zadržení


 

(dva údery po zákusu)

max. 20 bodů


Známkování: výborně (V) = 191 – 200 bodů

velmi dobře (VD) = 180 – 190 bodů

dobře (D) = 160 – 179 bodů

uspokojivě (U) = 140 – 159 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 139 bodůZkouška psa obranáře II. stupně (ZPO 2)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 18 měsíců

 • účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1

 • zkoušky se mohou účastnit pouze psi s průkazem původu uznávaným FCI

 • kohoutková výška psa je požadována větší než 45 cmPoslušnost

ovladatelnost psa bez vodítka

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (20 kroků před psovodem)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vsedě

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem)

max. 10 bodů

 

plížení psa (10 kroků)

max. 10 bodů

 

aport šplhem (1,8 m, činka poř. 1 kg.-střelba)

max. 10 bodů

 

kladina vysoká (oběma směry)

max. 10 bodů

 

vysílání psa vpřed (50 kroků, 2x provedení)

max. 10 bodů

 

přivolání psa před psovoda (2x provedení)

max. 10 bodů

 

odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků)

max. 10 bodů

Obrana

a) odhalení pomocníků:

 

 

průzkum terénu (60x200 kroků, 2 pomocníci, čas 10 min.)

max. 20 bodů

 

vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)

max. 20 bodů

 

b) zajištění pomocníků:

 

 

prohlídky, výslechy, doprovody

max. 20 bodů

 

hlídání pomocníků (2+1 minuta)

max. 20 bodů

 

c) ochrana psovoda:

 

 

přepadení při prohlídce

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa

max. 5 bodů

 

přepadení při doprovodu

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa

max. 5 bodů

 

d) samostatná činnost psa:

 

 

zadržení pomocníka (200 kroků)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa

útok druhého pomocníka (50 kroků)

ovladatelnost psa

max. 5 bodů

 

e) odolnost psa

 

 

cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa

 

 

(při protiútoku vždy dva údery po zákusu)

max. 20 bodů


Známkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška základního minima malých plemen (ZMMP)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 12 měsíců

 • účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována do 45 cm včetněStopa

stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá,

 

 

Min. 15 min. stará, jednou lomená v pravém

 

 

úhlu, předmět zakončující stopu

 

 

časový limit 5 minut

max. 50 bodů

Poslušnost

přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku (střelba)

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

aport volný (předmět psovoda)

max. 10 bodů

 

odložení psa (15 kroků)

max. 10 bodů

Speciální cviky

a) rozlišování předmětů psovoda

 

 

první úspěšný pokus

max. 10 bodů

 

druhý úspěšný pokus

max. 10 bodů

 

b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda

max. 10 bodů

 

c) vyhledání předmětů psovoda

 

 

3 předměty (po 5 bodech)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa

max. 5 bodů


Známkování: výborně (V) = 140 – 150 bodů

velmi dobře (VD) = 135 – 144 bodů

dobře (D) = 120 – 134 bodů

uspokojivě (U) = 105 – 119 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 104 bodůZkouška malých plemen I. stupně (ZMP 1)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 14 měsíců

 • účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována do 45 cm včetněStopa

stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá,

 

 

min. 30 min. stará, dvakrát lomená v pravém

 

 

úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět

 

 

stopu ukončuje, časový limit 10 minut

max. 100 bodů

Poslušnost

přivolání psa za pochodu k noze

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vleže (střelba)

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vsedě u nohy na vodítku)

max. 10 bodů

 

aport volný (činka psovoda)

max. 10 bodů

 

skok vysoký (50 cm)

max. 10 bodů

 

skok šplhem (160 cm, jedním směrem)

max. 10 bodů

 

kladina nízká (jedním směrem)

max. 10 bodů

 

odložení psa (20 kroků)

max. 10 bodů

Speciální cviky

a) rozlišování předmětů psovoda

 

 

první úspěšný pokus

max. 10 bodů

 

druhý úspěšný pokus

max. 10 bodů

 

b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda

max. 10 bodů

 

c) vyhledání předmětů psovoda

 

 

3 předměty (po 5 bodech)

max. 15 bodů

 

ovladatelnost psa

max. 5 bodů

 

d) hlídání předmětu psovoda

max. 20 bodů

 

e) samostatná činnost psa

max. 20 bodůZnámkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška malých plemen II. stupně (ZMP 2)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 16 měsíců

 • účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP1

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psa je požadována do 45 cm včetně
Stopa

stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá,

 

 

Min. 1 hod. stará, dvakrát lomená v pravém

 

 

úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět

 

 

stopu ukončuje, časový limit 15 minut

max. 100 bodů

Poslušnost

ovladatelnost psa bez vodítka

max. 10 bodů

 

sedni, lehni, vstaň (1 krok před psovodem)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vstoje

max. 10 bodů

 

štěkání psa (vstoje 1 krok před psovodem)

max. 10 bodů

 

plížení psa u nohy psovoda (10 kroků)

max. 10 bodů

 

aport skokem (50 cm, činka psovoda)

max. 10 bodů

 

kladina vysoká (jedním směrem)

max. 10 bodů

 

vysílání psa (30 kroků)

max. 10 bodů

 

přivolání psa s předsednutím

max. 10 bodů

 

odložení psa (50 kroků)

max. 10 bodů

Speciální cviky

a) rozlišování cizího předmětu

 

 

první úspěšný pokus

max. 10 bodů

 

druhý úspěšný pokus

max. 10 bodů

 

b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda

max. 25 bodů

 

c) vyhledání cizích předmětů

 

 

3 předměty (po 8 bodech)

max. 24 bodů

 

ovladatelnost psa

max. 6 bodů

 

d) hlídání předmětu psovoda

max. 25 bodůZnámkování: výborně (V) = 286 – 300 bodů

velmi dobře (VD) = 270 – 285 bodů

dobře (D) = 240 – 269 bodů

uspokojivě (U) = 210 – 239 bodů

nedostatečně (N) = 0 – 209 bodůZkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Kritéria:

 • stáří psa minimálně 10 měsíců

 • účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

 • zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu

 • kohoutková výška psů není omezena


Poslušnost

přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)

max. 10 bodů

 

ovladatelnost psa na vodítku

max. 10 bodů

 

sedni, lehni (na vodítku u nohy)

max. 10 bodů

 

za pochodu odložení vleže

max. 10 bodů

 

aport volný (předmět psovoda)

max. 10 bodů

 

odložení psa (15 kroků)

max. 10 bodů

Speciální cviky

přivolání psa za ztížených podmínek


 

chování psa ve skupině osob


 

chování psa krátkodobě přivázaného


 

a ponechaného o samotě


Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

 Známkování: prospěl výborně (PV) = poslušnost 51 – 60 bodů

speciální cviky 2x prospěl výborně minimálně

1x prospěl

prospěl (P) = poslušnost 42 – 50 bodů

speciální cviky 2x prospěl minimálně

1x neprospěl

nedostatečně (N) = poslušnost 0 – 41 bodů

speciální cviky 2x neprospěl