psi.info

Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu.

Speciální výcvik

Se speciálním výcvikem psa k lovu je možné začít až po dokonalém zvládnutí cviků základní poslušnosti.

Výcvik k honitbě se dá rozdělit do těchto tří skupin:
- výcvik v lese
- výcvik v poli
- výcvik ve vodě

VÝCVIK V POLI

Výcvik v poli zahrnuje tyto disciplíny:
- hledání
- vystavován
í - postupování
- klid před zvěří
- sledování přirozené a umělé stopy
- dohledávání postřelené zvěře
- odvaha psa na škodnou

Hledání
Hledání je nejdůležitější disciplínou, která je klasifikovaná na zkouškách vloh. Podle zkušebního řádu má být hledání příčné, soustavné, prostorné, vytrvalé a rychlé. Pes by neměl vynechat žádné místo, kde by mohla být zalehlá zvěř, a při hledání má využívat horního větru.
Výcvik vyžaduje trpělivost, pochopení a citlivý přístup. Někteří psi se drží u nohy psovoda, aniž by měli zájem hledat, jiní zase velmi brzy vyrážejí vpřed a divočí. Rozdílný může být také způsob hledání, někteří psi hledají od začátku s vysokým nosem, jiní hledají zpočátku s nosem u země. Pes, který hledá zpočátku s vysokým nosem, používá spíše zrakový, než čichový vjem, a proto jej berte při výcviku spíše do lesa nebo do vyššího porostu, abyste jim zaclonili výhled a donutili je pracovat nosem. Naproti tomu se psem, který stále šňupe u země, přejděte k výcviku v poli nebo na louce, a voďte jej proti větru.
Ze začátku navykejte psa hledat pouze do kratší vzdálenosti před vámi, vzdálenost 50 m postačí. Před případným vyběhnutím za zvěří jej zarazte povelem. Psa, který příliš o hledání nejeví zájem, často povzbuzujte. Svého psa naučte, aby na povel měnil směr hledání. Na upažení pravé ruky by měl pes reagovat tak, že poběží doprava a naopak. Zpočátku při upažení vykročte směrem, kterým má pes běžet. Při cvičení byste měli být neustále proti větru.

Vystavování
Vystavování je přirozenou vlastností ohařů. Většina psů zvěř ihned po navětření vystavuje, je však potřeba rozlišovat, jestli vystavuje zrakem, tzv. na viděnou nebo nosem. Pokud pes navětřuje nežádoucí zvěř, postupujte s ním rychleji, abyste mu nedali možnost vystavovat, vyplašené zvěři v tom případě nevěnujte žádnou pozornost. Chybou je také, když se pes zvěři úmyslně vyhýbá. To může být důsledkem příliš hrubého zacházení se psem při nácviku klidu před zvěří. Příliš temperamentní psi se mohou dopouštět tzv. krátkého vystavování, které je také považováno za chybné. Dobu vystavování lze prodloužit tím, že při výcviku psa uvážete na dlouhou šňůru a na místě jej udržíte povelem. Současně psa uklidňujte a chvalte. Psa cvičte až do té doby, dokud sám pevně a klidně nevystavuje.

Postupování
Při této disciplíně pes nesmí za zvěří vyrážet, ale má za ní bez povelu postupovat. Zpočátku nechejte uvázaného na šňůře a nechte jej pomalu postupovat. Na začátku cvičení velte psovi povelem "Postupuj!". Pokud pes postupuje klidně a pomalu, nezapomeňte jej pochválit. Chybou je, pokud pes postupuje ke zvěři příliš blízko nebo když neudrží s ubíhající zvěří kontakt.

Klid před zvěří
U této disciplíny je důležitý nácvik povelu "K zemi!" ("Daun!"). Klid před zvěří se upevňuje při nácviku vystavování. Pokud pes vystavuje pernatou zvěř, pochvalte jej, a když pták vzlétne, dejte psovi povel "K zemi!". Tento cvik opakujte tak dlouho, dokud pes nezachová před pernatou zvěří klid. Při nácviku klidu před srstnatou zvěří je potřeba odnaučit psa štvaní zvěře na viděnou. Příliš temperamentního psa udržujte neustále ve vaší blízkosti, případně používejte dlouhou šňůru či jiné prostředky.

Sledování přirozené a umělé stopy
Toto cvičení se provádí na stopě vůdce, na přirozené stopě zdravé zvěře a na stopě vlečené zvěře.
Ke cvičení na stopě vůdce je zapotřebí pomocník, který psa drží, zatímco vůdce se vzdálí a skryje se. Zpočátku by měla být vzdálenost úkrytu kratší, asi 100 kroků, postupně se vzdálenost prodlužuje. Pomocník nasadí psa na stopu a použije povel "Stopa!". Pokud pes zvládá tento cvik na kratší i delší vzdálenost, znesnadněte tento úkol tím, že vůdce při vzdalování se několikrát změní směr. Později také pomocník pouští psa na stopu volně, bez šňůry.
Dlouhou šňůru používejte i při cvičení na přirozené stopě zvěře . Cvičte psa na takové stopě zvěře, kterou neviděl odbíhat. Vůdce si však vždy musí přesně zapamatovat dráhu stopy. Nasaďte psa na stopu a velte "Stopa!", pes by měl přesně a náruživě sledovat stopu.
Také cvičení na uměle pobarvené stopě - vlečce je zapotřebí psa uvázat na dlouhou šňůru. Stopu zakládejte vždy po větru a zpočátku použijte zvěř, kterou pes dobře zná nebo ji už přinášel. K nácviku této disciplíny je zapotřebí pomocník, který založí stopu a alespoň%n na dvoumetrové šňůře ji táhne za sebou, samozřejmě tak, aby to pes neviděl. Na konci vlečky pomocník zvěř zanechá a ukryje se. Ze začátku cvičení zakládejte vlečky krátké, později je prodlužujte a znesnadněte několika tupými úhly. Při správně provedeném cviku je pes nasazen na stopu, na jejímž konci zvěř uchopí a aportuje zpět na začátek stopy. Zde usedne před vůdce a zvěř odevzdá. Pokud pes ztratí stopu, chvíli jej nechte, aby sám chybu opravil, popřípadě jej znovu na stopu naveďte. Cvik provádějte se psem uvázaným na dlouhé šňůře, dokud pes nezvládá tento úkol dobře. Potom jej začněte připravovat k nácviku na volno. Při nácviku na volno vyjděte několik kroků se psem a dejte mu povel "Stopa!" a "Přines!". Pokud pes zvěř neaportuje, projděte s ním celou stopu znovu. Denně nacvičujte maximálně tři vlečky, aby psa toto cvičení nepřestalo bavit.
Dohledávání
Dohledávku lze rozdělit na dohledávání střelené nebo pouze postřelené zvěře. Při nácviku dohledávky střelené zvěře ukryjte zvěř po větru do porostu tak, aby pes tento úkon neviděl. Vydejte povel "Hledej!" a "Přines!". Pokud pes zvěř navětří, uchopí a přinese, nezapomeňte jej pochválit a odměnit pamlskem. Cvik opakujte a k nácviku této disciplíny používejte různou zvěř. Cvik je vykonán správně, když pes spolehlivě přinese zvěř pouze na povel "Hledej!".
Dohledávka postřelené zvěře se nacvičuje podobně jako nácvik sledování stopy zdravé zvěře. Cvičte se psem nejprve na šňůře, později na volno.

VÝCVIK V LESE
Výcvik v lese zahrnuje tyto disciplíny:
- slídění
- nahánění
- šoulání
- chování psa na stanovišti

Slídění
Slídění v lese znamená v podstatě totéž, co hledání v poli. Pes však v lese hledá v kratší vzdálenosti před vůdcem tak, aby byl stále na dohled. Pes sám by také stále měl jevit zájem o kontakt s vůdcem. I v lese má pes příčně hledat, vystavovat, zachovávat klid po výstřelu a střelenou zvěř aportovat. Samozřejmostí je, že pes nesmí zvěř štvát. Povel "K zemi!" ("Daun!") nedávejte psovi v lese hlasem, nýbrž posunkem - zdvihnutím paže. Nácvik provádějte tak, že psa vypustíte povelem "Hledej!", a pokud se vzdálí více jak na 30 m, dejte povel "K zemi!" ("Daun!"). Takto postupujte až do doby, než pes navykne na to, že se nemá více vzdalovat.

Nahánění
Nahánění je pro psa poměrně náročný úkol, musí prohledat určenou houštinu, ve které nesmí zvěř vystavovat, ale z houštiny zvěř vyhnat a nahánět ji směrem k vůdci. Při nahánění by měl být pes hlasitý, zkušený vůdce již podle intonace hlasu později pozná, jakou zvěř pes nahání. Nácvik provádějte tak, že se od psa vzdálíte na několik kroků a vydáte povel "Hledej!". Vzdálenost postupně prodlužujte a později již povel nevydávejte.

Šoulání
Při této disciplíně jde pes u levé nohy vůdce, volně nebo na šňůře, případně může jít také za vůdcem. Nesmí však vůdce předbíhat. Zpočátku voďte psa na šňůře po úzkých cestách a vydávejte povel "Za paty!". Až se toto pes naučí, občas při chůzi vystřelte, aby si zvykl po výstřelu zůstat klidný. Později při chůzi psa odložte a pokračujte dále v chůzi. Asi po 50 m psa opět přivolejte, pes by měl pokračovat v chůzi za vámi. Při odložení psa a vzdálení se se skryjte a vystřelte, pes musí zůstat klidně ležet. Při šoulání by se neměly používat hlasité povely, naučte tedy psa na posunky.

Chování psa na stanovišti
Na stanovišti by měl být pes klidný a tichý. Přivázaný pes je při zkouškách hodnocen nižší známkou. Při nácviku se vzdalujte a bedlivě pozorujte chování psa. Okamžitě zarazte každý jeho pohyb a uklidněte jej. Požádejte pomocníka, aby několikrát vystřelil, a ani vy nešetřete patronami. Často psa uklidňujte a chvalte.

Další disciplíny:

Práce na barvě
Tato disciplína může být čtyřmi způsoby, při zkouškách musí vůdce předem ohlásit, jakým způsobem pes tento úkol provede.

Vodič
Při plnění tohoto úkolu pes vede svého vůdce k srnčí zvěři. Pes je uvázán na minimálně 5 m dlouhém řemeni, vůdce jej volným krokem následuje. Při nácviku používejte povel "Stopa!", velmi důležité při této disciplíně je nácvik práce na řemeni. Při cvičení využijte pomocníka, který dělá stopu, nejprve je dráha krátká a silně pobarvená, postupně stopu prodlužujte a ubírejte barvy. Pes zvěř pouze vyhledá, neaportuje ji.

Hlásič
Pes je veden část dráhy na řemeni, pak je volně vypuštěn a sleduje stopu, nalezení zvěře má pes vytrvale hlásit až do příchodu svého vůdce. K tomuto cvičení připravujte psa od mládí, seznamujte jej s povelem "Hlas!" (Nácvik jako na povel "Štěkej!"). Přiveďte psa ke střelenému srnci (můžete si vypomoci vycpanou srnčí kůží) a velte "Hlas!". Pokud pes štěkne, pochvalte jej. Pokud chce pes srnce aportovat, zarazte jej povelem. Je nutné psa naučit, aby u zvěře zůstal a nález hlásil. Docílíte toho tím, že po každém štěknutí se ke psu přiblížíte, po čase si uvědomí, že vás vlastně přivolává.

Oznamovač
Stejně jako hlásič pracuje oznamovač zpočátku jako vodič, potom je volně vypuštěn a sleduje stopu. Po nalezení zvěře se pes vrací k vůdci, oznámí mu, že zvěř našel a dovede ho k ní. Oznámit nález svému vůdci může pes různými způsoby, při zkouškách je však potřeba předem ohlásit tento způsob. Pes může oznamovat vyskakováním, taháním za rukáv, za vodítko nebo klůckem.
Oznamování pomocí klůcku není náročné na výcvik a znamená, že pes si s sebou na obojku nese připevněný klůcek, který po nalezení zvěře uchopí do mordy a přinese vůdci, čímž oznámí, že úkol splnil. Při nácviku musí pes vědět, že se nesmí zvěře dotknout. Zpočátku zavěste klůcek tak nízko, aby jej při chůzi pes cítil. Velte "Přines!" a ukazujte přitom na klůcek. Až pes tento úkol zvládá, postupně zkracujte zavěšení klůcku.

Hlasitý oznamovač
Tento způsob práce je kombinací hlásiče a oznamovače. Pes nalezení zvěře hlásí, a hlásí i během doprovodu vůdce ke zvěři.


VÝCVIK VE VODĚ
Výcvik ve vodě zahrnuje tyto disciplíny:
- ochota práce v hluboké vodě
- nahánění v rákosí
- dohledávání střelené kachny
- přinášení kachny z hluboké vody

Ochota práce v hluboké vodě
Tato disciplína zahrnuje plavání a poslušnost, ale pes musí také dokázat, že se vody nebojí. Většina loveckých psů vodu miluje, proto tuto vlastnost upevňujte. Cvičení ve vodě provádějte vždy za teplého počasí. Psovi házejte do vody klacík, který bude aportovat s povelem "Přines!". Naučte psa, aby do vody vstupoval na povel, např. "Do vody!". Zpočátku můžete se psem vstupovat do mělké vody také vy sami. Pokud pes ještě neumí plavat, provádějte s ním výcvik nejprve v mělké vodě. Za dobrý výkon nezapomeňte psa chválit. Při výcviku nikdy psa neházejte do hluboké vody. Cílem cvičení je, aby pes na váš rozkaz skočil do vody v jakémkoli místě a bez zaváhání.

Nahánění v rákosí
Při této disciplíně by pes neměl zvěř vystavovat. Cvičte zpočátku v řídkém porostu a v místě, kde má pes možnost nasát dostatek pachů. Ze začátku cvičení vstupujte do porostu se psem s povelem "Hledej!" a "Vpřed!". Když pes zůstane v porostu stát, vydejte opět povel "Vpřed!". Ukažte psovi smysl jeho práce tím, že se pokusíte zasáhnout vylétající pernatou zvěř.

Dohledávání střelené kachny
Při tomto cvičení vhoďte do vody zastřelenou kachnu tak, aby to pes neviděl nejprve do mělké, později do hluboké vody. Cílem cvičení je, aby pes kachnu našel, příliš brzy ji nepouštěl a neotřepával se, ale usedl před vůdcem a čekal na povel "Pusť!".

Přinášení kachny z hluboké vody
Při této disciplíně musí pes na jeden povel - "Přines!" - skočit do hluboké vody, přinést kachnu a vsedě ji odevzdat. Před vydáním povelu "Přines!" dejte psovi povel "Sedni!" a sejměte mu obojek. Cvičení opakujte do doby, než pes spolehlivě plní úkol. Za dobře vykonaný cvik nezapomeňte psa chválit.